PL EN


2012 | 2/2012 (37) | 195-210
Article title

Systemy oceny jakości w ochronie zdrowia

Content
Title variants
PL
Systems of quality assessment in health care
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jakość jest zgodnością z określonymi standardami. Zapewnienie wysokiej jakości usług zdrowotnych jest jednym z najważniejszych problemów każdego podmiotu leczniczego. Określenie standardów działań w opiece zdrowotnej stało się bowiem wymogiem do świadczenia usług na odpowiednio wysokim poziomie. Proces zapewniania jakości w placówce medycznej wymaga podejścia interdyscyplinarnego i kompleksowego. Usługi zdrowotne powinny być realizowane nie tylko zgodnie z określonymi standardami, ale również na podstawie aktualnej wiedzy medycznej oraz wartości istotnych z punktu widzenia pacjenta. Na proces zapewniania jakości składają się cztery podstawowe elementy: odpowiednie przygotowanie, realizacja, monitorowanie oraz ocena wdrażanych standardów. W konsekwencji, proces zapewnienia oraz doskonalenia jakości powinien stać się nieodzownym elementem działalności każdego podmiotu. Celem artykułu jest zaprezentowanie systemów jakości stosowanych w ochronie zdrowia. W realizacji powyższego celu przedstawiono odpowiednie regulacje legislacyjne, a także zaproponowano etapy wdrażania systemów zarządzania jakością w podmiotach leczniczych. W artykule zwrócono także uwagę na korzyści, jakie niesie za sobą wprowadzenie zarządzania jakością w placówkach.
EN
The quality is a compliance with certain standards. Providing quality health care services is one of the most important therapeutic problems of all heath care units. Providing the standards of activities in health care has become a requirement for the provision of services at an appropriately high level. The process of quality assurance in a medical facility requires an interdisciplinary and comprehensive approach. Health services should be implemented not only in accordance with certain standards, but also on the basis of the current medical knowledge and values important for the patient. The quality assurance process consists of four basic elements: adequate preparation, implementation, monitoring and evaluation of implemented standards. Consequently, the process of ensuring and improving quality should become an important part of the activities of health care units. This article aims to present quality systems used in health care. The basic law regulations concerning these systems and the proposed stages of implementation of quality management systems for medical facilities are discussed, to achieve the objective. The benefits of introducing the quality management in health care units are also underlined.
Keywords
Year
Issue
Pages
195-210
Physical description
Dates
published
2012-05-30
Contributors
References
 • Centrum Monitorowania Jakości 2011. Zasady systemu akredytacji w Polsce, www.wsparcieakredytacji.cmj.org.pl, odczyt: 18.07.2011.
 • Centrum Monitorowania Jakości 2012. System akredytacji szpitali, www.wsparcieakredytacji.cmj.org.pl, odczyt: 10.01.2012.
 • Dudzik-Urbaniak, E., Kutaj-Wąsikowska, H., Kutryba, B. i M. Piotrowski 2009. Zestaw standardów akredytacyjnych, Kraków: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
 • Hermandez, S.R. i A.D. Kaluzny 2001. Innowacje i zmiany organizacyjne, w: S.M. Shortell i A.D. Kaluzny (red.) Podstawy zarządzania opieką zdrowotną, Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius.
 • International Organization for Standarization 2012a. Business benefits of ISO 14000, www.iso.org, odczyt: 10.01.2012.
 • International Organization for Standarization 2012b. ISO 22000 – From intent to implementation, www.iso.org, odczyt: 10.01.2012.
 • Lewandowski, R. 2010. Jakość certyfikowana, w: M. Kautsch (red.) Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Noma PN-EN ISO 9000:2001 (niedatowane) www.centrum.jakosci.pl, odczyt: 11.01.2012.
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali (Dz.Urz.MZ.10.2.24 z dnia 25 stycznia 2010 r.).
 • Polski Komitet Normalizacyjny 2012. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania, www.iso.pl, odczyt: 11.01.2012. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnienie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz.U. z 2009 r. Nr 150, poz. 1216).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie Rady Akredytacyjnej (Dz.U. z 2009, Nr 130, poz. 1074).
 • Staszewski, R. i M. Kautsch 2010. Jakość certyfikowana, w: M. Kautsch (red.) Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009 r. Nr 76, poz. 641).
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418; Nr 76, poz. 641).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46a32d5e-fb05-40f1-bd34-37c919e08729
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.