PL EN


2018 | 3(29) | 63-82
Article title

The reasons of lack of young potential employees’ interest in an university as an employer and their changes in 2016-2018 years

Content
Title variants
PL
Przyczyny braku zainteresowania młodych potencjalnych pracowników uczelnią jako pracodawcą i ich zmiany w latach 2016-2018
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article is theoretical-empirical in character. In the theoretical part on the basis of the results of cognitive-critical analysis of literature on the subject the chosen aspects associated with the role of the university as an employer and with the way universities can efficiently attract young people as potential employees are discussed. Attention was paid also to the necessity to apply complex image-related activities and to visible negligence in this area. The results of this analysis point to the existence of a cognitive and research gap. It is because the previous theoretical deliberations and empirical analyses conducted with regard to such activities refer to companies and not to universities. That’s why the article strives to achieve, among others, such goals as: identification of the reasons for the lack of interest in work at a university among the respondents; defining the changes in the reasons for the lack of interest in work at a university given by the respondents in the 2016-2018 period; hierarchical arrangement of the identified reasons. In the process of carrying out these goals an attempt was made to find answers to three research questions and to test the research hypothesis saying that sex is a feature differentiating the reasons for the lack of interest in work at a university mentioned by the respondents. In the empirical part of the article the results of an analysis of primary data collected by means of the method of questionnaire survey are presented. In course of the analysis the method of average assessment analysis and the Kruskal-Wallis test were used. The results of the analysis show that the significance of the reasons for the respondents’ unwillingness to start work at a university has changed. Also, their hierarchy has changed. Moreover, sex turned out to be the distinguishing feature in case of only one reason, namely, the will to use knowledge and skills gained during studies in a workplace other than a university.
PL
Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej na podstawie wyników analizy poznawczo-krytycznej literatury przedmiotu przedstawiono wybrane aspekty związane z występowaniem uczelni w roli pracodawcy i skutecznym przyciąganiem przez nią młodych osób jako potencjalnych pracowników. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania kompleksowych działań wizerunkowych oraz widoczne zaniedbania w tym zakresie. Wyniki tej analizy wskazują na występowanie luki poznawczej i badawczej. Dotychczasowe rozważania teoretyczne i analizy empiryczne prowadzone w odniesieniu do takich działań odnoszą się bowiem do przedsiębiorstw a nie do szkół wyższych. Dlatego w artykule dążono do osiągnięcia m. in. takich celów, jak: zidentyfikowania przyczyn braku zainteresowania respondentów pracą w uczelni; określenia zmian, jakie zaszły w deklarowanych przez respondentów przyczynach braku zainteresowania pracą w uczelni w okresie 2016-2018; hierarchicznego uporządkowania zidentyfikowanych przyczyn. W procesie realizacji tych dążeń podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na trzy pytania badawcze oraz sprawdzenia hipotezy badawczej mówiącej, iż płeć jest cechą różnicującą wskazywane przez respondentów przyczyny braku zainteresowania pracą w uczelni. W części empirycznej artykułu przedstawiono wyniki analizy danych pierwotnych zebranych za pomocą metody badania ankietowego. W ramach tej analizy zastosowano metodę analizy ocen średnich i test Kruskala-Wallisa. Jej wyniki wskazują, że zmianie uległo znaczenie branych pod uwagę przyczyn braku chęci podjęcia przez respondentów pracy w uczelni, jak również zmieniła się ich hierarchia. Ponadto, płeć okazała się cechą różnicującą w przypadku tylko jednej przyczyny, jaką jest chęć wykorzystania zdobytej podczas studiów wiedzy i umiejętności w pracy w innym niż uczelnia miejscu.
