PL EN


2016 | 2 | 93-109
Article title

Ocena podmiotów ubezpieczeniowych grupy PZU na tle rynku ubezpieczeń – wybrane aspekty

Selected contents from this journal
Title variants
EN
An evaluation of PZU against other institutions of the insurance market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano ocenę funkcjonowania podmiotów ubezpieczeniowych grupy PZU na tle rynku ubezpieczeń. Przedstawiono rolę podmiotów grupy PZU na rynku ubezpieczeniowym oraz oceniono jej kondycję finansową. W tym celu posłużono się analizą wskaźnikową. Szczególną uwagę w przypadku analizy finansowej skupiono na wskaźnikach rentowności, sprawności działania oraz współzależności. W wyniku przeprowadzonych analiz dowiedziono, że sytuacja finansowa największego polskiego ubezpieczyciela jest korzystna, pomimo zmiennych warunków rynkowych i intensywnej polityki inwestycyjnej badanego podmiotu.
EN
This paper presents an evaluation of the importance of PZU SA in the insurance market and its financial position. It describes changes in the insurance market, paying special attention to the position of the audited entity and the financial situation of the group PZU SA in comparison with the state of the insurance industry in general. For this purpose, an indicator analysis was used, and special attention has been focused on indicators of profitability, performance and interdependence. This analysis has proven that the financial situation of the largest Polish insurer is very favourable relative to the results of the entire industry, despite changing market conditions and an intense investment policy.
Year
Issue
2
Pages
93-109
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
References
 • Gwiazdowski R., Emerytalna katastrofa i jak się chronić przed jej skutkami, Zysk i S-ka, Poznań 2012.
 • Hadyniak B., Ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze, [w:] Monkiewicz J. [red.], Podstawy ubezpieczeń. Tom I – Mechanizmy i funkcje, Poltext, Warszawa 2000.
 • http://www.pzu.pl
 • Informacje o zakładach ubezpieczeń, [w:] Rocznik rynku ubezpieczeń, KNF, Warszawa, 2008–2014 (odpowiednie lata).
 • Jaworski W., Lisowski J., Analiza finansowa jako część składowa ratingu ubezpieczeniowego, [w:] Sangowski T. [red.], Finanse i rachunkowość zakładów ubezpieczeń działu II, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1997.
 • Kalicki K., Wanat-Połeć W., Rola ubezpieczeń w systemie finansowania państwa, „Prawo Administracyjne” 1996, nr 2.
 • Kucka E., Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne, UWM, Olsztyn 2009.
 • Lisowski J., Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, [w:] Handschke J., Monkiewicz J. [red.], Ubezpieczenia, Poltex, Warszawa 2010.
 • Metodologia analizy finansowej zakładów ubezpieczeń, Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, Warszawa 2010, http://www.knf.gov.pl/Images/metodologia_tcm75-2546.pdf [dostęp: 10.01.2014].
 • Milowy krok w realizacji strategii akwizycji, PZU, Warszawa 2014.
 • Popek M., Szymański M., Pomyśl o swojej emeryturze już dziś, KNF, Warszawa 2012.
 • Raport Roczny Grupy PZU, PZU, Warszawa 2008–2014 (odpowiednie lata).
 • Ronka-Chmielowiec W., Borda M., Chmielowiec-Lewczuk M., Kowalczyk P. [red.], Zarządzanie finansami w zakładach ubezpieczeń, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz 2004.
 • Ronka-Chmielowiec W., Kwiecień I., Kuziak K., Jajuga K. [red.], Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 • Sangowski T., Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz–Poznań 1998.
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za rok 2014, PZU, Warszawa 2014.
 • Strategia Grupy PZU na lata 2015–2020, Ubezpieczenia, Inwestycje, Zdrowie, PZU, Warszawa 2015.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 2003, nr 124, poz. 1151 z późn. zm.).
 • Zagregowane wskaźniki efektywności, Rocznik rynku ubezpieczeń, KNF, Warszawa, 2008–2014 (odpowiednie lata).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-467d9179-d721-45c8-90de-f5c266fafb16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.