PL EN


2018 | 21 | 3(80) | 21-31
Article title

Analiza rachunku zysków i strat

Title variants
EN
Analysis of the profit and loss account
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje problematykę związaną z analizą struktury rachunku zysków i strat przedsiębiorstw funkcjonujących w realiach polskiej gospodarki. W pierwszej części omówiono ogólną strukturę rachunku wyników, a także podstawowe wersje rachunku zysków i strat – porównawczą i kalkulacyjną. W drugiej części przedstawiono kluczowe wzory analizy poziomej i pionowej rachunków zysków i strat oraz zinterpretowano przedziały wynikające z zastosowania tych wzorów.
EN
The article presents issues related to the analysis of the structure of profit and loss account of enterprises operating in realities of Polish economy. The first part discusses the general structure of the income statement, as well as the basic versions of the profit and loss account – comparative and calculation versions. The second part presents the key models of horizontal and vertical analysis of profit and loss accounts, and interprets the ranges resulting from the application of these formulas.
Year
Volume
21
Issue
Pages
21-31
Physical description
Dates
published
2018-11
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Zarządzania Operacyjnego i Marketingu, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Poland, patrycja.mniszek1@wp.pl
References
 • BenSaida A., Litimi H., Abdallah O., Volatility spillover shifts in global financial markets, „Economic Modelling” 2018, Vol. 73.
 • Halaoua S., Hamdi B., Mejri T., Earnings management to exceed thresholds in Continental and Anglo-Saxon accounting models: The British and French cases, „Research in International Business and Finance” 2017, No. 39.
 • Hamdi B., Mejri T., The value-relevance of Banks’ fair value disclosures during the financial crisis: the case of european banks, „Association Francophone de Comptabilite” 2017, No. 3.
 • Kister A., Metody kosztowe wspomagające zarządzanie jakością, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia” 2007, nr 41.
 • Kister A., Raportowanie zorientowane na wartość przedsiębiorstwa, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2009, nr 107.
 • Kister A., Zarządzanie kosztami jakości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Michalczyk L., Metodyka ustalania wysokości wybranych zobowiązań przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe TD UJ. Seria: Ekonomia i Zarządzanie” 2008, t. 4, nr 1.
 • Michalczyk L., Relacja wybranych segmentów prawa bilansowego z prawem podatkowym, „Pieniądze i Więź” 2012, nr 3 (56).
 • Michalczyk L., Wariantowe określanie podstawy do opodatkowania podatkiem dochodowym z wykorzystaniem wybranych metod rachunkowości, „Pieniądze i Więź” 2011, nr 4 (53).
 • Michalczyk L., Wiarygodność kalkulacji kosztów produkcji w świetle opcyjnych rozwiązań polskiego prawa bilansowego, [w:] VI Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, WSRiF, Sopot 2006.
 • Michalczyk L., Wysokość wyniku finansowego przedsiębiorstw w świetle polskiego prawa bilansowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2012, R. 74, z. 1.
 • Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008.
 • Stepniewski J., Comptabilite, intelligence artificielle et imputation des micros-donnees comptables, [w:] Nouveaux aspects de la comptabilite nationale, (red.) E. Archambault, O. Arkhipoff, Economica Editions, Paris 1988.
 • Stepniewski J., Le role de la comptabilite dans la construction d'un systeme informatique de gestion integre, „Revue Francaise de Comptabilite” 1983, nr 136.
 • Stepniewski J., Principes de la comptabilite evenementielle: vers un robot comptable, Masson, Paris 1987.
 • Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, OE, Kraków 2003.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U. 2016 poz. 1047 ze zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46ba3b5b-7c30-4276-86f1-f79c1c92e890
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.