PL EN


2016 | 11 | 4(42) | 131-144
Article title

Dwujęzyczność jako wyzwanie edukacyjne

Content
Title variants
EN
Bilingualism as an Educational Challenge
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dwujęzyczność stanowi ważne zagadnienie w edukacji i współcześnie coraz częściej można spotkać się z klasami lub oddziałami dwujęzycznymi, w których nauka odbywa się w dwóch językach. Wiąże się to z potrzebą dobrej znajomości przynajmniej jednego języka obcego, która w rozwijającej się globalizacji jest niezbędna. Dodatkowo z punktu widzenia socjologii i historii należy powiedzieć, że źródła obecnej powszechności dwujęzyczności są trojakie ze względu na istnienie licznych mniejszości etnicznych i językowych na terenie wielu państw europejskich, nasilenie emigracji do najbogatszych państw Europy, która doprowadziła do powstania wielojęzycznych i wieloetnicznych społeczeństw, oraz rosnąca mobilność społeczeństwa i dostęp do technologii, a także do mediów. W związku z powyższym należy mieć świadomość, że w zmieniającym się świecie dwujęzyczność pozostanie jednym z najważniejszych tematów, a wprowadzenie modyfikacji w tym obszarze będzie miało wpływ na życie milionów ludzi na całym świecie. Artykuł stanowi podłoże teoretyczne zagadnienia dwujęzyczności. Koncentruje się na problematyce dwujęzyczności, wyjaśnia jej definicję i rodzaje, akcentując najważniejsze zasady w nauczaniu bilingwalnym. Co więcej wskazuje na skutki edukacji dwujęzycznej oraz skupia się na roli nauczyciela, który stanowi ważny element w osiągnięciu sukcesu.
EN
Bilingualism represents a crucial question in education and nowadays we can see bilingual classes more and more often. It involves the knowledge of a foreign language, which is essential in a developing globalized world. What is more, the interests of bilingualism are common, because of three reasons. First of all, there are more ethnic minorities in Europe, secondly because of the intensity of emigration to the richest countries in Europe and, finally, the rising mobility in society, coup[led with access to technology and media. As a result people should be conscious that bilingualism remains one of the most important topics in the developing world and will have an influence on millions of people’s lives. The article focuses on issues of bilingualism, explains its definition and types, and emphasizes the most important rules of bilingualism teaching. Additionally, it discusses the effects of bilingual education and concentrates on the teacher’s role, which is a very important element in achieving success.
Contributors
References
 • Aleemi J., Zur sozialen und psychischen Situation von Bilingualen. Sprachwelten, Peter Lang Verlag, Frankfurt 1991.
 • Baker C., Foundations of bilingual Education and Bilingualism, Multilingual Matters, Clevedon 1993.
 • Ben-Zeev S., Mechanism by Which Childhood Bilingualism Affects Understanding of Language and Cognitive Structures, [w:] Bilingualism. Psychological, Social and Educational Implications, red. A. Hornby, Academic Press, New York 1997.
 • Błasiak-Tytuła M., Kilka uwag na temat bilingwizmu, [w:] Nowa Logopedia, t. 2: Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy, red. M. Michalik, Collegium Columbinum, Kraków 2011.
 • Cieszyńska J., Dwujęzyczność, dwukulturowość – przekleństwo czy bogactwo. O poszukiwaniu tożsamości Polaków w Austrii, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006.
 • Cieszyńska J., Lingwistyczne i psychologiczne problemy osób dwujęzycznych, [w:] Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych, red. M. Bogdanowicz, M. Smoleń, Harmonia, Gdańsk 2004.
 • Cummins J., Die Schwellenniveau und die Interdependenz. Hypothese: Erklärungen zum Erfolg zweisprachiger Erziehung, [w:] Bilinguale und Multikulturelle Erziehung, red. J. Swift, Verlag Königshausen und Neumann, Würzburg 1982.
 • Cummins J., Interdependence of First and Second-Language Proficiency in Bilingual Children, [w:] Language Processing in Bilingual Children, red. E. Bialystok, University Press, Cambridge 1992.
