PL EN


2018 | 2(37) | 327-340
Article title

Koncepcja informowania i edukacji człowieka jako narzędzie przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni

Content
Title variants
EN
A concept of information and education of a human as tool of prevention of cyberspace threats
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój społeczeństwa informacyjnego XXI w. przyniósł, obok wielu pożądanych i pozytywnych skutków korzystnie wpływających na rozwój cywilizacyjny, także nowe, nieznane dotąd zagrożenia, które stały się trwałym elementem naszej rzeczywistości społecznej. Zagrożenia te, same podlegające ciągłej ewolucji wraz z postępującym rozwojem technologii, charakteryzują się dużą dynamiką wzrostu oraz poważnymi negatywnymi konsekwencjami w postaci strat o charakterze materialnym oraz innych niepożądanych skutków dotyczących funkcjonowania całych społeczeństw. Skuteczne przeciwdziałanie i zwalczanie powyższych zagrożeń jest rzeczywistym wyzwaniem dla organów ścigania oraz innych instytucji państwa odpowiedzialnych za zapewnianie bezpieczeństwa publicznego. Ze względu na ekonomiczny wymiar zjawiska jest to również pole ścisłej współpracy instytucji publicznych i sektora prywatnego, żywotnie zainteresowanego minimalizacją strat finansowych. Skuteczna neutralizacja negatywnych zjawisk w cyberprzestrzeni rozpatrywana na gruncie nauk społecznych – przy założeniu, iż edukację człowieka traktuje się jako główny przedmiot zainteresowania – wymaga, z punktu widzenia metodologii nauk społecznych, dla dokonania przeglądu przedmiotowej problematyki i uporządkowania sfery pojęciowej, zastosowania metody opisowej, w połączeniu z metodą analizy zjawiska oraz jego ewolucji i wskazania podejmowanych do tej pory programów zaradczych o charakterze strategicznym. Wszystko to w celu zastosowania metody syntezy dla rozstrzygnięcia w zakresie postawionego problemu – stworzenia praktycznej koncepcji zapewnienia człowiekowi informacji oraz edukacji jako skutecznych narzędzi przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni.
EN
Development of information society of XXI century brought, apart from many welcomed and positive consequences contributing to further development of civilization, also new and unknown threats that are now permanent element of our social reality. Said threats, that are also a subject of constant evolution coupled with advancements of technology, can be characterized by high dynamics of growth and serious negative consequences both regarding high scale material losses they cause as well as other unwanted consequences regarding functioning of whole societies. An efficient countermeasures and fight with the threats in question poses a real challenge to law enforcement and other state institutions responsible for provision and maintenance of public security. Taking into account an economical dimension of discussed phenomenon it seems to be also a field of possible cooperation between public institutions and private sector, vitally interested in minimization of financial loses. Effective neutralization of negative phenomena in cyberspace considered from the point of view of social sciences – taking an education of a human (cyberspace user) as the main point of interest – requires, considering methodology of social sciences, an application of descriptive method for an overview and organization of basic definitions and concepts, together with analysis of phenomenon in question, it’s evolution and assessment of strategic countermeasure programs. All this in order to apply a method of synthesis to make determination regarding established issue – development of both an optimal and practical concept of provision of information and education to a human as an effective means of prevention against cyber threats, in the framework of development of cyberspace culture.
Year
Issue
Pages
327-340
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
References
 • Aleksandrowicz, T.R. (2016). Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni ze stanowiska prawa międzynarodowego, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 15(8), s. 11–25, ISSN: 2080-135.
 • Aleksandrowicz, T.R. (2014). Strategie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Cyberwojny. W: K. Liedel, P. Piasecka, T.R. Aleksandrowicz (red.), Sieciocentryczne bezpieczeństwo. Wojna, pokój i terroryzm w epoce informacji, Warszawa: Wydawnictwo Difin, s. 39–52, ISBN: 9788379302727.
 • Chmura, J. (2016). Wartość informacji i jej bezpieczeństwo w gospodarce opartej na wiedzy, „Journal of Modern Science” 3/30. ISSN 1734-2031.
 • Domański, Z. (2013). Zagrożenia w cyberprzestrzeni. W: M. Such-Pyrgiel (red.), Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujęciu socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i nauk o zarządzaniu. Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. ISBN 9788362753376.European Commission, Cybersecurity. State of the Union 2017, 2017, s. 1–2.
 • Goban-Klas, T., Sienkiewicz, P. (1999). Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków: Wydawnictwo Postępu Rozwoju Telekomunikacji, s. 42–43, 64–72, ISBN: 8386476192.
 • Golka, M. (2005). Czym jest społeczeństwo informacyjne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, rok 67, z. 4, s. 253–265, ISSN: 0035-9170.
 • Gruza, E., Goc, M., Moszczyński, J. (2008). Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 23–24, ISBN: 9788360807101.
 • Kosiński, J. (2015). Paradygmaty cyberprzestępczości, Warszawa: WydawnictwoDifin, s. 45–46, ISBN: 9788379306664.
 • Lech, T., Podgórski, G. (2008). Bezpieczeństwo w sieci. W: J. Papińska-Kacperek (red.), Społeczeństwo informacyjne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 241–242, ISBN 9788301154073.
 • Lis, W. (2014). Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni w ujęciu prawnokarnym – wybrane zagadnienia, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 6/17, Kielce, s. 241–256, ISSN: 1231-0972
 • Marczak, P. (2014). Cyberataki – narzędzia konfliktu w cyberprzestrzeni. W: K. Liedel,
 • P. Piasecka, T.R. Aleksandrowicz (red.), Sieciocentryczne bezpieczeństwo. Wojna, pokój i terroryzm w epoce informacji, Warszawa: Wydawnictwo Diffin, s. 147–163, ISBN: 9788379302727.
 • Sitek, M. (2017). The human rights to communicate in the light of the development of
 • IT technology at the turn of the XX and XXI centurie. W: M. Sitek, A.F. Uricchio, I. Florek (red.), Human rights between needs and possibilities, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, s. 257–270. ISBN 9788362753857. Strategia cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017–2022, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2017, s. 23.
 • Wasilewski, J. (2013). Zarys definicyjny cyberprzestrzeni, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 9(5), s. 225–234, ISSN: 2080-135.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46620199-49aa-434e-b6bb-cdd52dc38582
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.