PL EN


2002 | 1 | 24-30
Article title

Pracownia Urbanistyki

Content
Year
Issue
1
Pages
24-30
Physical description
Dates
published
2002
Contributors
 • Kierownik Pracowni Urbanistyki w Dziale Architektury i Urbanistyki
References
 • Por. uwagi w tej sprawie pierwszego dyrektora ODZ: K. Malinowski, Dziesięciolecie Ustawy o Ochronie Dobr Kultury i o Muzeach, „Ochrona Zabytkow” (dalej: „OZ”) 1973, nr 2, s. 8 5 -8 8 .
 • Por.: M. Charytańska, Z działalności Ośrodka Dokumentacji Zabytkow, „OZ” 1966, nr 4, s. 3 -8 . Omowienie działalności ODZ, w tym Działu Zabytkow Nieruchomych ODZ w pierwszym dziesięcioleciu
 • zob. P. Maliszewski, H. Andrulewicz, A. Łotysz, Dział Zabytkow Architektury i Urbanistyki ODZ, „OZ” 1971, nr 4, s. 234—244.
 • M. Charytańska, Dokumentacja naukowa miast zabytkowych. Materiały z ogolnopolskiej konferencji urbanistycznej w Bolesławcu, BMiOZ, t. XVIII, Warszawa 1967, s. 4 1 -5 1 ;
 • M. Witwicki, Ewidencja miast zabytkowych, „OZ” 1966, nr 4, s. 3 3 -3 7 ;
 • W. Kalinowski, Problemy ochrony i konserwacji zabytkowych układow przestrzennych miast i osiedli, Toruń 1971, s. 13 i nast.;
 • K. Pawłowski, Zasady ochrony, odbudowy i rewaloryzacji historycznych zespołow urbanistycznych. Problemy d o kumentacji konserwatorskiej na potrzeby ochrony i adaptacji miejskich zespołow zabytkowych, (w:) Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce, t. 1, Warszawa 1986, s. 4 8 -7 2 ;
 • zob. także: Instrukcja weryfikacji ewidencji miast zabytkowych, (w:) Metody ewidencji zabytkow, BMiOZ, t. LXVII, Warszawa 1981, s. 4 7 -5 2 .
 • Por. Materiały z ogolnopolskiej konferencji urbanistycznej ODZ w Bolesławcu. Ochrona miejskich zespołow zabytkowych, BMiOZ, t. XVIII, Warszawa 1967, jak rownież sprawozdanie z tej konferencji: H. Andrulewicz, „OZ” 1967, nr 1, s. 65—68. Model studium podstawowego do planow ogolnych zagospodarowania przestrzennego miast omawia W. Kalinowski, Problemy ochrony..., s. 14 i nast.
 • Por. opracowanie wykonane na zlecenie ODZ: K. Pawłowski, M. Witwicki, Studia historyczno-urbanistyczne, cz. I: Ogolna analiza dotychczasowych opracowań i ich przydatności, cz. II: Wytyczne dotyczące zakresu, trybu zlecania oraz wdrażania do praktyki urbanistycznej, cz. III: Instrukcja o sposobie wykonywania studium p o d stawowego, ODZ 1967, mps powielany.
 • M. Witwicki, Metody oceny wartości historycznych ośrodkow miejskich, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1960, z. 1-2;
 • zob. M. Witwicki, Kryteria oceny wartości zabytkowej zespołow miejskich, BMiOZ, t. XVIII, Warszawa 1967.
 • por. omowienie: H. Andrulewicz, Konferencja urbanistyczna poświęcona założeniom oraz kryteriom oceny wartości zabytkowej historycznych zespołow miejskich — Warszawa 22 XI 1967, „OZ” 1968, nr 1, s. 5 5 -5 8
 • K. Pawłowski, M. Witwicki, Problemy oceny wartości zabytkowej historycznych zespołow miejskich, „OZ” 1968, nr 4, s. 3 -1 2 (wraz z projektem karty klasyfikacyjnej zabytkowego zespołu miejskiego).
 • Por. K. Pawłowski, Zasady ochrony..., s. 5 8 -6 0 i 6 9 -7 2 . Zob. rownież: Miasta historyczne w Polsce. Podział na grupy dla potrzeb rewaloryzacji, Warszawa 1984, s. 56 (wyd. Międzyresortowa Komisja d/s Rewaloryzacji Miast).
 • Wytyczne do opracowania problematyki ochrony wartości kulturowych w planach zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 1981 (wyd. Międzyresortowa Komisja d/s Rewaloryzacji Miast). Zob. Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce. Odbudowa i konserwacja, t. 1: Miasta historyczne, pod. red. W. Kalinowskiego, Warszawa 1986, s. 645, il. 956.
 • Zob. w tej sprawie: H. Andrulewicz, Dokumentacja fotograficzna z lotu ptaka dla miast historycznych w Polsce, „OZ” 1973, nr 2, s. 108-116.
 • H. Andrulewicz, Zagadnienia metodologiczne wykonywania dokumentacji aerofotograficznej zabytkowych układow przestrzennych miast i zabytkow architektury oraz wykorzystywania interpretacji konserwatorskiej zdjęć lotniczych kulturowych struktur przestrzennych objętych ochroną, c l. I-III, Warszawa 1 9 8 8 -1 9 9 0 , s. 304, il. 120, mapa, mps ODZ.
 • H. Andrulewicz, Wnioski z analizy wynikow zdjęć lotniczych, wykonanych przez ODZ w latach 1966-1990, oraz wnioski dotyczące zadań i potrzeb konserwatorskiego programu dokumentacji lotniczej dla zabytkowych struktur i układow przestrzeni historycznej w Polsce (synteza), (w:) Synteza kulturowych wartości przestrzeni państwa polskiego, „Zeszyty Problemu Badawczego MKiS”, z. 4, Gdańsk 1991, s. 5 0 -5 8 (wyd. Regionalny Ośrodek Studiow i Ochrony Środowiska Kulturowego w Gdańsku).
 • Zob. E. Małachowicz, Ochrona środowiska kulturowego, t. I-III, Wrocław 1982 (tamże obszerna bibliografia), oraz J. Bogdanowski, Architektura krajobrazu, Krakow 1979.
 • Por. H. Andrulewicz, Wnioski z analizy zdjęć lotniczych..., s. 55 i nast.
 • Zob. opracowanie: H. Andrulewicz, Podstawy merytoryczne opracowania katalogu archiwalnego obrazow środowiska kulturowego w postaci zdjęć lotniczych na płytach CD lub DVD, zgodnie kompatybilnością systemow SIN i SINB w Ośrodku Dokumentacji Zabytkow, ODZ, Warszawa 2000, ss. 31, mps powielany.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0029-8247
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46666c7a-f24a-44b6-9f4f-87846d83ece1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.