PL EN


2019 | 46 | 3(540) | 25-32
Article title

SPECYFIKA SYTUACJI KONFLIKTOWYCH W INDYWIDUALNYM PRAWIE PRACY

Selected contents from this journal
Title variants
EN
THE SPECIFICS OF CONFLICT SITUATION IN INDIVIDUAL LABOUR LAW
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest interdyscyplinarna analiza cech charakterystycznych dla sytuacji konfliktowych, jakie mogą wystąpić w relacjach między pracownikiem a pracodawcą. Stosowana przez autorów metoda dogmatyczno-prawna ma na celu przedstawienie funkcji indywidualnego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rozjemczej, a także przedstawienie sposobów rozwiązywania sporów przez prawo pracy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów. Analiza socjologiczna, wykorzystująca w szczególności elementy teorii konfliktów interpersonalnych, posłuży za podstawę do omówienia przykładów różnych rodzajów sytuacji, które mogą tworzyć tło sporów sądowych między pracownikiem a pracodawcą. Motywem, który zainspirował autorów do podjęcia tego tematu, jest refleksja nad specjalnym charakterem więzi społecznej łączącej pracodawcę i pracownika.
EN
The aim of the text is an interdisciplinary analysis of characteristics of conflict situations that may occur in relations between anemployee and an employer. The dogmatic and legal method used by the authors is aimed at presenting the function of individual labour law,with particular emphasis on the adjudicative function, as well as presenting the modes of dispute resolution through labour law in the light ofthe current polish regulations. Sociological analysis, using in particular elements of the theory of interpersonal conflicts, will serve as a basis fordiscussing examples of various types of situations that can determine the background of court disputes between an employee and an employer.The motive that inspired the authors to take up this topic is a special type of social bond between the employer and employee.
Keywords
Year
Volume
46
Issue
Pages
25-32
Physical description
Contributors
References
 • Arkuszewska A., Bosak M. (2008), Mediacja jako metoda rozwiązywaniaindywidualnych i zbiorowych sporów z zakresu prawa pracy, w: J. Olszewski(red.), Sądy polubowne i mediacje, Warszawa, s. 155–177.
 • Baran K. W. (2002), O funkcjach zbiorowego prawa pracy uwag kilka,w: M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner (red.), Prawo pracya wyzwania XXI wieku: księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego,Warszawa, s. 399–400.
 • Borucka-Arctowa M. (1982), Społeczne funkcje prawa formułowane w doktrynie,ustawodawstwie i orzecznictwie, w: Borucka-Arctowa M. (red.),Społeczne poglądy na funkcje prawa, Wrocław 1982, s. 7–27.
 • Cybulko A. (2009), Konflikt, w: E. Gmurzyńska, R. Morek (red.), Mediacje:teoria i praktyka, Warszawa, s. 53–56.
 • Ćwiertniak B.M., Salwa Z., (2010), Funkcje prawa pracy, w: K.W. Baran (red.),Zarys systemu prawa pracy, tom I: Część ogólna prawa pracy, Warszawa,s. 172.
 • Duszka-Jakimko H. (2008), Konflikty prawne a alternatywne rozwiązywaniesporów, w: O. Bogucki, S. Czepita (red.), System prawny a porządekprawny, Szczecin 2008, s. 345–356.
 • Folta M. (2013), Możliwość wprowadzenia obowiązkowej mediacji w Polsce,Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Golema K., Sławicki P. (2017), Zasada dobrowolności mediacji w świetlenowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 10.9.2015 r., „ADR Arbitrażi Mediacja”, nr 4, s. 16.
 • Goździewicz G. (1998), Funkcje prawa pracy w nowym ustroju w Polsce,w: B.M. Ćwiertniak (red.), Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, politykaspołeczna: wybrane zagadnienia, Opole, s. 27 i nast.
 • Grudziecka M., Książek J. (2009), Mediacje pracownicze, „Mediator: kwartalnikPolskiego Centrum Mediacji”, nr 3, s. 27–28.
 • Guza Ł. (2016), Obowiązkowe mediacje w sprawach pracowniczych majązmniejszyć liczbę pozwów, http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/928883[dostęp 11.07.2018].
 • Guza Ł. (2017), Mediacje w sporach pracowniczych coraz popularniejsze,http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/galerie/1090173,duzezdjecie,1,mediacje-w-sporach-pracowniczych-coraz-popularniejsze.html [dostęp 11.07.2018].
 • Hajn Z. (2002), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 sierpnia 2001 r.,I PKN 563/00, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne,” nr 6, s. 39.
 • Sprawy mediacyjne w sprawach z zakresu prawa pracy w sądach rejonowychw latach 2006–2017), Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości,https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowaniawieloletnie/[dostęp 6.08.2018].
