PL EN


2018 | 17 | 3 | 86-102
Article title

Wybrane aspekty opiniowania biegłych w postępowaniu karnym związanym z samobójstwem małoletniego

Content
Title variants
EN
Chosen aspects of expert witnesses assessment in criminal proceedings connected with juvenile suicide
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jak wskazują statystyki, samobójstwo stanowi szeroki problem społeczny. W związku z tym jego rozwiązaniem powinni zająć się specjaliści z różnych dziedzin nauki, w tym również szeroko pojętego prawa karnego. Zainteresowanie organów procesu karnego samobójstwem – z uwagi na to, że nie stanowi ono przestępstwa – następuje dopiero w momencie, kiedy w związku z samobójstwem zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostało popełnione przestępstwo, a tym samym powstaje konieczność zweryfikowania, czy faktycznie doszło do samobójstwa czy też śmierć nastąpiła wskutek popełnienia przestępstwa. Z uwagi na specyfikę postępowania mającego na celu weryfikację, czy w istocie doszło do samobójstwa i jakie były jego przyczyny, częstokroć w tego typu sprawach niezbędne będzie zasięgnięcie opinii biegłych różnych specjalności. Niniejszy artykuł przedstawia wybrane aspekty opiniowania w sprawach związanych z samobójstwami, w szczególności przez biegłych specjalistów z zakresu badania pisma i psychologii. Poruszona problematyka została omówiona z uwzględnieniem sytuacji dzieci i młodzieży jako osób szczególnie narażonych na to autodestrukcyjne zachowanie, a jednocześnie stanowiących potencjalne ofiary przestępstw mogących skutkować popełnieniem samobójstwa.
EN
As the statistics show, suicide constitutes a widespread social issue. Therefore its solution should be taken care of by specialists from different fields of science, including the widely understood criminal law. Due to the fact that taking one’s own life is not a crime, the authorities in the criminal proceedings only become interested in suicide when, in relation to it, there is a reasonable suspicion that a crime has been committed. Thereby, it becomes necessary to verify if the suicide has actually been committed or if death is in fact the result of a crime. Due to the character of the proceedings aimed at verifying if the suicide has actually been committed and what were its causes, in such cases it will be often necessary to consult expert witnesses in different fields. This article presents the chosen aspects of assessing opinions in cases connected to suicides, particularly by expert witnesses in handwriting and psychology. The raised issue has been discussed taking into account the situation of children and youths as persons particularly exposed to this autodestructive behaviour and, at the same time, being the potential victims of crimes that can result in committing a suicide.
Year
Volume
17
Issue
3
Pages
86-102
Physical description
Contributors
 • Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
References
 • Bieczyski, S. (1962). Konflikt środowiskowy jako przyczyna zamachów samobójczych wśród nieletnich. Służba MO, 4–5.
 • Czeczot, Z., Tomaszewski, T. (1996). Kryminalistyka ogólna. Toruń: Comer.
 • Feluś, A. (2008). Pobranie materiału porównawczego do ekspertyzy pisma ręcznego. W: J. Błachut, M. Szewczyk, J. Wójcikiewicz (red.), Nauka wobec przestępczości. Księga ku czci Profesora Tadeusza Hanauska (s. 112). Kraków: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. (2017). Dzieci się liczą. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce. Warszawa: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
 • Główny Urząd Statystyczny. (2016). Zamachy samobójcze w 2016 r. Pobrane z: https:// stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5746/5/1/1/ zamachy_samobojcze__w_2016_r.pdf.
