PL EN


2016 | 8(2)/2016 | 222-236
Article title

OZNACZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁAJĄCYCH W TRZECIM SEKTORZE

Content
Title variants
EN
IDENTIFICATION OF THE THIRD SECTOR ENTREPRENEURS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Legalną definicję przedsiębiorcy podaje art. 431 k.c., stosownie do którego jest to osoba fizyczna, osoba prawna i ułomna osoba prawna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Nie są natomiast przedsiębiorcami podmioty, które działalności gospodarczej nie prowadzą – realizują cele niegospodarcze jak zarejestrowane stowarzyszenia, fundacje, kościelne osoby prawne, związki zawodowe, partie polityczne. Jednakże i takie organizacje mogą podlegać przepisom o przedsiębiorcach, a może należałoby ściślej powiedzieć, że po prostu stają się przedsiębiorcami, jeżeli chociażby ubocznie prowadzą działalność gospodarczą. Ich nazwa staje się wtedy firmą ze wszystkimi tego konsekwencjami. Artykuł, na przykładzie fundacji i stowarzyszeń, przedstawia wymagania w zakresie konstrukcji firmy podmiotów, które albo ubocznie albo następczo (dopiero jakiś czas po rozpoczęciu swojej działalności podstawowej) prowadzą działalność gospodarczą i konsekwencje prawne poddania dotychczasowej nazwy reżimowi prawa firmowego. Zwrócono także uwagę na konieczność powiązania powstania i ustania prawa do firmy wyłącznie z faktycznym prowadzeniem działalności gospodarczej a nie z rejestracją.
EN
According to the legal definition in art. 431 Civil Code, an entrepreneur is a natural person, a legal person or an organizational unit referred to in article 331 § 1 conducting business or professional activity on its own behalf. Non-profit organizations such as: foundations, associations, labor unions, political parties, religion unions are not entrepreneurs as they conduct non-commercial activities. However, these organizations can also become a subject of entrepreneurs rules, if they conduct, even accessory, business activity. Their identification name becomes a firm (business name). Based on the example of associations and foundations this article presents legal frame for changing the name of the third sector organization into firm. The necessity of connecting the right to firm protection only with actual conducting of business activity has been emphasized.
Contributors
 • Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH
References
 • Bielski P., Cel niezarobkowy spółek kapitałowych a status przedsiębiorcy, „Rejent” 2001, nr 4.
 • Dmowski S., Rudnicki S., Kodeks cywilny. Komentarz. Księga I. część ogólna, LexisNexis, Warszawa 2014.
 • Dominowska J., Efektywność nadzoru i kontroli państwa nad działalnością gospodarczą fundacji, nr badania: KZiF/BMN/20/14,Warszawa 2014, niepubl.
 • Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2014 r. – wyniki wstępne, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor
 • Gniewek E., (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2016.
 • Janiak A., (w:) A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, część ogólna, t. I, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Kidyba A. , Prawo handlowe, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013.
 • Klapczyńska M., Firma i jej ochrona, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Niemirka B., Statut fundacji, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 1998.
 • Nowińska E., Z problematyki komercjalizacji dóbr osobistych związków zawodowych, ZNUJ PWiOWI 1992, z. 58.
 • Pazdan M., (w:) Safjan M (red.), System prawa prywatnego, t. I, część ogólna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • Popiołek W., (w:) Gniewek E., (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.
 • Radwański Z., Podmioty prawa cywilnego w świetle zmian kodeksu cywilnego przeprowadzonych ustawą z dnia 14 lutego 2003 r., „PS” 2003, nr 7–8.
 • Sak T., Działalność gospodarcza fundacji i stowarzyszeń, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2000.
 • Sitko J., Firma i jej ochrona, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Skubisz R., Prawo do firmy i jego ochrona, „PiP” 1993, z. 1.
 • Stecki L., Fundacja, cz. I, Towarzystwo Naukowe Organizacji I, Toruń 1996.
 • Szwaja J. (w:) Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. V., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-469b6e9f-48c4-4c2a-8613-168ef50f09d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.