PL EN


2016 | 291 | 12-20
Article title

O protokole i nadużywaniu jego nazwy

Authors
Content
Title variants
EN
Protocol and misusing its name
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony kryteriom, od spełnienia których zależy nazwanie danego dokumentu protokołem w rozumieniu przepisów rozdziału 16. Kodeksu postępowania karnego. Z tego punktu widzenia z sądowo-lekarskich oględzin zwłok, składających się z dwóch etapów, czyli z inspekcji (zewnętrznych oględzin) i sekcji (otwarcia zwłok) de lege lata może być sporządzane tylko sprawozdanie sądowo-lekarskie, niemające charakteru protokołu. Sztucznie od inspekcji oddzielonego otwarcia zwłok (por. art. 209 § 4 k.p.k.) dokonuje nieuprawniony do sporządzania protokołu biegły lekarz jedynie „w obecności” prokuratora, a nie z jego udziałem lub pod jego kierunkiem. Dlatego art. 209 § 4 k.p.k. powinien być znowelizowany dla dobra prawdy i sprawiedliwości.
EN
This article addresses the criteria that are decisive in determining whether a given document can be referred to as Protocol within the meaning of the provisions of Chapter 16 of the Penal Code. From this point of view, the two-staged medico-legal postmortem inspection, consisting of an external inspection and autopsy (opening of the corpse) can be de lege lata documented by drawing up a medico-legal report, which is not considered a Protocol. The autopsy, artificially separated from an inspection (cf. Art. 209, par. 4 of the Penal code), is carried out “in the presence” of a prosecutor, not under his supervision or with participation, by a forensic pathologist who is not authorized to draw up a Protocol. In the light of the above, Art. 209, par. 4 of the Penal Code should be amended for the sake of truth and justice.
Year
Issue
291
Pages
12-20
Physical description
Contributors
author
 • prokurator w stanie spoczynku
References
 • M. Cieślak, Podstawowe zagadnienia w procesie cywilnym i karnym, „Państwo i Prawo” 1955, nr 10.
 • M. Cieślak, Polska procedura karna, PWN, Warszawa 1971.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 maja 1985 r., sygn. V KRN 222/85, OSNPG 1986, nr 1, poz. 8.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 1985 r., sygn. IV KRN 305/85, OSNPG 1987, nr 2, poz. 24.
 • S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Z. Gostyński, J. Bratoszewski, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, tom I, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 • V. Kwiatkowska - Darul, Przesłuchanie małoletniego w polskim procesie karnym, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2007.
 • W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2012.
 • E. Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 1979 r., sygn. II KR 247/99, OSNKW 1980, nr 4, poz.38.
 • Regulamin wewnętrzny urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z dnia 11 września 2014 r. (Dz.U. poz.1218).
 • M. Lipczyńska, W. Wolter, Elementy logiki, PWN, Warszawa 1980.
 • A. Kępiński, Rytm życia, Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wrocław 1983.
 • C. Tavris, C. Wade, Psychologia. Podejścia oraz koncepcje, tłum. J. Gilewicz, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1999.
 • M. Arcta, Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo S. Arcta, Warszawa 1947.
 • Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, PWN, Warszawa 1968.
 • Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • A. Głazek, Biegły sądowy i jego status, [w:] Iure et facto. Księga jubileuszowa ofiarowana Doktorowi Józefowi Gurgulowi, red. J. Wójcikiewicz, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2006.
 • J. Gurgul, Protokół znaczy precyzja, „Gazeta Prawnicza” 1980, nr 19-20.
 • J. Gurgul, Prokurator – jakim jest i jakim być powinien, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 5, s. 24, 42.
 • J. Gurgul, O >>Zbiorze zasad etyki zawodowej prokuratorów<<, „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 7-8.
