PL EN


2018 | 1(973) | 47-60
Article title

Tradycyjne i nowoczesne formy budowania sieci bankowej w Polsce

Title variants
EN
Traditional and Modern Forms of Building a Banking Network – the Case of Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza tendencji dotyczących tradycyjnych i nowoczesnych metod budowania sieci bankowej w Polsce. Rozwój technologii, nowoczesnych kanałów dostępu do usług bankowych, jak również propagowanie obrotu bezgotówkowego w Polsce sprzyjają powstawaniu infrastruktury sytemu bankowego nastawionej na ograniczanie kosztów prowadzenia działalności oraz innowacjom finansowym (FinTech). Banki w Polsce i na całym świecie czeka zmiana strategii funkcjonowania na rynku (zwłaszcza w zakresie sprzedaży usług bankowych). Zmieniające się preferencje klientów wymuszają procesy dostosowawcze, które w znaczny sposób wpływają na organizację sieci bankowej. W najbliższym czasie ograniczana będzie liczba własnych oddziałów bankowych i bankomatów. Wynika to przede wszystkim z zapotrzebowania rynku (konsumentów), jak również ograniczania kosztów działalności bankowej. Rozwój rynku kart płatniczych i nowoczesnych form płatności umożliwia bankom dywersyfikację kanałów dystrybucji usług bankowych. Zmieniające się regulacje (m.in. dyrektywa PSDII) stwarzają również szerokie możliwości rozwoju innowacji finansowych oferowanych przez rynek FinTech, który będzie w znacznym stopniu kreował sieć bankową w Polsce w najbliższym czasie.
EN
The article analyses trends and the level of traditional and modern methods of building a banking network in Poland. The development of technologies, modern access channels to banking services, as well as the promotion of non-cash transactions in Poland favours the development of not only the infrastructure of a banking system focused on reducing operating costs, but also financial innovations (FinTech). Banks both in Poland and globally are waiting for a change in banking market strategy, especially as regards sales of banking services. The changing preferences of bank customers have been brought about by adaptation processes that have a significant impact on the organisation of the banking network. In the near future, the number of bank branches and ATMs will be limited, mainly due to the response to market demand (consumers) as well as the falling costs of banking. The development of the payment card market and modern forms of payment allows banks to diversify the distribution channels of banking services. Changing regulations (including the PSDII directive) also creates broad possibilities for the development of financial innovations offered by the FinTech market. That market will go a long way to expanding the banking network in Poland in the near future.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • Bank i agent bankowy (2017), red. J. Cichorska, Difin, Warszawa.
 • Boguski J. (2016), Marketing innowacji, Oficyna Graficzno-Wydawnicza Typografika, Warszawa.
 • Capiga M. (2015), Bezpieczeństwo transakcji finansowych w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Dembinski P. (2011), Finanse po zawale, Studio Emka, Warszawa.
 • Elementy nauki o finansach. Kategorie i instrumenty finansowe (2007), red. K. Jajuga, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 • Finanse osobiste (2016), red. R. Milic-Czerniak, Difin, Warszawa.
 • FinTech w Polsce bariery i szanse rozwoju (2017), http://fintechpoland.com/wp-content/uploads/2016/12/FinTech_w_Polsce_bariery_i_szanse_rozwoju.pdf (data dostępu: 30.08.2017).
 • Flejterski S. (2007), Metodologia finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Grzegorczyk W., Krawiec W., Sibińska A. (2010), Współczesne dylematy marketingu bankowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Komunikat w sprawie spotkania Kierownictwa Urzędu KNF z przedstawicielami Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju dotyczącego podjęcia działań na rzecz rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce (2016), https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/fin_tech/komunikaty?articleId=48862&p_id=18 (data dostępu: 30.08.2017).
 • Krzyścin M. (2013), Reklama produktów i usług bankowych, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Liberska B. (2016), Nowa globalna architektura finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Mirabile I., Pieber M.K., Sauri L., Stril A. (2015), Protecting the Drugs of Tomorrow, „Competition Merger Brief”, nr 2.
 • Pacud R. (2016), Bank i agent bankowy, Difin, Warszawa.
 • Szpringer W. (2017), Nowe technologie a sektor finansowy, Poltext, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (1997), Dz.U. nr 140, poz. 939.
 • Zarządzanie ryzykiem bankowym (2012), red. M. Iwanicz-Drozdowska, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46a2299a-b3cc-4013-9889-d9ab14bc5fb7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.