Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 8 (21) nr 2 | 31-48

Article title

Prawo dziecka do wychowania w prawodawstwie Kościoła łacińskiego z elementami prawa polskiego

Authors

Content

Title variants

EN
Right of a Child to be Raised in Church Legislation Latin and Polish Law

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Prawo dziecka do wychowania stanowi szczególną troskę Kościoła. Wskazuje na to chociażby liczba kanonów odnoszących się do dzieci. Dziecko jest podmiotem wychowania. Posiada niezbywalne prawo do wychowania z uwagi na przyrodzoną godność. Rodzice, ponieważ dali dzieciom życie, mają najcięższy obowiązek jego wychowania. W małżeństwach mieszanych należy uświadamiać nupturientów o zobowiązaniach w zakresie katolickiego wychowania potomstwa. Rodzice powinni wprowadzić dzieci w życie sakramentalne. Religijność rodziców przekłada się na późniejszy rozwój dziecka oraz jego funkcjonowanie w społeczeństwie. Prawo dziecka do wychowania zabezpieczają instytucje, których zadaniem jest wspieranie rodziców i wzmocnienie ochrony prawnej w tym zakresie. Rodzice nie powinni swoich obowiązków względem potomstwa przerzucać na instytucje i inne wspólnoty. Jest oczywiste, że ustawodawca prawo dziecka uważa za rzecz na tyle naturalną, że zrezygnował z uregulowania tego zagadnienia w formie przepisu.
EN
The child’s right to education is an open concern of the Church. It indicates at least the number of canons related with children. The child is the object of upbringing. He has an inalienable right to education, observing his inherent dignity. Parents, since they have given life to their children, have a most grave obligation and possess the right to educate them. In mixed marriages, nupturients should be made aware of their obligations in the field of Catholic applied education. Parents must share their sacramental life. Parental religiosity translates into the later development of the child and his functioning in society. The child’s right to secure parenting that is available to parents and protection in this regard. Parents should not shift their religious responsibilities to institutions and other communities. It is obvious that the law is the duty of a child, that it is natural that he gave up regulating this issue in the form of a provision.

Contributors

 • doktorant, Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska

References

 • Adamowicz, Leszek. 1998. „Przynależność do Kościoła sui iuris według obowiązującego prawa kościelnego.” Roczniki Nauk Prawych 8:129-46.
 • Adamowicz, Leszek. 1999. Wprowadzenie do prawa o sakramentach świętych według Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich. Lublin: Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia.
 • Adamowicz, Leszek. 2014. „Bonum prolis w małżeństwach mieszanych.” W W orbicie zasady „odpowiedzialnego rodzicielstwa” Adekwatne rozumienie pojęcia bonum prolis wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki, red. Andrzej Pastwa, 65-80. Katowice: Wydawnictwo Księgarnia Św. Jacka.
 • Adamowicz, Leszek. 2015. „Przynależność kościelna i obrządkowa dziecka.” W Prawa dziecka: perspektywa Kościoła, red. Piotr Kroczek, 9-29. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe.
 • Cader, Stanisław. 2004. Rodzina środowiskiem wychowawczym w świetle nauczania Jana Pawła II. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.
 • Cymbała, Jan. 2002. Istotne obowiązki małżeńskie i przyczyny niezdolności do ich podjęcia w wyrokach Roty Rzymskiej z lat 1983-1992 wydanych na podstawie kan. 1095 nr 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego opublikowanych w „Decisiones”. Olsztyn: Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum”.
 • Czujek, Marcin. 2015. „Prawa dziecka w kontekście obowiązków małżeńskich. Spojrzenie kanoniczno-cywilne.” Studia Redemptorystowskie 13:427-42.
 • Fiałkowski, Marek. 2011. „Katolickie szkoły i uniwersytety ośrodkami formacji katolików świeckich.” Roczniki Pastoralno-Katechetyczne 3 (58): 375-89.
 • Góralski, Wojciech. 2000. Kanoniczne prawo małżeńskie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS.
 • Krajczyński, Jan. 2005. „Wychowanie dziecka w prawie kanonicznym, polskim i wspólnotowym.” Studia z Prawa Wyznaniowego 8:163-89.
 • Kroczek, Piotr. 2013. Wychowanie. Optyka prawa polskiego i kanonicznego. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe.
 • Krukowski, Józef. 2006. „Ochrona prawa rodziców do moralnego i religijnego wychowania dzieci. Wprowadzenie do problematyki.” Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 19:48-62.
 • Pastwa, Andrzej. 2014. „Niezdolność do wypełnienia zadań rodzicielskich i wychowawczych.” W W orbicie zasady „odpowiedzialnego rodzicielstwa”. Adekwatne rozumienie pojęcia bonum prolis wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki, red. Andrzej Pastwa, 48-64. Katowice: Wydawnictwo Księgarnia Św. Jacka.
 • Pawluk, Tadeusz. 1984. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 3: Prawo małżeńskie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Pawluk, Tadeusz. 2002. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 1: Zagadnienia wstępne i normy ogólne. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Paździor, Stanisław. 1999. Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle kan. 1095. Sandomierz-Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz.
 • Stala, Józef. 2006. „Katecheza rodzinna. Próba teologicznego zarysu zagadnienia.” W Rodzina bezcenny dar i zadanie, red. Józef Stala, i Elżbieta Osewska, 182-220. Radom: Polwen Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.
 • Stawniak, Henryk. 1993. „Udział małżonków-rodziców w kościelnej posłudze uświęcania.” Prawo Kanoniczne 36, nr 3-4:121-36.
 • Syryjczyk, Jerzy. 1987. „Troska Kościoła o katolickie wychowanie dzieci w kanonicznym prawie karnym.” Prawo Kanoniczne 30, nr 3-4:223-25.
 • Sztafrowski, Edward. 1985. Chrześcijańskie małżeństwo: Pomoce prawno-pastoralne. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
 • Sztychmiler, Ryszard. 1998. „Obowiązki małżeńskie – istotne i nieistotne.” Ius Matrimoniale 3:115-34.
 • Świaczny, Seweryn, i Anna Pustelnik. 2004. „Prawa i obowiązki w zakresie wychowania w ujęciu Kodeksu Prawa Kanonicznego. Współpraca rodziców i szkoły oraz jej formy.” Prawo Kanoniczne 47, nr 1-2:25-59.
 • Wilk, Józef, i Robert Bieleń. 2006. „Pedagogika rodziny – zagadnienia wybrane.” W Rodzina bezcenny dar i zadanie, red. Józef Stala, i Elżbieta Osewska, 423-79. Radom: Polwen Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.
 • Zubert, Bronisław. 1996 „Chrzest dziecka wbrew woli rodziców.” Prawo Kanoniczne 39, nr 3-4:34-64.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-46b2db6d-b9bb-4db9-a6df-233363e8de5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.