PL EN


2016 | 64 | 173-184
Article title

O genezie kultury pucharów lejkowatych i badaniach stanowiska w Dąbkach na Pomorzu Środkowym

Title variants
On the origins of the Funnel Beaker culture and excavations at the site in Dąbki in Middle Pomerania
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper contains critical comments on the article by Agnieszka Czekaj-Zastawny, Jacek Kabaciński and Thomas Terberger entitled “The origins of the Funnel Beaker culture in the context of cultural changes in Northern Europe in the fifth millennium BC ”, which appeared in Przegląd Archeologiczny (Archaeological Review), volume 61. The paper stresses the incompatibility between the content and the declaration in the title, as well as ignoring the current archaeological knowledge. At the level of source studies and interpretation, the work contains errors and inaccuracies of theses as regards the results of research conducted at the site in Dąbki in Middle Pomerania. Hypotheses about the continuity of the settlement at this site, the evolution of Mesolithic pottery towards funnel beakers and the postulated chronology of events were brought up for special discussion. With reference to that, logical incorrectness of the assumed processes of the origins and spread of the Funnel Beaker culture has been suggested.
Year
Volume
64
Pages
173-184
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Balcer B. 1983. Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem Polski. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
 • Czerniak L. 1980. Rozwój społeczeństw kultury późnej ceramiki wstęgowej na Kujawach. Poznań.
 • Czerniak L. 1989. Teoretyczne problemy archeologicznej systematyki kulturowej. Przykład badań nad zróżnicowaniem cech technologicznych ceramiki kultur z kręgu naddunajskich. (W:) A. Cofta-Broniewska (red.), Kujawskie przyczynki do badań nad neolitem Europy. Inowrocław, 33-76.
 • Czerniak L. 1994. Wczesny i środkowy okres neolitu na Kujawach. 5400-3650 p.n.e. Poznań.
 • Czerniak L., Kośko A. 1993. Z badań nad genezą rozwoju i systematyką kultury pucharów lejkowatych na Kujawach. Poznań.
 • Dąbrowski M.J. 1971. Analiza pyłkowa warstw kulturowych z Sarnowa, pow. Włocławek. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 18, 147-164.
 • Domańska L. 1995. Geneza krzemieniarstwa kultury pucharów lejkowatych na Kujawach. Łódź.
 • Domańska L., Kośko A. 1974. Z badań nad charakterem więzi kulturowej stref pojezierno-nadmorskiej i wielkodolinnej Niżu międzyrzecza Odry i Wisły w dobie początków neolityzacji. Studia Archeologica Pomeranica. Koszalin, 23-52.
 • Gardawski A. 1958. Zagadnienie kultury „ceramiki grzebykowej” w Polsce. Wiadomości Archeologiczne 25, z. 4, 287-313.
 • Jażdżewski K. 1936. Kultura puharów lejkowatych w Polsce zachodniej i środkowej. Poznań.
 • Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1993. Osadnictwo neolityczne w Polsce południowo-zachodniej. Próba zarysu organizacji przestrzennej. Wrocław.
 • Józwiak B. 2003. Społeczności subneolitu wschodnioeuropejskiego na Niżu Polskim w międzyrzeczu Odry i Wisły. Poznań.
 • Kadrow S. 1996. Faza rzeszowska kultury malickiej. (W:) J.K. Kozłowski (red.), Kultura malicka. Drugi etap adaptacji naddunajskich wzorców kulturowych w neolicie północnej części środkowej Europy. Kraków, 51-70.
 • Kempisty E. 1973. Kultura ceramiki „grzebykowo-dołkowej” na Mazowszu i Podlasiu. Wiadomości Archeologiczne 38, z. 1, 3-76.
 • Kempisty E., Sulgostowska Z. 1976. Pierwsza osada neolityczna z ceramiką typu Dubiczaj w północno-wschodniej Polsce. Wiadomości Archeologiczne 41, z. 1, 305-324.
 • Kempisty E., Sulgostowska Z. 1991. Osadnictwo paleolityczne, mezolityczne i paraneolityczne w Woźnej Wsi, woj. łomżyńskie. Warszawa.