 • Czykwin E., Misiejuk D., Dwujęzyczność i dwukulturowość w perspektywie psychopedagogicznej, Trans Humana, Białystok 1998.
 • Genesse F., Learning Through Two Languages: Studies of Immersion and Bilingual Education, Newbury House, Cambridge 1987.
 • Giza T., Podstawy pracy z uczniem zdolnym, Wyd. WŚ, Kielce 2011, s. 125.
 • Harmer J., The Practice of English Language Teaching, Pearson Longman, Harlow 2007.
 • Iluk J., Nauczanie bilingwalne. Modele, zasady, założenia metodyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
 • Klus-Stańska D., Nauczycielska tożsamość zawodowa jako konstrukt negocjowany społecznie, czyli o pozorach podmiotowości nauczyciela wczesnej edukacji, [w:] Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Obszary sporów, poszukiwań, wyzwań i doświadczeń w kontekście zmian oświatowych, red. D. Waloszek, Kraków 2010.
 • Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka, Warszawa 2005.
 • Kordziński J., Nauczyciel, trener, coach, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Krajka J., Cel kształcenia językowego – umiejętność posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną, [w:] Nauka języka obcego w perspektywie ucznia, red. H. Komorowska, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011.
 • Kurcz I., Dwujęzyczność a język globalny, [w:] Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych, red. M. Pawlak, M. Derenowski, B. Wolski, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM, Kalisz 2009.
 • Kurcz I., Psychologiczne aspekty dwujęzyczności, Harmonia, Gdańsk 2007.
 • Kuros-Kowalska K., Postawa najbliższego otoczenia a rozwój kompetencji interakcyjnej, [w:] Nowa logopedia, t. 4: Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy, red. M. Michalik, A. Siudak, H. Pawłowska-Jaroń, Collegium Columbinum, Kraków 2013.
 • Lambert Wallace E., The Effects of Bilingualism on the Individual: Cognitive and Sociocultural Consequences, [w:] Bilingualism. Psychological. Social and Educational Implications, red. A. Hornby, Academic Press, New York 1977.
 • Limont W., Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Sopot 2010.
 • Lipińska E., Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
 • Nowotnik-Kozicka M., Rola nauczyciela języka obcego w wybranych metodach nauczania, [w:] Kompetentny nauczyciel wczesnej edukacji inwestycją w lepszą przyszłość, red. B. Bugajska-Jaszczot, J. Karczewska, A. Przychodni, E. Zyzik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2013.
 • Olpińska-Szkiełko M., Dwujęzyczność a rozwój językowy dziecka, „Edukacja Pomorska” 10(2013)59.
 • Olpińska-Szkiełko M., Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013.
 • Rocławska-Daniluk M., Dwujęzyczność i wychowanie dwujęzyczne z perspektywy lingwistyki i logopedii, Harmonia, Gdańsk 2011.
 • Scott W.A., Ytreberg L.H., Teaching English to Children, Longman, New York 1993.
 • Sękowska E., Bilans i perspektywy. Język emigracji polskiej w świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 • Snow C., Dwujęzyczność i przysłanianie języka drugiego, [w:] Psycholingwistyka, red. J. Gleason, N. Ratner, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 • Stręk K., Jedno dziecko – dwa języki. Po polsku i po niemiecku o dwujęzycznym wychowaniu, Osiris Druck, Berlin 2006.
 • Turula A., Nauczyciel-odtwórca? Nauczyciel od, twórca. Kim właściwie powinniśmy być?, „Języki Obce w Szkole” (2004)4.
 • Turula A., Nauczyciele języków obcych, moodlemy się!, „Języki Obce w Szkole” (2013)3.
 • Werlen E., Teoria i praktyka nauczania języków obcych w szkole podstawowej. Lingwistyczne i dydaktyczne podstawy koncepcji programu nauczania języka angielskiego i francuskiego w klasach I-IV, [w:] Edukacja dwujęzyczna. Przedszkole, szkoła podstawowa i średnia. Teraźniejszość i przyszłość. Materiały konferencji w Warszawie 14-15.02.2002, red. M. Dakowska, M. Olpińska, Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46d831f3-134b-418e-9efd-dedcb9002ee2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.