PL EN


Journal
2013 | 8 | 349-356
Article title

Wyniki archeologicznych badań ratowniczych na stanowisku Łosino 13, gm. Kobylnica, woj. pomorskie

Content
Title variants
EN
Results of rescue archaeological excavations at the site Łosino 13, Kobylnica commune, pomorskie voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The site Łosino 13 (AZP 10-29/39), Kobylnica commune, pomorskie voivodeship, revealed relics of settlement from the younger pre-Roman period and the early Roman influence period (the Wielbark culture). This settlement horizon includes two artefacts and 435 fragments of ceramics. Micro-morphological characteristics of the vessels and their forms indicate a replacement of the style of the Oksywie culture with the style of the Wielbark culture. Moreover, two artefacts and 520 fragments of ceramics were revealed originating from the Middle Ages.
Publisher

Journal
Year
Volume
8
Pages
349-356
Physical description
Contributors
author
References
 • Forysiak J., Twardy J. 2009. Przyrodnicza charakterystyka stanowiska archeologicznego Łosino 13 i jego najbliższego otoczenia. W: L. Domańska, S. Rzepecki (red.), Opracowanie wyników archeologicznych badań ratowniczych na stanowisku Łosino 13, gm. Kobylnica (nie publikowane opracowanie w archiwum Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego). Łódź, 4-18.
 • Kondracki J. 1978. Geografia fizyczna Polski. Warszawa.
 • Łosiński W. 1972. Początki wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego w dorzeczu dolnej Parsęty (VII-X/XI w.). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 • Machajewski H. 1980. Osada z późnego okresu przedrzymskiego i rzymskiego w Rogowie (stan. 4), woj. Koszalin. W: J. Żak (red.), Studia i materiały do osadnictwa Pomorza Środkowego na przełomie er. Koszalin, 7-58.
 • Machajewski H. 2006. Pomorze Środkowe w okresie rzymskim i we wczesnej fazie okresu wędrówek ludów. W: W. Nowakowski (red.), Goci i ich sąsiedzi na Pomorzu. Koszalin, 35-64.
 • Olczak J., Siuchciński K. 1985. Źródła archeologiczne do studiów nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie województwa słupskiego 1. Poznań.
 • Olczak J. 1991. Formy osadnictwa na Pojezierzu Zachodniopomorskim we wczesnym średniowieczu. Toruń.
 • Schulde S. 1956. Die slawische Keramik in Meklenburg. Berlin.
 • Wołągiewicz R. 1965. Cmentarzysko z okresu późnolateńskiego i rzymskiego w Warszkowie, pow. Sławno. Materiały Zachodniopomorskie 11, 179-243.
 • Wołągiewicz R. 1974. Zagadnienie stylu wczesnorzymskiego w kulturze wielbarskiej. Studia Archaeologica Pomeranica 2, 129-152.
 • Wołągiewicz R. 1993. Ceramika kultury wielbarskiej między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Szczecin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46c2f6d1-e0de-40c0-b10a-92a4ea60e9dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.