PL EN


2018 | 1(51) | 53-65
Article title

Local Development and Sale of Municipal Real Estate

Title variants
PL
Rozwój lokalny a sprzedaż nieruchomości komunalnych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Local development is associated with investments, the implementation of which requires significant financial resources. Revenues are the primary source of these funds, but also own income or non-returnable funds from abroad. Thus, those local self-governments (LGU ) will develop, which actively and effectively participate in the real estate market, as well as those that will have the possibility to incur liabilities. The indicated conditions are closely related to the construction of an individual debt limit of LGU. In the study, attention was focused on the effects of changing the LGU debt limitation to the economy of municipal real estate in Poland — probably unintended by the legislature. Its purpose is to indicate that the new approach to LGU debt limitation: (1) encourages local government to sell municipal real estate and forced the analysis of the structure of municipal real estate in the aspect of having real estate, and (2) causes changes in the structure of municipal real estate and ways of using it. The statistical data from 2010–2016 are the background and confirmation of the theses and issues presented in the study. The considerations and figures presented in the study show that: (1) return revenues are primarily the source of financing local development, although in recent years a significant change is visible in this area, (2) the new LGU debt rule forces LGU to undertake actions aimed at selling property, (3) sales of municipal real estate is conditioned both by the potential buyer and the seller, (4) both the pool and the structure of municipal real estate is changing, which gives grounds to believe that in the face of many restrictions, it has a chance to become optimal in given conditions and time, and (5  ) the optimal structure of municipal real estate from the point of view of territorial self-government missions, the number and type of tasks performed by individual LGU, as well as their situation and financial conditions is different in each LGU, and it is difficult to assign a target status.
PL
Rozwój lokalny kojarzony jest z inwestycjami, których realizacja wymaga posiadania znacznych środków finansowych. Źródłem tych środków są przede wszystkim przychody, ale też dochody własne, czy bezzwrotne środki z zagranicy. Rozwijały się będą więc te jednostki samorządu terytorialnego (JST ), które aktywnie i skutecznie będą uczestniczyły w rynku nieruchomości, jak i te które będą miały możliwości zaciągania zobowiązań. Wskazane uwarunkowania są ze sobą ściśle powiązane w konstrukcji indywidualnego limitu zadłużenia JST. W opracowaniu uwaga skupiona została na — raczej niezamierzonych przez ustawodawcę — skutkach zmiany sposobu limitowania zadłużenia JST na gospodarkę nieruchomościami komunalnymi w Polsce. Jego celem jest wskazanie, że nowe podejście do limitowania zadłużenia JST: (1) skłania władze samorządowe do sprzedaży nieruchomości komunalnych i zmusza do analizy struktury gminnych nieruchomości w aspekcie konieczności ich posiadania, (2) wywołuje zmiany w strukturze gminnych nieruchomości i sposobach ich wykorzystania. Tłem i zarazem potwierdzeniem prezentowanych w opracowaniu tez i zagadnień są dane statystyczne z lat 2010-2016. Z zaprezentowanych w opracowaniu rozważań i danych liczbowych wynika, że: (1) źródłem finansowania rozwoju lokalnego są przede wszystkim przychody zwrotne, choć w ostatnich latach widoczna jest w tym zakresie istotna zmiana, (2) nowa reguła zadłużeniowa JST wymusza na JST podejmowania działań zmierzających do sprzedaży majątku, (3) sprzedaż nieruchomości komunalnych jest uwarunkowana zarówno po stronie potencjalnego nabywcy, jak i sprzedawcy, (4) zmienia się zarówno pula, jak i struktura nieruchomości komunalnych, co daje podstawy sądzić, że w obliczu wielu ograniczeń, ma ona szansę stać się optymalną w danych warunkach i czasie, (5) optymalna struktura nieruchomości komunalnych z punktu widzenia misji samorządu terytorialnego, ilości i rodzaju zadań realizowanych przez poszczególne JST, jak i ich sytuacji i kondycji finansowej jest inna w każdej JST i trudno jej przypisać status docelowej.
Contributors
 • The John Paul II Catholic University of Lublin
References
 • Bryx, M. ed. 2009. Podstawy zarządzania nieruchomościami. Biblioteka Menedżerów Budowlanych. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Filipiak, B., M. Kogut, A. Szewczuk, and M. Zioło. 2005. Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury. Szczecin: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Kałkowski, L. ed. 2001. Rynek nieruchomości w Polsce. Nieruchomości — Gospodarowanie Przestrzenią Rynek Nieruchomości. Warszawa: “Twigger.”
 • Kotlińska, J. 2006. “Opłata za najem mieszkań komunalnych.” In Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, edited by B. Filipiak, 453–469. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • Kotlińska, J. 2015. “Organizacja urzędu gminy a gospodarka nieruchomościami komunalnymi.” In Efektywność ekonomiczna i adekwatność społeczna w wyborach gospodarczych, edited by A. Czyżewski and D. Czakowski, 147–164. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.
 • Kotlińska, J. 2016a. “Dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w budżecie gminy.” Finanse Komunalne. Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych 23 (4): 17–29.
 • Kotlińska, J. 2016b. Nieruchomości komunalne jako dobra publiczne i rynkowe w Polsce. Możliwości, przyczyny, uwarunkowania i dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.
 • Kotlińska, J. 2017a. “Formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego i ich wykorzystanie w praktyce.” Finanse Komunalne. Dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych 24 (9): 19–30.
 • Kotlińska, J. 2017b. “Nieruchomości komunalne przedmiotem obrotu na rynku nieruchomości.” Studia Regionalne i Lokalne (3): 132–150.
 • Kotlińska, J. Forthcoming. “The Result of the LGU Budget in the Context of the Local Self-Government’s Mission.” Studia Regionalne i Lokalne (1).
 • Kucharska-Stasiak, E. 2000. Nieruchomość a rynek. 2nd ed. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4685f8d2-d6ca-48f5-84f6-f17da894920f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.