PL EN


2018 | 10(46) | 4 | 123-136
Article title

Wpływ dzierżaw na zrównoważenie gospodarstw typu uprawy polowe regionu Mazowsze i Podlasie

Title variants
EN
The Influence of Leases on the Balance of Farming Crops in the Mazovia Region and Podlasie Region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest określenie stanu zrównoważenia ekonomicznego, społecznego i ekologicznego gospodarstw typu uprawy polowe (roślinne) rejonu Mazowsza i Podlasia na tle całego kraju oraz wpływu dzierżaw na wskaźniki opisujące zrównoważenie gospodarstw. Gospodarstwa rejonu Mazowsza i Podlasia charakteryzują się mniejszą powierzchnią UR oraz mniejszym udziałem dzierżaw, co wpływa negatywnie na efektywność pracy i zaangażowanego kapitału. Większy udział pracy własnej i gospodarowanie na gruntach własnych skutkuje jednak wyższą efektywnością nakładów materiałowych.
EN
The aim of the study is to determine the state of economic, social and ecological balance of farms like field crops of the Mazowsze and Podlasie region against the background of the whole country and the impact of leases on the indicators describing the sustainability of farms. The farms of the Masovia and Podlasie region are characterized by a smaller area of UAA and a smaller share of leases, which negatively affects the efficiency of work and capital employed. A larger share of own work and management on own land, however, results in higher efficiency of material inputs.
Year
Volume
Issue
4
Pages
123-136
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych
References
 • Borys T., Problemy zrównoważonej konsumpcji, [w:] Rozwój zrównoważony, teoria i praktyka ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, red. B. Fiodor, R. Jończy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Ciaian P., Kancs D.A., Swinnen J.F.M., EU Land Markets and the Common Agricultural Policy, Centre for European (CEPS), Bruksela 2010.
 • Fiedor B., Jończy R., Globalne problemy interpretacji i wdrażania koncepcji sustainable development, [w:] Rozwój zrównoważony, teoria i praktyka ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, red. B. Fiedor, R. Jończy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Klare K., Peters W., Endwicklung der Kaufpreise auf dem landwirtschaftlichen Bodenmarkt in der Bundesrepublik Deutchland, „Landbauforschung Volkenrode” 30(1980), nr 2.
 • Kondraszuk T., Machnacki M., Rachunkowość środowiskowa a system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolniczych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2012, nr 696(81).
 • Kuźmiński W., Ekonometryczny model cen gruntów rolnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-skiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2015, nr 42, t. 1, s. 227-239.
 • Laskowska E., Inwestowanie na rynku gruntów rolnych w Polsce, „Roczniki Nauk Rolniczych.Seria G. Ekonomika Rolnictwa” 98(2011), nr 3.
 • Machnacki M., Regionalne zrównoważenie ekonomiczno-ekologiczne gospodarstw rolniczych a położenie na ONW, „Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych” 2014, nr 4.
 • Majchrzak A., Determinanty trwałości gospodarowania na tle wybranych państw Europy Zachodniej, „Progress in Economics Science” 2014, nr 1.
 • Marks-Bielska R., Zielińska A., Dzierżawa rolnicza w kontekście teorii agencji, „Polityka Gospodarcza” 2014, nr 22.
 • Polanyi K., Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 • Suchoń A., Dzierżawa gruntów rolnych a rozwój obszarów wiejskich, „Studia Iuridica Agraria” 6(2007).
 • Walczak D., Wybrane problemy dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego rolników Polsce, Wrocław 2014, Prace Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 342.
 • Wilkin J., Ziemia rolnicza – dobro wielofunkcyjne, „Wieś i Rolnictwo” 2014, nr 1, s. 113-121.
 • Zadura A., Dzierżawcy pod ochroną, „Rolnik Dzierżawca” 2012, nr 8(185).
 • Ziętara W., Dzierżawa ziemi w gospodarstwach rolniczych jako podmiotach biogospodarki, „Roczniki SERiA” 18(2016), z. 2, s. 303-330.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4680d0bf-512d-46d2-a2e4-80e22ee5461f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.