PL EN


2019 | 103(159) | 81-98
Article title

Definiowanie tworzenia wartości w raporcie zintegrowanym według Założeń koncepcyjnych IIRC – analiza krytyczna

Content
Title variants
EN
Defining value creation in the integrated report according to the International Framework – a critical analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wykazanie dyskusyjności definiowania podstawowych pojęć dotyczących tworzenia wartości, zawartych w Założeniach koncepcyjnych IIRC, oraz konsekwencji z tym związanych. Autorka dokonuje analizy pojęć zawartych w założeniach oraz objaśnień, które znajdują się w dokumencie dodatkowym Value Creation. Background Paper for . Autorka identyfikuje trzy główne problemy związane z fundamentem koncepcyjnym: sposób definiowania pojęć związanych z tworzeniem wartości, sposób wskazania metod pomiaru tworzenia wartości oraz kwestię operacjonalizacji całej koncepcji przez raportujące podmioty. Zdaniem autorki, na obecnym wczesnym etapie rozwoju, dokumenty wydane przez IIRC stanowią raczej zbiór postulatów na temat raportowania o tworzeniu wartości niż spójne ramy koncepcyjne. W związku z tym nie powinny pretendować do miana jednolitych wytycznych teoretycznych, jakimi są np. Założenia koncepcyjne MSSF. Oryginalność artykułu przejawia się w zastosowaniu reguł definiowania opisywanych w literaturze z zakresu logiki do badania konstrukcji pojęć zapropono-wanych przez IIRC, by w ten sposób wykazać występujące w nich błędy i sprzeczności.
EN
The aim of the article is to demonstrate the controversy in defining the basic concepts of value creation comprised in the IIRC Guidelines and the consequences associated with it. The author analyses the concepts contained in the International Framework and explanations that can be found in the additional document Value Creation. Background Paper for . The author identifies three main problems related to the fundamental concepts: the way of defining notions related to value creation, the way of identifying the methods of measuring value creation and the issue of operationalization of the entire concept by reporting entities. According to the author, at the current early stage of development, the documents issued by the IIRC constitute rather a set of postulates on the reporting of value creation than a coherent conceptual framework. Therefore, they should not pretend to be homogeneous theoretical guidelines, such as, for example, the IFRS Conceptual Framework. The originality of the article manifests itself in the application of the rules of defining described in the bibliography in the field of logic to studying the construction of concepts proposed by IIRC, in order to demonstrate the errors and contradictions in them.
Contributors
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Rachunkowości
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46b6d06e-4b45-4cc6-afee-3196d46e993a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.