PL EN


2015 | 42 | 11-12(500–501) | 44-48
Article title

Z CZEGO WYNIKA ZNIECHĘCENIE BEZSKUTECZNYM POSZUKIWANIEM ZATRUDNIENIA?

Selected contents from this journal
Title variants
WHY DO THE UNEMPLOYED PEOPLE EXIT THE LABOUR MARKET? ANALYSIS OF THE DISCOURAGED WORKER EFFECT
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article we try to identify fac­ors that increase the likelihood of labour market inactivity in the light of the discouraged worker effect. We approximate this effect by the outflow from unemployment to inactivity in the quarterly perspective. We apply stock and flow approaches to the labour market and base the quantitative research on individual LFS data for the time period 2000–2010. The results show that females, younger workers and older workers are more likely to be either unemployed or inactive. Higher educational level attained decreases chances of staying out of the labour force. The impact of the level and unemployment rate changes is ambiguous. Higher level of the unemployment rate increases risk of unemployment, the increase in the unemployment rate increases the risk of exiting the unemployment pool to inactivity. These results may imply the discouraged worker effect. On the other hand, decrease in the risk of inactivity due to increase in the unemployment rate may indicate the added worker effect.
PL
W artykule autorzy podjęli próbę identyfikacji czynników sprzyjających bierności zawodowej przez pryzmat efektu zniechęcenia bezskutecznym poszukiwaniem zatrudnienia. Efekt ten aproksymuje się przez strumień z bezrobocia do bierności zawodowej w ujęciu kwartalnym. Analizy dokonano w ujęciu zasobowym i strumieniowym, korzystając z kwartalnych danych jednostkowych BAEL za okres 2000–2010. Wyniki wskazują, iż kobiety i osoby młodsze oraz starsze mają większe prawdopodobieństwo bycia bezrobotnym lub biernym zawodowo. Wyższy poziom wykształcenia zmniejsza prawdopodobieństwo bezrobocia lub bierności zawodowej. Zależność statusu na rynku pracy lub odpływu z bezrobocia do bierności zawodowej od poziomu lub zmian stopy bezrobocia jest niejednoznaczna. Wyższa stopa bezrobocia zwiększa ryzyko bezrobocia, a jej przyrost – ryzyko odpływu z bezrobocia do bierności zawodowej. Może to sugerować występowanie efektu osób zniechęconych bezskutecznym poszukiwaniem zatrudnienia. Z drugiej strony zmniejszenie ryzyka bierności zawodowej przy dodatniej zmianie stopy bezrobocia może sugerować występowanie efektu dodatkowych pracowników.
Year
Volume
42
Pages
44-48
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
author
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (różne wydania), GUS, http://www.stat.gov.pl [dostęp: 1.07.2014].
 • Benati L. (2001), Some empirical evidence on the ‘discouraged worker’ effect, „Economics Letters”, 70.
 • Bureau of Labor Statistics (2014), http://www.bls.gov/cps/ [dostęp: 23.11.2014].
 • Buss T.F., Redburn F.S. (1988), Hidden Unemployment. Discouraged Workers and Public Policy, Praeger Publishers, New York.
 • Finegan T. (1981), Discouraged Workers and Economic Fluctuations, „Industrial and Labor Relations Review”, Vol. 36, No. 1.
 • Gałecka-Burdziak E. (2015), Rezerwa siły roboczej? Aktywność ekonomiczna w Polsce, „Polityka Społeczna”, nr 2.
 • Gałecka-Burdziak E., Góra M. (2015), Impacts of the availability of oldage benefits on exits from the labour market, IZA DP No. 9014.
 • Gałecka-Burdziak E., Pater R. (2015), Does the discouraged worker effect exist in the Polish labour market?, maszynopis.
 • Gong X. (2010), The Added Worker Effect and the Discouraged Worker Effect for Married Women in Australia, IZA DP No. 4816.
 • Kryńska E., red. (2009), Flexicurity w Polsce – diagnoza i rekomendacje, MPiPS, Warszawa.
 • Long C. (1953), Impact of effective demand on the labor supply, „American Economic Review, Paper and Proceedings”, Vol. 43.
 • Schweitzer S., Smith R. (1974), The persistence of the discouraged worker effect, „Industrial and Labor Relations Review”, Vol. 27, Issue 2.
 • Van Ham M., Mulder C.H., Hooimeijer P. (2001), Local underemployment and the discouraged worker effect, „Urban Studies”, September, Vol. 38, No. 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-468a1981-d0e7-4ae3-841e-474f31f40293
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.