 • Kośko A. 1980. The position of Funnel Beaker Culture in the Lowland model of Neolithisation. (W:) J.K. Kozłowski, J. Machnik (red.), Problémes de la Néolithisation dans Certaines Régions de l’Europe. Wrocław, 123-138
 • Kośko A. 1981. Udział południowo-wschodnioeuropejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych. Grupa mątewska. Poznań.
 • Kukawka S. 1991. Kultura pucharów lejkowatych na ziemi chełmińskiej w świetle źródeł ceramicznych. Toruń.
 • Kukawka S. 1997. Na rubieży środkowoeuropejskiego świata wczesnorolniczego. Społeczności ziemi chełmińskiej w IV tysiącleciu p.n.e. Toruń.
 • Kukawka S. 2010. Subneolit północno-wschodnoeuropejski na Niżu Polskim. Toruń.
 • Kukawka S. w druku. Początki kultury pucharów lejkowatych na Niżu Polskim. Folia Praehistorica Posnaniensia 20.
 • Lech J. 1988. O rewolucji neolitycznej i krzemieniarstwie. Część I: Wokół metody. Archeologia Polski 33, z. 2, 273-345.
 • Lech J. 1989. O rewolucji neolitycznej i krzemieniarstwie. Część II: Wokół neolityzacji dorzeczy Wisły i Odry. Archeologia Polski 34, z. 1, 55-125.
 • Lech J., Młynarczyk H. 1981. Uwagi o krzemieniarstwie społeczności wstęgowych i wspólnot kultury pucharów lejkowatych. Próba konfrontacji. (W:) T. Wiślański (red.), Kultura pucharów lejkowatych w Polsce (studia i materiały). Poznań, 11-36.
 • Loze I.A. (Лозе И.А.) 1988. Поселения каменного века лубанской низины. Мезолит, ранный и средний неолит, Riga.
 • Małecka-Kukawka J. 1992. Krzemieniarstwo społeczności wczesnorolniczych ziemi chełmińskiej (2 połowa VI - IV tysiąclecie p.n.e.). Toruń.
 • Małecka-Kukawka J. 2001. Między formą a funkcją. Traseologia neolitycznych zabytków krzemiennych z ziemi chełmińskiej. Toruń.
 • Noryśkiewicz A. 2013. Historia roślinności i osadnictwa ziemi chełmińskiej w późnym holocenie. Studium palinologiczne. Toruń.
 • Nowak M. 2009. Drugi etap neolityzacji ziem polskich. Kraków.
 • Papiernik P. 2013. Zagospodarowanie przestrzeni w młodszej epoce kamienia na stanowisku nr 20 w Redczu Krukowym (gm. Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie) w świetle metody składanek. Książka streszczeń oraz referat wygłoszony podczas 10. Warsztatów Krzemieniarskich SKAM, 23-25 października 2013. Toruń, 40.
 • Płaza D. 2013. Zagospodarowanie przestrzeni w środkowej epoce kamienia na stanowisku nr 20 w Redczu Krukowym (gm. Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie) w świetle metody składanek. Książka streszczeń oraz referat wygłoszony podczas 10. Warsztatów Krzemieniarskich SKAM, 23-25 października 2013. Toruń, 41.
 • Rzepecki S. 2004. Społeczności środkowoneolitycznej kultury pucharów lejkowatych na Kujawach. Poznań.
 • Sobkowiak-Tabaka I. 2011. Późnomezolityczne i wczesnoneolityczne osadnictwo na stanowisku nr 9 w Dąbkach w świetle wytwórczości krzemieniarskiej. (W:) Fudziński M., Paner H. (red.), XVII Sesja Pomorzoznawcza, Vol. 1. Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza. Gdańsk, 24-48.
 • Sulgostowska Z. 1978. Augustów-Wójtowskie Włóki, woj. suwalskie. Osada paleolityczna i neolityczna. Wiadomości Archeologiczne 43, z. 2, 171-211.
 • Walanus A., Goslar T. 2004. Wyznaczanie wieku metodą 14C dla archeologów. Rzeszów.
 • Wiślański T. 1976. Główne nurty rozwoju kulturowego w starszym neolicie na Niżu Polskim. Sborník Prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity 20-21, 257-268.
 • Wiślański T. 1979. Kształtowanie się miejscowych kultur rolniczo-hodowlanych. Plemiona kultury pucharów lejkowatych. (W:) W. Hensel, T. Wiślański (red.), Prahistoria ziem polskich, tom II. Neolit. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 165-260.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0079-7138
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-466cd0b7-7682-4b8b-a1c6-28097953077c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.