PL EN


2018 | 1 | 1 | 107-122
Article title

Preferowane formy aktywności fizycznej przez osoby z dysfunkcją wzroku na przykładzie mieszkańców Szczecina

Content
Title variants
EN
Physical activity and its level in people with visual dysfunction on the example of inhabitants of Szczecin
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the research was to know about taking part in physical activity by the blind and vis-ually impaired and the preferred forms of movement. The study subject to the elements such as time, frequency, type, form and space undertaken physical activity. The research was conducted in Szczecin among people with sight dysfunction, associated in the West Pomeranian District of the Polish Association of the Blind – 81 people were covered (41 – children and adolescents, 40 – adults). Each participant gave their consent to participate in the re-search. The research method was a diagnostic survey using the original questionnaire. The research shows that, despite barriers and obstacles which are encountered by visually disa-bled people, they strive to achieve and maintain their fitness. The obtained results prove that this is possible provided that properly trained instructors and sports trainers are involved and equipment, fitness clubs, gyms etc. are adapted to the needs of people with this type of disability.
PL
Celem badań było poznanie podejmowania uczestnictwa w aktywności fizycznej przez niewi-domych i słabowidzących oraz wpływu aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnością narządu wzroku na jakość ich życia. Badaniu podlegały takie elementy, jak: czas, częstotliwość, rodzaj, forma i miejsce podejmowanej aktywności fizycznej. Badania prowadzone były na terenie Szczecina wśród osób z dysfunkcją wzroku, zrzeszonych w Zachodniopomorskim Okręgu Polskiego Związku Niewidomych – objęto nimi 81 osób (41 – dzieci i młodzież, 40 – osoby dorosłe). Każdy z uczestników dobrowolnie wyraził zgodę na uczestniczenie w badaniu. Metodą badań był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankietowego. Z przeprowadzonych badań wynika, że pomimo trudności i barier, które dotykają osoby z dys-funkcją wzroku, podejmują one uczestnictwo w różnych formach aktywności fizycznej, a najczę-ściej wybierają spacery, jazdę rowerem i pływanie. Uzyskane wyniki dowodzą, że jest to możliwe pod warunkiem zaangażowania odpowiednio przygotowanych instruktorów i trenerów sportowych oraz dostosowania sprzętu, klubów fitness, siłowni itp. do potrzeb osób z tym rodzajem niepełno-sprawności.
Contributors
 • Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
author
References
 • Bradford C.A., Okulistyka, Elsevier Urban & Partner Wydawnictwo, Wrocław 2006.
 • Cytowska B., Winczura B., Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.
 • Good G.A., La Grow S., Alpass F., An age-cohort study of older adults with and without visual impairments: activity, independence, and life satisfaction, „Journal Visual Impair Blin” 2008, 9, s. 517–527.
 • Green C., Miyahara M., Older adults with visual impairment: lived experiences and a walking group, „RE:view: Rehabil Educ Blin Visual Impair” 2007, 3, s. 91–112.
 • Kaganek K., Bariery uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne w kon-tekście statusu materialnego, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2015, 21 (50), 1, s. 77–83; https://doi.org/10.5604/20834543.1142364.
 • Koper T., Dostosowana aktywność ruchowa dla osób z uszkodzeniem narządu ruchu, Wydawnictwo Naukowe AWF, Poznań 2013.
 • Kosmol A., Teoria i praktyka sportu niepełnosprawnych, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa 2008.
 • Krzepota J., Sadowska D., Aktywność fizyczna a ryzyko upadku u osób z dysfunkcją narządu wzroku, „Marketing i Rynek” 2015, 11, s. 187–192.
 • Kulmala J., Era P., Törmäkangas T., Pärssinen O., Rantanen T., Heikkinen E., Visual acuity and mortality in older people and factors on the pathway, „Ophthalmic Epidemiol” 2008, 2, s. 128–134; https://doi.org/10.1080/ 09286580701840388.
 • Kwapiszowie J., J., Orientacja przestrzenna i poruszanie się niewidomych oraz słabowidzących, poradnik metodyczny, WSiP, Warszawa 1990.
 • Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.
 • Morelli T., Folmer E., Foley T.J., Lieberman L.J., Improving the lives of youth with visual impairments through exergames, „Insight: Res Pract Visual Impair Blin” 2011, 4, s. 160–170.
 • Paplińska M., Edukacja równych szans. Uczeń i student z dysfunkcją wzroku – nowe podejście, nowe możliwości, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008.
 • Procharczyk H., Orientacja i poruszanie O&M, Terapia i wspomaganie rozwoju dzieci z dysfunkcją wzroku, Fundacja Promyk Słońca, Wrocław 2010.
 • Rimmer J.H., Building inclusive physical activity communities for people with vision loss, „Journal Visual Impair Blin” 2006, 100, s. 863–865.
 • Rosołek B., Gawlik K., Poziom aktywności fizycznej osób z dysfunkcją narządu wzroku a zagrożenie chorobami cywilizacyjnymi – przegląd literatury, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2013, 43, s. 103–108.
 • Szałański P., Rąglewska P., Różnice w ocenie jakości życia osób niewidomych i widzących, „Rehabilitacja w Praktyce” 2010, 3, s. 33–35.
 • Walthes R., Tyflopedagogika, Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 • Wieczorek M, Urban S., Aktywność fizyczna wybranych osób z niepełnosprawnością wzrokową jako pozytywny miernik ich zdrowia, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2015, 487, s. 156–165.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4699d09a-541d-45da-ba6b-242c2d2607d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.