PL EN


2020 | 2(9) | 149-171
Article title

Prasa jako źródło do badań działalności kobiet. Wybrane przykłady polskich dziennikarek emigracyjnych

Content
Title variants
EN
PRESS AS A SOURCE FOR RESEARCH ON WOMEN'S ACTIVITIES. SELECTED EXAMPLES OF POLISH ÉMIGRÉ FEMALE JOURNALISTS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł powstał w oparciu o analizę zawartości opiniotwórczego czasopisma dla inteligencji „Nowy Czas. The New Time” edytowanego w Londynie w latach 2006-2018, po jego zawieszeniu. Ukazuje dziennikarskie i pozadziennikarskie działania Teresy Bazarnik-Małkiewicz, która jest wraz z mężem Grzegorzem Małkiewiczem (redaktorem naczelnym) współwłaścicielem periodyku. Łamy tego periodyku najlepiej ukazują jej dokonania w sferze inicjatyw pro publico bono oraz kreowanie wizerunku „Nowego Czasu” poprzez działania w zakresie public relations. Zainteresowana jest przede wszystkim kwestiami najszerzej pojętej kultury, edukacji wszystkich szczebli i dziennikarstwem interwencyjno-śledczym w kontekście życia Polaków w Zjednoczonym Królestwie.
EN
The article was based on the content analysis of the opinion-forming magazine for the intelligentsia, "Nowy Czas. The New Time”, edited in London in 2006-2018, after its suspension. It shows the journalistic and non-journalistic activities of Teresa Bazarnik-Małkiewicz who, together with her husband Grzegorz Małkiewicz (editor-in-chief), co-owns the periodical. The pages of this periodical clearly expose her achievements in the field of pro publico bono initiatives and creating the image of "Nowy Czas" through public relations activities. She is primarily interested in broadly defined culture, education at all levels, as well as intervention and investigative journalism in the context of Polish life in the United Kingdom.
Year
Issue
Pages
149-171
Physical description
Dates
published
2020-12-30
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta. Katyń, dipisi, PKPR na łamach polskich czasopism uchodźczych, (Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2011); ISBN 978-83-7133-477-1.
 • Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta. Londyński „Dziennik Polski” 1940–1943, (Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005). ISBN 83-7133-261-0.
 • Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta. Londyński „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1944–1989. Gazeta codzienna jako środek przekazu komunikatów kulturowych, (Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008). ISBN 978-83-7133-370-5.
 • Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta. Londyński „Nowy Czas” na początku XXI wieku, (Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2019). ISBN 978-83-7133-740-6.
 • Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta. Londyński „Pamiętnik Literacki” – organ Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w latach 1976-2018, , (Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2019). ISBN 978-83-7133-776-5.
 • Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta. Międzykulturowe inicjatywy integracyjne londyńskiego „Nowego Czasu. New Time” w latach 2009–2013, „Media i Społeczeństwo”, 2017, nr 8, 171–184
 • Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta. Obraz edukacji Polaków na obczyźnie na łamach czasopism emigracyjnych, (Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014). ISBN 978-83-7133-581-5.
 • Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta. „Polskie czasopisma emigracyjne w Londynie – kroniką dokonań artystycznych Polaków na obczyźnie”, Gospodarka. Rynek. Edukacja. Media-Kultura-Pogranicza, nr 2, 2010, 15–24.
 • Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta. „Świat bez granic… Twórczość Polaków na obczyźnie w świetle prasy emigracyjnej”, w: Adam Ilciów, Robert Potocki (red.), W kręgu polityki, Zielona Góra – Częstochowa: Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego, 2009), 1.4–165; ISBN 978-83-925699-9-5.
 • Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta. „Technika i Nauka” – elitarne czasopismo Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, (Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2015). ISBN 978-83-7133-641-6.
 • Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta. „Uniwersalny język twórczości polskich artystów plastyków na obczyźnie”, w: Świat w obrazach. Zbiory graficzne w instytucjach kultury – ich typologia, organizacja i funkcje, Małgorzata Komza (red.), (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009), 115–129. ISBN: 0524-4471.
 • Górka, Magdalena. Czasopisma edukacyjne Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie redagowane przez Aleksandrę Podhorodecką w latach 1970-2006, (Pruszcz Gdański: Wydawnictwo Jasne, 2019). ISBN 978-83-65703-22-4.
 • Habielski, Rafał. Niezłomni i nieprzejednani. Emigracyjne „Wiadomości” i ich krąg 1940-1981, (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991), ISBN 83-06-02063-4.
 • Habielski, Rafał. „Prasa w okresie II wojny światowej. Prasa emigracyjna po 1945 roku”, w: Grzelewska Danuta (red.), Prasa, radio i telewizja w Polsce. Zarys dziejów, (Warszawa: Elipsa 1999). ISBN 8371512945 9788371512940.
 • Kossowski, Adam. Murals and Paintings with Contributions by Benedict Read, Tadeusz Chrzanowski, Martin Sankey, Adam Kossowski, Tymon Terlecki and Andrew Borkowski, (London: Armelle Press, 1990).
 • Adam Kossowski, „The Burlington Magazine for Connoisseurs”, Vol. 85, No. 496, July 1944, 182.
 • Sienkiewicz, Jan Wiktor. Artyści Andersa. Continuita e novita, (Warszawa – Toruń, 2013; ISBN 978-83-89376-97-8 wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwo Tako, 2014). ISBN: 978-83-654-8009-5.
 • Sienkiewicz, Jan Wiktor. Marian Bohusz-Szyszko 1901-1995, życie i twórczość, (Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1995). ISBN 83-228-0513-6.
 • Steffek, Żaneta. „Universitas” – zuryski kwartalnik Towarzystwa Przyjaciół PUNO w latach 1980–2001, (Pruszcz Gdański: Wydawnictwo Jasne, 2018). ISBN 978-83-65703-11-8.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46a8bd5d-0c8b-437f-9e4c-dec00ead0cf7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.