PL EN


2015 | 10 | 73 - 91
Article title

Problematyka (nie)męskości w procesie psychoterapii

Authors
Content
Title variants
EN
The issue of (un)manliness in psychotherapy process
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor artykułu podejmuje próbę przedstawienia związków między socjologicznymi koncepcjami konstruowania tożsamości płciowej mężczyzny (gendering) a teorią i praktyką psychoterapii psychoanalitycznej. Złożoność procesów (wewnątrz-jednostkowych oraz społecznych), w którym mężczyzna rozeznaje swoją identyfikację płciową, orientację seksualną oraz tożsamość, przysparza wielu wymagających interdyscyplinarnej analizy problemów teoretycznych i praktycznych. Artykuł ukazuje dylematy związane z różnymi wariantami przebiegu identyfikacji płciowej współczesnego mężczyzny oraz trudności, jakie ta różnorodność przysparza psychoterapeutom. Autor wskazuje na potencjał teorii socjologicznych, postulujących odrzucenie kategorii płci biologicznej, które to koncepcje mogą posłużyć psychoterapeutom jako inspiracja do pracy z osobami niewpisującymi się w ogólnie przyjęte schematy płciowości i seksualności.
EN
The author tries to demonstrate the relations between sociological concepts of constructing men’s gender identity and the theory and practice of psychoanalytic psychotherapy. The complexity of the processes (intra-individual and social), in which a man recognizes his gender identity and sexual orientation, causes many theoretical and practical problems which require an interdisciplinary analysis. The article presents the dilemmas associated with different variants of modern man's gender identity and the difficulties for psychotherapists to negotiate them. The author points to the potential of sociological theories calling for the rejection of the category of biological sex, which can serve as inspiration for psychotherapists working with individuals being outside the common scheme of sexuality and gender.
Keywords
Publisher
Year
Issue
10
Pages
73 - 91
Physical description
Contributors
References
 • Antonowsky, Aaron. 1997. Poczucie koherencji jako determinanta zdrowia. W: (red.) Heszen- Niejodek, Irena, Sęk, Helena. Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bator, Joanna, Wieczorkiewicz, Anna. (red.). 2007. Ucieleśnienia II. Płeć między ciałem a tekstem. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Bem, Sandra. 2000. Męskość, kobiecość. O różnicach wynikających z płci. Tłum. Sylwia Pikiel. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Bem, Sandra L. 1981. Gender schema theory. A cognitive account of sex typing. W: “Psychological Review” 88, 4, s. 354-364.
 • Berger, Peter. 2005. Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii. Tłum. Włodzimierz Kurdziel,. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bojarska, Katarzyna, Kowalczyk, Robert. 2010. Homoseksualność i społeczeństwo. W: (red.) Lew-Starowicz, Zbigniew, Skrzypulec, Violetta. Podstawy seksuologii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • Bourdieu, Pierre. 2004. Męska dominacja. Tłum. Lucyna Kopciewicz. Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Naukowa.
 • Butler, Judith. 2008. Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości. Tłum. Karolina Krasuska. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Campbell, John, Hall Caklvin S., Lindzey, Gardner. 2006. Teorie osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Connell, R. W. 1987. Gender and Power: Society, the Person, and Sexual Politics. Stanford: Stanford University Press.
 • Crews, Frederick. 1993. The Unknown Freud. W: The Memory Wars: Freud's Legacy in Dispute. The New York Review of Books.
 • Domańska, Ewa. 2007. Zwrot performatywny we współczesnej humanistyce. W: „Teksty Drugie" 2, s. 48-61.
 • Dudek, Zenon, Waldemar. 1995. Psychologia integralna Junga. Warszawa: Wydawnictwo ENTEIA.
 • Dudek, Zenon, Waldemar. 2002. Podstawy psychologii Junga. Od psychologii głębi do psychologii integralnej. Warszawa: Wydawnictwo ENTEIA.
 • Dybel, Paweł. 2006. Zagadka drugiej płci. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i feminizmie. Kraków: Wydawnictwo Universitas.
 • Elias, Norbert. 1980. Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu. Tłum. Tadeusz Zabułdowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Featherstone, Mike, Hepworth, Mike, Turner, Bryan S. 1991. The Body: Social Process and Cultural Theory. London: SAGE Publications Ltd.