 • Jakubiak-Mirończuk A. (2008), Instytucja mediacji cywilnej w Polsce w perspektywieprawnoporównawczej, w: O. Bogucki, S. Czepita (red.),System prawny a porządek prawny, Szczecin.
 • Jończyk J. (1984), Prawo pracy, Warszawa.
 • Kalisz A. (2013), Konflikt społeczny a prawo, w: A. Kociołek-Pęksa,M. Stępień (red.), Leksykon socjologii prawa, Warszawa, s. 109–111.
 • Kłóska I. (2007), Konflikty w miejscu pracy, w: D. Czakon, A. Margasiński(red.), Konflikty i mediacje we współczesnej rzeczywistości społecznej,Częstochowa, s. 31–42.
 • Kolbus A. (2009) Zasada ugodowego załatwiania sporów indywidualnychze stosunku pracy, w: J. Olszewski (red.), Arbitraż i mediacja: aktualneproblemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodkówmediacyjnych, Rzeszów, s. 149–160.
 • Korybski A. (1993), Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA, Lublin.
 • Majewski A., Mularczyk K. (2010), Mediacja jako ADR w prawie pracy,„ADR. Arbitraż i Mediacja”, nr 3, s. 45–64.
 • Mitrus L. (2018), Wypowiedzenie umowy o prace z przyczyn dotyczącychpracownika, Warszawa.
 • Moore Ch.W. (2009), Mediacje: praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów,tłum. A. Cybulko, M. Zieliński, Warszawa.
 • Morawski L. (1993), Proces sądowy a instytucje alternatywne (na przykładziesporów cywilnych), „Państwo i Prawo”, nr 1, s. 12–24.
 • Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K. (2007), Komunikacja między ludźmi:motywacja, wiedza, umiejętności, przekład P. Izdebski, A. Jaworska,D. Kobylińska, redakcja naukowa U. Jakubowska, Warszawa.
 • Musiała A. (2007), Prawo do godziwego wynagrodzenia a roszczenieo podwyższenie wynagrodzenia za pracę – glosa I PK 230/05, „MonitorPrawa Pracy”, nr 10, s. 548–550.
 • Muszalski W. (1995), Przemiany funkcji ochronnej i organizacyjnej w prawiepracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 3 , s. 11.
 • Nordhelle G. (2010), Mediacja: sztuka rozwiązywania konfliktów, tłum.K. Drozdowska, Gdańsk.
 • Nowosielska K. (2016), Spory pracownicze rozwiązywane w drodze mediacji,http://www.rp.pl/Kadry/308119991-Spory-pracownicze-rozwiazywane-w-drodze-mediacji.html [dostęp 11.07.2018].
 • Pieniążek A., Stefaniuk M. (2000), Socjologia prawa – zarys wykładu, Kraków.
 • Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z. (1992), Zarys teorii państwai prawa, Warszawa.
 • Rewald R., Miszkin-Wojciechowska M. (2018), Skoro już tu jesteśmy, toporozmawiajmy – o obowiązkowej mediacji, http://www.rp.pl/Rzeczo-prawie/305259965-Skoro-juz-tu-jestesmy-to-porozmawiajmyo-obowiazkowej-mediacji.html [dostęp 18.07.2018].
 • Rycka A. (2016), w: J. Stelina (red.), Prawo pracy, Warszawa, s. 625.
 • Skąpski M. (2006), Ochronna funkcja prawa pracy, Kraków.
 • Stawecki T., Winczorek P. (2003), Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa.
 • Szuber W. (1972), Zarys prawa pracy, Warszawa.
 • Szubert W. (1974), Prawo jako narzędzie polityki społecznej, „PolitykaSpołeczna”, nr 4, s. 12–13.
 • Wąsowska A. (2016), Włoskie laboratorium mediacji, „Forum ObywatelskiegoRozwoju: Analiza” nr 17.2016, 18.10.2016, s. 9–10, https://for.org.pl/pl/d/970aab7d3b4020ea6fbc1a5f760ffa18 [dostęp 18.07.2018].
 • Wróblewska U. (2018), Obowiązkowa mediacja w sprawach pracowniczych?Pomysł znów wraca, http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1052763 [dostęp 11.07.2018].
 • Zieliński T. (1986), Prawo pracy: zarys systemu: część 1: ogólna. Warszawa,Kraków.
 • Zienkiewicz A. (2005), Mediacja w cywilnym postępowaniu procesowymw Polsce na tle procesów integracji Europy, w: S. Wronkowska (red.), Polskakultura prawna a proces integracji europejskiej, Kraków, s. 385–398.
 • Żurawska M. (2006), Mediacja – nowa metoda rozwiązywania sporów z zakresuprawa pracy, w: J. Olszewski, B. Sagan, R. Uliasz (red.), Arbitraż i mediacjajako instrumenty wspierania przedsiębiorczości: materiały z międzynarodowejkonferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład PrawaHandlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiegow Rzeszowie w dniach 22–23 września 2006 r., Rzeszów, s. 222.
 • Żurawska M. (2008), Mediacja jako nowa metoda rozwiązywania sporówz zakresu prawa pracy, w: J. Olszewski (red.), Sądy polubowne i mediacje,Warszawa, s. 101–127.
 • Żurawska M. (2009), Mediacja jako metoda rozwiązywania indywidualnychi zbiorowych sporów pracy, w: E. Gmurzyńska, R. Morek (red.), Mediacje:teoria i praktyka, Warszawa, s. 231–253.
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46a3aef6-3a50-4e3d-bc94-7f71ead77493
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.