PL EN


2016 | 12. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych | 52-67
Article title

Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich województwa podlaskiego

Content
Title variants
EN
Conditions for Development of Human Capital in Rural Areas of the Podlaskie Voivodeship
Conference
Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój społeczno-gospodarczy powoduje ciągłe zmiany w strukturze i hierarchii czynników determinujących ewoluowanie gospodarek. Dotyczy to także obszarów wiejskich. W każdym regionie kraju mogą występować różnice w poziomie rozwoju gospodarczego i jakości życia jego mieszkańców. Wynika to m.in. z posiadanych zasobów ludzkich oraz ich jakości i funkcji, które pełnią w życiu społecznym. Jednym z najistotniejszych czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu jest kapitał ludzki. Jego rola i zasoby są uwarunkowane nie tylko wielkością populacji, lecz także wiedzą, przedsiębiorczością, kreatywnością, zdolnościami, zdrowiem i innymi podobnymi cechami. Rozwój czynnika ludzkiego stanowi istotny kierunek działania w rozwiązywaniu problemów społeczno-ekonomicznych na obszarach wiejskich województwa podlaskiego. W dobie rozwiniętej komputeryzacji, technologii i innowacji, aby sprostać wyzwaniom przyszłości, konieczne staje się wykorzystywanie wiedzy, kwalifikacji i umiejętności zasobów ludzkich jako najcenniejszego kapitału każdego przedsiębiorstwa XXI wieku. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie kluczowych uwarunkowań rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich wojewodztwa podlaskiego.
EN
Socio-economic development results in constant changes in the structure and in the hierarchy of factors determining the evolution of economies. This also applies to rural areas. In every region of the country there may be differences in the level of economic development and quality of life of its inhabitants. This is due to, among other things, their human resources and their quality and their function in society. One of the most important factors of socio-economic development of the region is human capital. Its role and resources are conditioned not only by the size of the population, but mainly knowledge, entrepreneurship, creativity, ability, health, and other similar features in the region. The development of the human factor is an important course of action in solving socio-economic problems in rural areas Podlaskie. In the age of the developed computerization, the technology and the innovation in order to meet challenges of the future, it is becoming necessary to use the knowledge, qualifications and the abilities of human resources as most valuable capital of every enterprise of the 20th century. The aim of this study is to present the key determinants of human capital development in rural areas of Podlaskie.
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania, Poland
References
 • Bank Danych Lokalnych GUS (2015, 27 sierpnia). Pozyskano z: www.stat.gov.pl Bański, J. (2008). Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego. Studia Obszarów Wiejskich, 14, 31–39.
 • Barro, R.J., Sala-i-Martin, X. (2004). Economic growth. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
 • Barro, R.J., Lee, J.W. (2011; 2015, 10 czerwca). A New Data Set of Educational Attainment in the World. Pozyskano z: http://www.barrolee.com/papers/Barro_Lee_Human_Capital_Update_2011Nov.pdf
 • Becker, G.S. (1960). An Economic Analysis of Fertility. W: G.B. Roberts (red.), Demographic and Economic Change in Developed Countries. Universities-National Bureau, 209–240.
 • Becker, G.S. (1993). Human capital, A theoretical and empirical analysis, with special reference to education, Third edition, Chicago – London: Chicago University Press.
 • Blang, M. (1976). The empirical status of human capital theory: a slightly jaundiced survey. American Economic Association. Journal of Economic Literature, 14(3), 829–830.
 • Cichy, K. (2005). Kapitał ludzki w modelach i teoriach wzrostu gospodarczego. Zeszyty Studiów Doktoranckich, 23, 37–41.
 • Czaja, Z. (2011). Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej. „Optimum”. Studia Ekonomiczne, 1, 128–136.
 • Denison, E.F. (1962). The Sources of Growth in the US. New York: Committee for Economic Development.
 • Domański, S.R. (1993). Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Warszawa: PWN.
 • Fitz-Enz, J. (2001). Rentowność inwestycji w kapitał ludzki. Krakow: Oficyna Ekonomiczna.
 • Freinkel, J. (2012; 2015, 10 czerwca). The role of hyaluronan in wound healing. Pozyskano z: http://www. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22891615
 • Heffner, K., Rosner A. (2005). Czynniki rozwoju obszarów wiejskich – rola małych miast. W: A. Rosner (red.), Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, Warszawa: Wyd. IRWiR PAN, 229–330.
 • http://www.pops.up.podlasie.pl/index.php/strony/9844.html Janc, K. (2003). Rola nauki i techniki we wspołczesnym świecie. W: H. Śmigielska, J. Słodczyk (red.), Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, Opole: PTG UO, 311–317.
 • Janc, K., Czapiewski, K.Ł. (2014). Polaryzacja zagadnień edukacyjnych na Mazowszu wyzwaniem rozwoju obszarów wiejskich. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 156, 335- 357.
 • Kaleta, A. (2009). Obszar wiejski i koncepcje jego rozwoju. Warszawa: Wyd. FAPA.
 • Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2001). Strategiczna karta wyników. Jak przedłożyć strategię na działanie. Warszawa: PWN.
 • Krol, H., M., Ludwiczyński, A. (red.) (2006). Kapitał ludzki organizacji. W: H. Krol, M. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa: PWN, 111– 119.
 • Lukas, R. (1988; 2015, 10 czerwca). Interannual fluctuations of the Mindanao Current in feed from sea level. Pozyskano z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/JC093iC06p06744/full
 • Łukasiewicz, G. (2009). Kapitał ludzki w organizacji pomiar i sprawozdawczość. Warszawa: PWN.
 • Mankiw, N.G., Romero, D. (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, 107, 407–438.
 • Mincer, J. (1958). Investment in human capital and personal income distribution. Journal of Political Economy, 66(4), 30–36.
 • Przyszczypkowski, K. (2002). Partnerstwo edukacyjne jako forma kapitału społecznego w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa: PWN.
 • Roczniki Statystyczne GUS z lat 2003–2014. GUS (2015, 10 czerwca). Pozyskano z: www.stat.gov.pl
 • Roczniki Demograficzne GUS z lat 2003–2014. GUS (2015, 10 czerwca). Pozyskano z: www.stat.gov.pl
 • Romer, P. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 96, 71–102.
 • Schultz, T.W. (1962). Reflections on investment in man. Journal of Political Economy, 70, 1–8.
 • Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodow, Warszawa: PWN Strategia rozwoju województwa podlaskiego do roku 2020 (2015, 27 sierpnia). Pozyskano z: http://www.strategia.wrotapodlasia.pl/pl/ps2/var/resources/154/248/4/srwp_2020_1.pdf
 • Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym.
 • Raport podsumowujący. (2012). Agrotec Polska Sp. z o.o. & Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 • Zioło, Z. (2010). Rola zasobów intelektualnych, kapitału ludzkiego i społecznego w procesach rozwoju obszarów wiejskich. W: W. Kamińska, K. Heffner (red.), Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich, Studia KPZK PAN T. CXXVI, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46bb3fdf-cf0e-41fb-a6e7-66878bb1a5f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.