PL EN


2013 | 4 | 65 -87
Article title

Prawne przesłanki powstania obowiązku przyłączenia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego

Authors
Title variants
EN
Legal conditions of the obligation to connect to the network of Energy Company
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z przyłączaniem do sieci energetycznych podmiotów ubiegających się o przyłączenie. Poprzedzony ją wprowadzeniem do europejskiej polityki infrastrukturalnej oraz zagadnieniami teoretycznym z zakresu uznania obowiązku przyłączenia do sieci za obowiązek o charakterze publicznym. Opisano cztery przesłanki powstania obowiązku przyłączenia do sieci. Z jednej strony dotyczące przedsiębiorstwa energetycznego, tj. istnienie warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia. Z drugiej strony dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, tj., posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości oraz spełnianie warunków do przyłączenia. W artykule omówiono procedurę zawierania umowy o przyłączenie do sieci oraz regulacje związane z odmową przyłączenia. Wskazano na aktualne projekty zmian regulacji zawartych w „tzw. małym trójpaku energetycznym” oraz „w tzw. trójpaku energetycznym”, polegających na doprecyzowaniu regulacji w zakresie istnienia warunków technicznych oraz ekonomicznych przyłączenia.
EN
The article presents the issues concerning connecting to the energy network by entities applying for it. There is an introduction to the European infrastructure policy and also some theoretical issues concerning the recognition of the obligation (public duty) to connect to the network in the article. It contains a description of four terms and conditions of obligation to connect to the network. On the one hand concerning the energy company, i.e. the existence of technical and economic conditions of the attachment. On the other hand it concerns entities applying for attachment, i.e. legal title to the property and conditions of attachment. The article discusses the procedure for concluding contracts for network connections and regulations relating to the refusal of attachment. It has been pointed out to the current draft amendments to regulations contained within a small energy three pack and the bills of energy three pack. The changes consist in clarifying the regulation of the existence of the technical and economic connection.
Year
Issue
4
Pages
65 -87
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
  • Czarnecka M., Ogłódek T., Prawo energetyczne. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.
  • Elżanowski F., Polityka energetyczna. Prawne instrumenty realizacji, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Sp. z o.o., Warszawa 2008.
  • Gronowski S., Wzrasta znaczenie umów, Rzeczpospolita 3 września 1998, wyd. 1482.
  • Jurkowska A., Skoczny T., Cele i instrumenty polityki sektorów infrastrukturalnych w Unii Europejskiej, (w:) A. Jurkowska, T. Skoczny(red.), Polityki Unii Europejskiej: Polityki sektorów infrastrukturalnych. Aspekty prawne, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010.
  • Nowaczek – Zaremba M., Nowak D., Realizacja publicznoprawnego obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie do sieci przez przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych i energii, (w:) Prawo Energetyczne. Komentarz, pod red. M. Swory, Z. Murasa, Wydawnictwo Wolters Kulwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010.
  • Szydło M., Prawo konkurencji a regulacja sektorowa, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o, Warszawa 2010.
  • Walaszek – Pyzioł A., Energia i Prawo, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2002.
  • Walaszek – Pyzioł A., Pyzioł W., Obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – węzłowe zagadnienia prawne, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2006, nr 12.
  • Władziński M., Sąd Najwyższy o kompetencjach prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, „Gazeta Prawna” z 10 maja 2011 r., nr 89(2975).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-467197cf-8a62-461d-b851-56e388aecf39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.