Publisher
Year
Issue
Pages
63-82
Physical description
Dates
online
2018-09
Contributors
References
 • Alniaçik, E., Alniaçik, U., Erat, S., Akçin, K. (2014). Attracting talented employees to the company: Do we need different employer branding strategies in different cultures? Procedia — Social and Behavioral Sciences, no. 150, pp. 336–344.
 • Alniaçik, E., Alniaçik, Ü. (2012). Identifying dimensions of attractiveness in employer branding: effects of age, gender, and current employment status. Procedia — Social and Behavioral Sciences, vol. 58, pp. 1336–1343.
 • Arachchige, B., Robertson, A. (2011). Business student perceptions of a preferred employer: a study identifying determinants of employer branding. The IUP Journal of Brand Management, vol. 8, no. 3, pp. 25–46.
 • Bakanauskiene, I., Bendaravièiene, R., Buèinskaite, I. (2016). Employer’s Attractiveness: Generation Y Employment Expectations In Lithuania. Human Resources Management & Ergonomics, vol. X, no. 1, pp. 6–22.
 • Baruk, A. (2017). Polska uczelnia jako (nie) atrakcyjny potencjalny pracodawca. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, vol. 26, iss. 4, pp. 101–116.
 • Baruk, A. Goliszek (2018). Zmiany skojarzeń z uczelnią jako pracodawcą — opinie młodych polskich potencjalnych pracowników. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, vol. 28, iss. 2.
 • Biswas, M., Suar, D. (2016).Antecedents and consequences of employer branding. Journal of Business Ethics, vol. 136, iss. 1, pp. 57–72.
 • Dabirian, A., Kietzmann, J., Diba, H. (2017). A great place to work!? Understanding crowdsourced employer branding. Business Horizons, vol. 60, iss. 2, pp. 197–205.
 • Dutta, A., Punnose, E.M. (2010). Factors Affecting Choice of First Employer. A Study of Indian Management Graduates. Global Business Review, vol. 11, iss. 3, pp. 435–448.
 • Gillett, R., The 50 best places to work in 2018, according to employees, http://www.busi-nessinsider.com/best-places-to-work-2018-2017-12?IR=T (dostęp: 23.06.2018).
 • http://www.ewaluacja.gov.pl/media/29016/rk1.pdf (dostęp: 23.06.2018).
 • http://www.statystycy.pl/t4997_1_test_rangowy_kruskala-wallisa.php (dostęp: 10.04.2018).
 • http://www.statystyka.az.pl/test-anova-kruskala-wallisa.php (dostęp: 10.04.2018).
 • Moczydłowska, J.M., Leszczewska, K. (2015). Determinants of organization attractiveness as an employer in the opinion of managers. Forum Scientiae Oeconomia, vol. 3, no. 4, pp. 47–56.
 • Morgan, J. (2014). The Top 10 Factors For On-The-Job Employee Happiness. Forbes, https://www.forbes.com/sites/jacobmorgan/2014/12/15/the-top-10-factors-for-on-the-job-employee-happiness/#328c67395afa (dostęp: 23.06.2018).
 • Mugge, R., Schifferstein, H.N.J., Schoormans, J.P.L. (2010). Product attachment and satisfaction: understanding consumers' post-purchase behavior. Journal of Consumer Marketing, vol. 27, no. 3, pp. 271–282.
 • Priyadarshini, Ch., Mamidenna, S., Sayeed, O.B., Identifying dimensions of employer attractiveness in Indian universities: an approach towards scale development, „Journal of Asia Business Studies” 2016, vol. 10, iss. 2, pp. 183–193.
 • Reis, G.G., Braga, B.M. Employer attractiveness from a generational perspective: Implications for employer branding. Revista de Administraçao, vol. 51, no. 1, pp. 103–116.
 • Sivertzen, A., Nilsen, E., Olafsen, A. (2013). Employer branding: Employer attractiveness and the use of social media. Journal of Product & Brand Management, vol. 22, no. 7, pp. 473–483.
 • Vivek, S.D., Beatty, S.E., Morgan, R.M. (2012). Customer engagement: Exploring Customer Relationships Beyond Purchase. Journal of Marketing Theory and Practice, vol. 20, no. 2, pp. 122–146.
Notes
EN
Available in Open Access. (EN)
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46b0686c-4024-4c06-890a-5d61c497f23b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.