PL EN


2017 | 3 | 163-179
Article title

Analiza porównawcza zgody wyłączającej odpowiedzialność karną w prawie europejskim

Content
Title variants
EN
Comparative Analysis of Consent Exempting Criminal Liability in European Law
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article discusses the problem consent of the victim as a circumstance which excludes criminal responsibility of the perpetrator. The starting point for consideration is the Latin sentences “wishing is not going to get hurt.” This is the dilemma so called crimes without victims. Article affects a difficult phenomenon in the law which is morality. Although, in principle, should not be combined morality with the law, however, in many cases morality will determine the criminal liability of the perpetrator. Such cases we observe not only the Polish legislation, but also other European countries. The first part of the article presents the problem of consent under the Polish penal law, and in the rest of this problems is juxtaposed with the model of the German and Anglo-Saxon. This trial shows that there are discrepancies between theory proponents of liberalism legal and reality judgments.
Year
Issue
3
Pages
163-179
Physical description
Contributors
 • Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie
References
 • Bafia J., Polskie prawo karne, Warszawa 1989.
 • Bojarski M., Guzek J., Sienkiewicz Z., Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2007.
 • Bürgerliches Gesetzbuch vom 18 august 1896 zuletzt geändert 24.05.2016 (BGBl. I S. 1190).
 • Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1990.
 • Deutsches Strafgesetzbuch vom 17 Oktober 1964 zuletzt geändert 21.1.2013 (BGBI. I S. 95).
 • Długosz J., Zgoda dysponenta dobrem prawnym w świetle regulaci konstytucyjnych. Rozważania na pograniczu dogmatyki konstytucyjnego prawa jednostki do samostanowienia o sobie i dogmatyki prawa karnego, [w:] Zgoda pokrzywdzonego, red. R. Zawłocki, Warszawa 2012.
 • Dz.U. z 1993 r. nr 61, poz. 284.
 • Dz.U. z 29 grudnia 1977 r. nr 38, poz. 167.
 • Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483.
 • Falandysz L., Pokrzywdzony w prawie karnym i wiktymologii, Warszawa 1998.
 • Filar M., Przestępstwo seksualne w polskim prawie karnym, Toruń 1985.
 • Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 1966.
 • Hanausek T., Leszczyński J., Kryminologiczne i kryminalistyczne problemy zabójstw z lubieżności, Warszawa 1995.
 • Jabłońska-Bonca J., Prawo w kręgu mitów, Gdańsk 1995.
 • Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Kodeks Karny z 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 ze zm.).
 • Orzeczenie TK z 28 maja 1997 r. K 26/96; OTK 1997, nr 2, poz. 19.
 • Orzeczenie TK z 24 czerwca 1997 r., K21/96, OTK 1997, nr 2, poz. 23.
 • Roxin C., Strafrecht. Allgemeiner Teil (Band 1). 3. Aufl age. Beck Verlag, München 1997.
 • Schwierskott-Metheson E., Niemiecki kodeks karny z tłumaczeniem, Regensburg, 2013.
 • Sośniak M., Funkcje i skuteczność zgody osoby uprawnionej w zakresie ochrony dóbr osobistych, Wrocław 1985.
 • Sukront M., Wolność jako rodzajowy przedmiot ochrony z rozdziału XXIII kodeksu karnego, „Nowe Prawo” 1990, nr 7–9.
 • Szpunar A., Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979.
 • Szwarc A., Zgoda pokrzywdzonego, jako podstawa wyłączenia odpowiedzialności karnej za wypadki sportowe, Poznań 1975.
 • Szyszkowska M., Zarys filozofi i prawa, Białystok 1996.
 • Świętochowska U., Patologie cywilizacji współczesnej, Toruń 1998.
 • Tokarczyk R.A., Prawa narodzin, życia i śmierci, Kraków 1997.
 • Wójtowicz B., Cywilnoprawne aspekty zgody na zabieg leczniczy, www.prawnik. net.pl/prawnik/lekarz3.htm.
 • Wytrykowski K., Wpływ błędu co do znamienia zgody pokrzywdzonego na odpowiedzialność karną, Nowa kodyfi kacja prawa karnego, t. X, Wrocław 2002.
 • Wytrykowski K., Wpływ charakteru dobra prawnego na skuteczność zgody pokrzywdzonego. Nowa kodyfi kacja prawa karnego, t. XI, Wrocław 2002.
 • Zoll A., Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. II, Kraków 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46a3fb26-2d52-4214-84c2-59f05d103bf2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.