 • Słownik wyrazów bliskoznacznych, red. S. Skorupka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 • J. Walczyński, Przewodnik do ćwiczeń z medycyny sądowej, PZWL, Warszawa 1964.
 • E. Chróścielewski, S. Raszeja, Sądowo-lekarska sekcja zwłok, [w:] Medycyna sądowa, red. B. Popielski, J. Kobiela, PZWL, Warszawa 1972.
 • Z. Marek, M. Kłys, Opiniowanie sądowo-lekarskie i toksykologiczne, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2001.
 • E. Chróścielewski, Przewodnik do nauki medycyny sądowej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1958.
 • S. Kalinowski, Biegły i jego opinia, Wydawnictwo CLK KGP, Warszawa 1994.
 • M. Całkiewicz, Modus operandi sprawców zabójstw, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
 • Dz. Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 15.VII.1929 r., nr 4.
 • K. Kamińska, Opinie biegłych lekarzy w kodeksach postępowania karnego z drugiej połowy XIX w: rosyjskim, austriackim, niemieckim, [w:] Doctrina multiplex veritas una. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Mariuszowi Kulickiemu, Twórcy Katedry Kryminalistyki z okazji 35-lecia powołania Katedry na Wydziale Prawa i Administracji UMK, red. A. Bulsiewicz, A. Marek, V. Kwiatkowska-Darul, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 • S. Gromoff, Medycyna sądowa, Warszawa 1837 (wydanie rosyjskie: Petersburg 1932).
 • L. Wachholz, Sekcya sądowo-lekarska, protokół, orzeczenie, Kraków 1895.
 • E. Chróścielewski, S. Raszeja, Sekcja zwłok. Technika z uwzględnieniem metodyki sądowo-lekarskiej i wskazówek diagnostycznych, PZWL, Warszawa 1970.
 • J. S. Olbrycht, Medycyna sądowa w procesie karnym, PZWL, Warszawa 1964.
 • A. Jakliński, Z. Marek, Medycyna sądowa dla prawników, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1996
 • Kryminalistyka dla prawa. Prawo dla kryminalistyki, red. V. Kwiatkowska-Darul, J. Wójcikiewicz, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2010.
 • Kryminalistyka, red. J. Widacki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • K. J. Pawelec, Biegli, tłumacze, specjaliści (rozdz. 22 kpk) po nowelizacji. Zagadnienia wybrane, „Problemy Kryminalistyki” 2015, nr 290.
 • J. Gurgul, Proces kosztowny, przewlekły, poznawczo niewydolny, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 1.
 • H. Kraschutzki, Die Gerechtigkeitsmaschine. Erfahrungen und Strafvolzug, Verlag CR Muller, Karlsruhe 1970.
 • F. C. Schroeder, Das neue Sexualstrafrecht. Einstellung-Analyse-Kritik, C.F. Muller, Juristischer Verlag, Karlsruhe 1975.
 • T. Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym, PWN, Warszawa 1976.
 • J. Gurgul, O swobodnej ocenie opinii biegłego, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 10.
 • Kryminalistyka, red. D. Wilk, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2013.
 • E. Fromm, Anatomia ludzkiej destrukcyjności, tłum. J. Karłowski, wstęp: M. Chałubiński, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2014.
 • Mała encyklopedia zdrowia, red. K. Konopnicka, Z. Plucińska, PWN, Warszawa 1969.
 • J. Zięba-Palus, Seeing the invisible – criminalistic microtraces, “Problems of Forensic Sciences” 2014, vol. 100.
 • Samobójstwo. Stare problemy, nowe rozwiązania, red. J. Stojer-Polańska, A. Biederman-Zięba, Katedra Kryminalistyki i Bezpieczeństwa Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 • J. Gurgul, O swobodnej ocenie opinii biegłego, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 10.
 • J. Gurgul, Przyczynek do zagadnień identyfikacji zwłok, „Problemy Kryminalistyki” 1991, nr 193-194.
 • J. Gurgul, Intuicja i wyobraźnia w śledztwie, „Problemy Kryminalistyki” 1994, nr 204.
 • M. Urbanek, Genialni. Lwowska Szkoła Matematyczna, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2014.
 • K. Jaegermann, Refleksje związane z rekonstrukcją wypadku drogowego, „Problemy Praworządności” 1984, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-467d9094-5b78-4c3f-9b76-7a5cdf8835d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.