PL EN


2014 | 3 | 37-50
Article title

Prawo zamówień publicznych jako instytucja zabezpieczająca interesy majątkowe skarbu państwa

Authors
Title variants
EN
Public Procurement Law as an Authority Securing Property Interests of the Treasury
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zamówienia publiczne stanowią okowę systemu dokonywania wydatków przez jednostki sektora finansów publicznych. Samo zastosowanie procedur o udzielenie zamówienia nie gwarantuje właściwego realizowania zasad efektywnego, celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. To powoduje potrzebę należytego wykorzystania dostępnych instrumentów prawnych, przy jednoczesnej intensyfikacji współpracy instytucji zamawiającej z potencjalnymi wykonawcami. Uczestnictwo wykonawców przy przygotowaniu zamówienia publicznego, gwarantuje profesjonalizację zamówienia publicznego na etapie realizacyjnym.
EN
Public procurement accounts for the chains of the system for the expenditure by the public sector entities. The mere application of procedures for the award of the contract does not guarantee the proper implementation of the principles of effective, targeted and cost-effective spending of public funds. This results in the need for proper use of the available legal instruments, while intensifying cooperation of the contracting authority with potential contractors. Participation of contractors in the preparation of a public contract, the contract guarantees the professionalization of the public at the stage of implementation.
Year
Issue
3
Pages
37-50
Physical description
Dates
published
2014-08-10
Contributors
author
 • Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, gnelam@uek.krakow.pl
References
 • Babiarz S., Czarnik Z., Janda P., Pełczyński P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2010.
 • Bazan A., Nowicki J. E., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX 2014.
 • Kooiman J. (ed.), Modern Governance, Sage, London 1993.
 • Lachner J., Dialog techniczny w zamówieniach publicznych, „Prawo Zamówień Publicznych”, Nr 3/2012.
 • Lipiec-Warzecha L., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wyd. ABC, 2011.
 • Pietrzykowski K., Kodeks cywilny Tom I, art. 1 – 44910 k.c., C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Szostak R., Zakres i struktura prawa zamówień publicznych, „Prawo Zamówień Publicznych”, Nr 4/2013.
 • Tricker R. I., International Corporate Governance, Englewood Cliffs NJ 1984 Prentice Hall.
 • Wawrzyniec R., Koncepcja governance i jej zastosowanie – od instytucji międzynarodowych do niższych szczebli władzy, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” 245/2010.
 • Wicik G., Zamówienia Publiczne w Niemczech, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4687a5a6-92bd-4bcb-88a5-baaed31d551f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.