PL EN


2015 | 43 | 1 | 13–24
Article title

(Nie)wygodny wizerunek Niemca w świadomości liderów mniejszości niemieckiej z Pomorza Gdańskiego

Title variants
EN
(In)convenient image of the German in the consciousness of the German minority leaders in Gdańsk Pomerania
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author presents the results of sociological research concerning the German minority in Gdańsk Pomerania (former province of West Prussia and the Free City of Gdańsk). This article aims to analyze this part of the study, which refers to the German image (stereotype) in the minds of the leaders of the German minority. German image is presented in the socio-historical context, taking into account factors such as intergroup relations, group and individual experiences of respondents, intergenerational communication, etc.
Year
Volume
43
Issue
1
Pages
13–24
Physical description
Dates
online
2015
Contributors
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Księdza Leona Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk
References
 • Allport G.W., 2002 Prejudice: A problem in Psychological and Social Causation, „The Journal of Social Issues” 2002, nr 4.
 • Allport G.W., The Nature of Prejudice, Cambridge 1954
 • Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, przeł. A. Bezwińska i in., Poznań 1997
 • Berting J., Villain-Gandosii Ch., Rola i znaczenie stereotypów narodowych w stosunkach międzynarodowych: podejście interdyscyplinarne, przeł. J. Piątkowska, [w:] Narody i stereotypy, red. T. Walas, Kraków 1995
 • Blank T., Schmidt P., Verletzte oder verletzende Nation. Empirische Befunde zum Stolz auf Deutschland, „Journal für Sozialforschung” 1993, nr 33.
 • Bokszański Z., Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2006
 • Bokszański Z., Stereotypy a kultura, Wrocław 2001
 • Cohrs J.C. i in., Ist patriotischer Nationalstolz wünschenswert? Eine differenzierte Analyse seiner psychologischen Bedeutung, „Zeitschrift für Sozialpsychologie” 2004, nr 35.
 • Flick U., Triangulation – Geltungsbegründung oder Erkenntniszuwachs, „Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialization” 1998, nr 18.
 • Flick U., Projektowanie badania jakościowego, przeł. P. Tomanek, Warszawa 2010
 • Flick U., Triangulation. Eine Einführung, wyd. 2, Wiesbaden 2008
 • van Gennep A., Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, przeł. B. Biały, Warszawa 2006
 • Golka M., Imiona wielokulturowości, Warszawa 2010
 • Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, przeł. S. Dymczyk, Poznań 2000
 • Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000
 • Kurcz I., Psychologia języka i komunikacji, Warszawa 2000
 • Kurcz I., Zmienność i nieuchronność stereotypów, Warszawa 1994
 • Lemańczyk M., Liderzy mniejszości niemieckiej na Pomorzu Gdańskim, „Przegląd Zachodni” 2013 nr 3, s. 179–196.
 • Lemańczyk M., Tożsamość narodowa pomorskich liderów mniejszości niemieckiej, „Studia Socjologiczne. Pomorze – portret regionu” 2010, red. B. Synak, M. Kaczmarczyk, nr 3, s. 99–111.
 • Lemańczyk M., „Wielka ucieczka” we współczesnym dyskursie polsko-niemieckim, [w:] Przeszłość w dyskursie publicznym, red. A. Szpociński, Warszawa 2013, s. 147–164
 • Malinowski B., Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu, wstęp i oprac. G. Kubica, Kraków 2002
 • Malinowski B., Specjalna przedmowa do trzeciego wydania, [w:], Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji. Miłość, małżeństwo i życie rodzinne u krajowców z wysp trobriandzkich brytyjskiej Nowej Gwinei, B. Malinowski, Warszawa 1957, s. XXXIX.
 • Maliszewski K., Kształtowanie się stereotypu Niemca i obrazu krajów niemieckich w potocznej świadomości sarmackiej od XVI do połowy XVIII w. (Próba rekonstrukcji), [w:] Polacy i Niemcy. Z badań nad kształtowaniem heterostereotypów etnicznych, red. K. Wajda, Toruń 1991, s. 27–29.
 • Mirga A., Stereotyp jako model „prawdziwego swojego” i „obcego”. Próba rekonstrukcji teoretycznej zjawiska stereotypu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne” 1984, z. 19.
 • Ociepka B., Rola środków masowego przekazu w kształtowaniu opinii o Niemcach i Polakach, [w:] Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa. Próba bilansu dziesięciolecia 1989–1998, red. D. Bingen, K. Malinowski, Poznań 2000
 • Sakson A., Berlin – Warszawa. Studia o Niemcach i ich relacjach z Polakami, Wrocław 2010
 • Sakson A., Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach 1945–1997, Poznań 1998.
 • Salmonowicz S., Prusy: dzieje państwa i społeczeństwa, Warszawa 2004.
 • Smolicz J.J., Język jako wartość rdzenna, [w:] Oblicza polskości, red. A. Kłoskowska, Warszawa 1990
 • Smolicz J.J., Współkultury Australii, Warszawa 2000
 • Stereotypes as Explanations, The Formation of Meaningful Beliefs about Social Groups, red. C. McGarty, V.Y. Yzerbyt, R. Spears, Cambridge 2002
 • Synak B., Kaszubska tożsamość. Ciągłość i zmiana: studium socjologiczne, Gdańsk 1998
 • Szarota T., Polak w karykaturze niemieckiej (1914–1944). Przyczynek do badań stereotypów narodowych, [w:] Wokół stereotypów Polaków i Niemców, red. W. Wrzesiński, Wrocław 1991, s. 91.
 • Thomas W.I., Thomas D.S., The Methodology of Behavior Study, [w:] The Child in America: Behavior Problems and Programs, W.I. Thomas, D.S. Thomas, New York 1928
 • Wajda K., Polski obraz Niemców i niemiecki obraz Polaków w publicystyce obu krajów w latach 1871–1914, [w:] Polacy i Niemcy. Z badań nad kształtowaniem heterostereotypów etnicznych, red. K. Wajda, Toruń 1991, s. 47.
 • Wolff-Powęska A., Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945–2010), Poznań 2011
 • Yinger J.M., Ethnicity. Source of strength? Source of conflict?, Albany, New York 1994
 • Zick A., Der Nationalstolz und seine Folgen – eine sozialpsychologische Anmerkung, „Report Psychologie” 2001, nr 26
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46baf8e0-c35e-44f8-9390-c81bdf58edcb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.