 • Foucault. Michel. 2000. Historia seksualności, Tłum. Bogdan Banasiak, Krzysztof Matuszewicz. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik.
 • Freidson, Eliot. 1970. Profession of medicine: a study of apilled knowledge. New York: Dodd, Mead & Company.
 • Freud, Zigmunt. 1923. The ego and the id. London: Hogard Press. W: „Standard Edition” 12.
 • Freund, Peter. 1990. The Expressive Body: a Common ground for the Sociology of Emotions and Health and Illness. W: "Sociology of Health and Illness" 12‚4, s. 452-477.
 • Gabbard, Glen. 2004. Long-term Psychodynamic Psychotherapy. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
 • Giddens, Anthony. 2003. Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji. Tłum. Stefan Amsterdamski. Poznań: Zysk.
 • Goffman, Ervin. 1981. Człowiek w teatrze życia codziennego. Tłum. Helena Śpiewak, Paweł Śpiewak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Goffman, Ervin. 2005. Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Tłum. Aleksandra Dzierżyńska, Joanna Tokarska- Bakir. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Goffman, Ervin. 2008. Zachowanie w miejscach publicznych. Tłum. Olga Siara. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Grzesiuk, Lidia, Suszek, Hubert (red.). 2005. Psychoterapia. Teoria. Warszawa: Wyd. ENETEIA.
 • Hammarberg, Thomas. 2011. Tożsamość płciowa a prawa człowieka. W: Dokument tematyczny Komisarza Praw Człowieka Rady Europy. Tłum. Wiktor Dynarski. Warszawa.
 • Imieliński, Kazimierz, Dulko, Stanisław, Filar, Marian. 1997. Transpozycje płci. Transseksualizm i inne zaburzenia identyfikacji płciowej. Warszawa: Wydawnictwo ARC-EN-CIEL.
 • Kernberg, Otto F. 1976. Technical considerations in the treatment of borderline personality organization. W: „Journal of the American Psychoanalytic Association” 2, 24(4), s. 795-829.
 • Kochanowski, Jacek. 2009. Spektakl i wiedza. Perspektywa społecznej teorii queer. Łódź: Wyd. Wschód- Zachód.
 • Kochanowski, Jacek. 2013. Socjologia seksualności. Marginesy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kozlova, Oxana. 2013. Anomia jako choroba społeczna. W: „Miscellanea Antropologica et Sociologica” 14 (2), s. 31-40.
 • Lacan, Jacques. 1995. Funkcja i pole mówienia i mowy w psychoanalizie. Tłum. Barbara Gorczyca, Wincenty Grajewski. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 • Mead, George H. 1975. Umysł, osobowość i społeczeństwo. Tłum. Zofia Wolińska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mikulska, Jolanta. 1996. Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Nowosielski, Krzysztof. 2010. Identyfikacja i rola płciowa. W: (red.) Lew-Starowicz, Zbigniew, Skrzypulec, Violetta. Podstawy seksuologii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • Piątkowski, Włodzimierz, Brodniak, Włodzimierz Adam. (red). 20005. Zdrowie i choroba: perspektywa socjologiczna. Tyczyn: Wyd. WSSG.
 • Richardson, Stephen A., Dohrenwend, Barbara S., Klein, David. 1968. Interviewing. It`s Form and Function. Birmingham, AL: American Marketing Association. W: „Journal of Marketing Research” 5, (2), s. 232-234.
 • Shilling, Chris. 2010. Socjologia ciała. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Shott, Susan.1979. Emotion and social life: A symbolic interactionist analysis. W: „American Journal of Sociology” 84, (6) s. 1317-1334.
 • Skrzypek, Michał, 2002. Kategorie społeczno- kulturowe w badaniach nad choroba niedokrwienna serca jako przykład perspektywy socjosomatycznej. W: (red.) Piątkowski, Włodzimierz, Titkow, Anna. W stronę socjologii zdrowia, Wyd. UMCS, s. 134-135.
 • Sokołowska, Magdalena. 1980. Granice medycyny. Warszawa: Wyd. Omega.
 • Sugarman, Alan, Nemiroff, Robert A., Greenson, Daniel P. (eds.), The Technique and Practice of Psychoanalysis. Volume 2: A Memorial Volume to Ralph Greenson. Madison & Connecticut: International Universities Press INC.
 • Turner, Bryan S. 1992. Regulating Bodies. Essays in Medical Sociology. London: Routledge.
 • Turner, Bryan S. 1996. The Body and Society. London: Sage.
 • Turner, Jonathan H., Stets, Jan E. 2009. Socjologia emocji. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Tyson, Phyllis. 1990. Psychoanalityc theories of development: An Integration. Yale: Yale University Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-468d7f41-23bf-4515-ae7a-2b5d39967246
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.