 • Goc, M., Miron, M. (2014). Badania wieku względnego dokumentów. Część I. Metody badań kolejności zapisów wykonanych różnymi technikami na podłożu papierowym – zagadnienia ogólne. Problemy kryminalistyki, 284, 2, 6.
 • Grzeszczyk, C., Grzeszczyk-Kiliańska, E. (2003). Kontrowersje w podejmowaniu opinii w kryminalistycznych ekspertyzach pismoznawczych (pisma ręcznego i podpisów). Problemy Współczesnej kryminalistyki, VII, 29.
 • Hołyst, B. (1977). Struktura i dynamika samobójstw w Polsce. Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne, 7.
 • Hołyst, B. (1983). Samobójstwo – przypadek czy konieczność. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Hołyst, B. (1993). Kryminalistyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hołyst, B. (1994). Na granicy życia i śmierci. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Hołyst, B. (2000). Kryminalistyka. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. Hołyst, B. (2002). Suicydologia. Warszawa: LexisNexis.
 • Hołyst, B. (2012). Motywacje samobójstw nieletnich. Probacja, 7, 21.
 • Jaśkiewicz-Obydzińska, T., Kowantez, M. (1992). Samobójstwo jako przedmiot sądowej ekspertyzy psychologicznej. Z zagadnień kryminalistyki, 27, 70.
 • Jaśkiewicz-Obydzińska, T., Wach, E. (2013). Psycholog w niespecyficznej roli: odtwarzanie sylwetki samobójcy. Na Wokandzie, 17. Pobrane z: https://nawokandzie. ms.gov.pl/numer-17/dobre-praktyki-17/psycholog-w-niespecyficznej-roli-odtwarzanie-sylwetki-samobojcy.html.
 • Kała, M., Wilk, D., Wójcikiewicz J. (red.). (2017). Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Kegel, Z. (1973). Dowód z ekspertyzy pismoznawczej w polskim procesie karnym. Wrocław: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo.
 • Kielan, A., Cieślak, I., Skonieczna, J., Olejniczak, D., Jabłkowska-Górecka, K., Panczyk, M., Gotlib, J., Walewska-Zielecka, B. (2017). Analiza opinii młodzieży na temat czynników ryzyka popełnienia samobójstwa. Psychiatria Polska, 5,6.
 • Komenda Główna Policji. (2016). Zamachy samobójcze od 2013 do 2016 r. Pobrane z: http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/ 122324,Zamachy-samobojcze-od-2013-do-2016.html.
 • Komenda Główna Policji. (2017). Zamachy samobójcze od 2017 roku. Pobrane z: http:// statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/63803,Zamachy-samobojcze-od-2017-roku.html.
 • Łuczak, R., Krawczyk, W. S. (2002). Metodyka badań wieku dokumentów. Problemy kryminalistyki, 18–22.
 • Marcinkowski, T. (1982). Medycyna sądowa dla prawników. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Marcinkowski, T. (1993). Medycyna sądowa dla prawników. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Pietkiewicz, B. (1999). Śmierć nad życiem. Polityka, 8, 78. Sulska, E., Sumiła, A. (2006). Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży hospitalizowanych psychiatrycznie. W: W. Radziłłowicz, A. Sumiła (red.), Psychopatologia okresu dorastania (s. 200). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Tokarczyk, R. (2004). Prawa narodzin, życia i śmierci. Kraków: Zakamycze.
 • Waltoś, S., Hofmański, P. (2016). Proces karny. Zarys systemu. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Widacki, J., Feluś, A., Zwarysiewicz, W. (1977). Zakłócenia i zmiany w piśmie samobójców. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, XXVII, 77 i n.
 • Witkowska K. (2013). Oględziny – aspekty procesowe i kryminalistyczne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Wójcik, W. (1963). Listy pożegnalne samobójców. Problemy kryminalistyki, 46, 784–787.
 • Zabłocki, S., Stefański, R. A., Gostyński, Z. (2003). Kodeks postępowania karnego, T. 1. Warszawa: Wolters Kluwer Polska S.A.
 • Załęski, J. (1992). Obraz rodziców u młodzieży dokonującej próby samobójczej. Zdrowie psychiczne, 1–2, 187.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46b18939-77c2-415e-b530-fa9da74110ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.