PL EN


2018 (R. XVII) | 2(68) | 259-273
Article title

Od opiekuńczości do aktywizacji i usamodzielnienia Zasada subsydiarności państwa w organizacji pomocy społecznej

Content
Title variants
EN
From the Protectiveness for the Activation and Become Independent Principle of Subsidiarity of the State in Organization of the Welfare
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawy organizacji pomocy społecznej oparte zostały na zasadzie pomocniczości państwa. Zasada ta rozumiana jest jako zapobieganie, a w razie wystąpienia sytuacji uzasadniających korzystanie z pomocy społecznej, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pierwsza część artykułu dotyczyć będzie zasady pomocniczości w pedagogice społecznej oraz etapów rozwoju pomocy społecznej. Następnie przedstawione zostaną podstawowe funkcje pomocy społecznej oraz subsydiarne ukonstytuowanie struktury organizacyjnej pomocy społecznej. Pomocniczość zakłada, iż to przede wszystkim jednostka (rodzina) jest obarczona koniecznością zapewnienia sobie odpowiednich warunków socjalno-bytowych i zabezpieczenia wszystkich swoich potrzeb. Państwo (organy pomocy społecznej) powinno wkraczać dopiero w sytuacji takiej dysfunkcji jednostki lub rodziny, w której podmioty te nie są w stanie samodzielnie zapewnić sobie warunków pozwalających na życie w określonych standardach, przyjętych w danym społeczeństwie. Ponadto postulowane jest, aby pomoc ze strony organów systemu pomocy społecznej skupiała się nie tylko na działaniach ratowniczych, lecz również na aktywizacji osób jej potrzebujących, aby mogły powrócić do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie (usamodzielnienia).
EN
Bases of the organization of the welfare were based on the subsidiarity of the state. This principle is understood as the prevention, and in the time withdrawal of situations justifying using from the welfare, supporting persons and families in efforts aiming satisfying the essential needs and enabling them to live in answering conditions human dignities. The first part of the article will concern the principle of subsidiarity in the social pedagogy and of stages of the development of the welfare. Next basic functions of the welfare will be described and subsydiarne constituting the organizational structure of the welfare. The subsidiarity is assumes, that above all individual (family) is burdened with the need to provide appropriate conditions social and welfare for oneself and to protect all its needs. State (institutions of the welfare) should act only in the situation of such a dysfunction of the individual or the family, in which these entities aren’t able independently to provide for oneself of permitting conditions for life in determined standards, accepted in the given society. Moreover it is being called for so that the aid on the part of organs of the system of the welfare focuses not only on rescue efforts, but also on the mobilization of persons for her needing so that can return to independent functioning in the society (of becoming independent).
Issue
Pages
259-273
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • Dąbrowski Z., (2006), Pedagogika opiekuńcza, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Grabusińska Z., (2012), Rola pracy socjalnej w aktywnej integracji, Wydawnictwo Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Grewiński M., (2011), Od systemu opieki przez politykę pomocy do aktywizacji i integracji społecznej w Polsce, [w:] Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej, red. M. Grewiński, J. Krzyszkowski, Wydawnictwo Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2011.
 • Grewiński M., (2012), Decentralizacja i demonopolizacja systemu pomocy społecznej – w kierunku partnerskiej i aktywnej polityki społecznej, [w:] System pomocy społecznej w Polsce – wyzwania i kierunki, red. M. Grewiński, A. Zasada-Chorab, Wydawnictwo Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Toruń.
 • Jo ńczyk J., (2006), Prawo zabezpieczenia społecznego, wyd. 3, Wydawnictwo „Zakamycze”, Kraków.
 • Juros A., (2003), Zasada pomocniczości – wspieranie działań samopomocowych i samoorganizacyjnych, [w:] Od pomocy do samopomocy, red. P. Jordan, Wydawnictwo Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, Warszawa.
 • Kawula S., (2002), Pomocniczość i wsparcie. Kategorie pedagogiki społecznej, Oficyna Wydawnicza Kastalia, Olsztyn.
 • Millon Delson Ch., (1998), Zasada subsydiarności – założenia, historia, problemy współczesne, [w:] Subsydiarność. Monografie i studia, red. D. Milczarek, Wydawnictwo Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Moll T., (2014), Zasada subsydiarności w świetle wybranych świadczeń pomocy społecznej, „Roczniki Administracji i Prawa”, nr 14/2.
 • Piotrowski J., (2001), Zabezpieczenie społeczne, [w:] Leksykon Polityki Społecznej, red. B. Rysz-Kowalczyk, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Radlińska H., (1961), Pedagogika społeczna, Ossolineum, Wrocław.
 • Regulska A., (2014), Wsparcie rodziny dysfunkcyjnej we współczesnym systemie pomocy społecznej, [w:] Współczesna rodzina w Polsce i na świecie, red. S. Cudak, E. Adasiewicz, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź.
 • Rybka I., (2014), Budowanie subsydiarnych relacji pomiędzy podmiotami polityki i pomocy społecznej a rozwój środowiskowej pracy socjalnej, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 25(2).
 • Staręga-Piasek J., (2010), O polityce w pomocy społecznej, „Polityka Społeczna”, nr 9.
 • Stopka K., (2009), Zasada subsydiarności w prawie pomocy społecznej, Wydawnictwo „Difin”, Warszawa.
 • Szpor A., (2001), Państwo a subsydiarność jako zasada prawa w UE i w Polsce, „Samorząd Terytorialny”, nr 1–2.
 • Wódz K., (1998), Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice.
 • Zalewski D., (2005), Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Zgud Z., (1999), Zasada subsydiarności w prawie europejskim, Wydawnictwo „Zakamycze”, Kraków.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, (Dz.U. 2015, poz. 1058).
 • Ustawa z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej (Dz.U. Nr 92, poz. 726).
 • Ustawa z dnia 30 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2009, nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (Dz.U. 2011, Nr 149, poz. 887).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4696320a-0277-405b-85c4-6b13550e3ad5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.