PL EN


2015 | 1 | 5-31
Article title

KONCEPCJA POMIARU RYZYKA GOSPODARCZEGO W POSTACI MODELU KLAS RYZYKA

Title variants
EN
CONCEPT OF MEASURING THE ECONOMIC RISK IN THE FORM OF RISK CLASSES MODEL
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ryzyko gospodarcze, z uwagi na złożoność zjawiska jest przedmiotem wnikliwych badań, również w zakresie pomiaru. Potrzeba opracowania koncepcji pomiaru ryzyka gospodarczego stanowiła inspirację badań, których wyniki zawarto w niniejszym opracowaniu. Oparty o międzynarodowe trendy oraz metodologię stosowaną w działalności ubezpieczeniowej i kredytowej, model klas ryzyka pozwala na ocenę jednostki, określając poziom bezpieczeństwa jej funkcjonowania.
EN
Business risk, due to its complexity is the subject of extensive research, also with respect to measurement. The need to develop a concept of measuring the economic risks inspired the research, the results of which are included in this article. The risk classes model based on international trends and methodology used in the insurance business, allows for the assessment of the level of security of the company.
Year
Issue
1
Pages
5-31
Physical description
Dates
published
2015-03-30
Contributors
  • Katedra Rachunkowości Finansowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
  • Katedra i Zakład Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
References
  • [1].Bromiley P., Miller K. D., Rau D., Risk In Strategic Management Research, [w:] The Blackwell Handbook of Strategic Management, 2001, Hitt M. A., Freeman R. E., Harison J. S., (eds.), Blackwell Business cyt. za Urbanowska-Sojkin E., Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. [2].Chłapek K., Zarządzanie ryzykiem gospodarczym w wybranych firmach branży budownictwa wyzwaniem dla sprawozdawczości finansowej, [w:] Micherda B., Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Kierunki zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011. [3].Chłapek K., Wawryk-Gawda E., Wykorzystanie wyników pomiaru ryzyka dokonanych na podstawie sprawozdań finansowych w procesie zarządzania jednostką, [w:] Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych, (red.) Owsiak S., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2013. [4].Chłapek K., Wawryk-Gawda E., Wybrane metody kwantyfikacji ryzyka na podstawie sprawozdań finansowych, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa, Problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, (red.) Micherda B., Andrzejewski M., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013. [5].Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005. [6].Dittmann P., Szabela-Pasierbińska E., Dittmann I., Szpulak A., Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011. [7].Hand D. J., Assessing classification rules. Journal of Applied Statistics, Vol. 21, Issue 3, 1994. [8].Kaczmarek T. T., Zarządzanie ryzykiem, Ujęcie trans dyscyplinarne, Difin, Warszawan 2010. [9].Karmańska A., Ryzyko w rachunkowości, Difin, Warszawa 2008. [10].Korol T., Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010. [11].Lai F. W., Azizan N. A., Samad M. F. A., Shareholders Value Creation Through Enterprise Risk Management. International Journal of Business Research, Vol. 10, Issue 1, 2009. [12].Liu J. (Sep. 2012), The Enterprise Risk Management and the Risk Oriented Internal Audit. I-Business, Vol. 4, Issue 3. [13].Merchant K. A. (Sep.2012), ERM: Where to go from here, Management Accounting. Journal of Accountancy, Vol. 214, Issue 3. [14].Micherda B., Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników, [w:] Micherda B., Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005. [15].Micherda B., Szulc M., Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, [w:] Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, (red.) Micherda B., Difin Warszawa 2013. [16].Micherda B., Geneza i istota rachunkowości, [w:] Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, (red.) Micherda B., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005. [17].Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L., Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010. [18].Myddelton D., Rachunkowość i decyzje finansowe, tłum. Pułaska-Turyna B., Turyna J., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996. [19].Nowak E., Rola rachunkowości w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 761, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 60, Szczecin 2013, http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-497.pdf, data odczytu 28.08.2013. [20].Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010. [21].Skoczylas W. (red.), Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009. [22].Urbanowska-Sojkin E., Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. [23].Walczak M. (red.), Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2008. [24].Wątroba J., Jak poprawnie zastosować wielowymiarową analizę wariancji (MANOVA) – pokonać trudności i osiągnąć korzyści. Analiza danych w programie STATISTICA – przegląd, Statsoft, Kraków 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-467e1e47-d2d2-486a-9d3c-b282a8dd9ab5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.