PL EN


2018 | 14/II | 43-57
Article title

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA A CYKL ŻYCIA BUDYNKU W KONTEKŚCIE DZIAŁAŃ MITYGACYJNYCH WOBEC ZMIAN KLIMATYCZNYCH. STUDIUM PRZYPADKU NA PRZYKŁADZIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA WE WSI SIERAKOWICE

Authors
Content
Title variants
EN
ENERGY EFFICIENCY AND THE BUILDING CYCLE OF THE BUILDING IN THE CONTEXT OF MITIGATION ACTIONS AGAINST CLIMATE CHANGE. CASE STUDY ON THE EXAMPLE OF THE KINDERGARTEN BUILDING IN SIERAKOWICE VILLAGE
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł jest próbą przybliżenia złożonej problematyki efektywności energetycznej w kwestii projektowania architektonicznego, co przedstawione zostało na podstawie studium przypadku – inwestycji przedszkola publicznego we wsi Sierakowice. Budynek zrealizowany został w technologii szkieletowej, gdzie ideą projektu była minimalizacja jego wpływu na środowisko naturalne. Obiekt wyposażony jest w szereg urządzeń służących pozyskaniu energii odnawialnej (panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, pompy ciepła i wymiennik gruntowy). Przeanalizowane w artykule dane pokazują zdaniem autora, że bilans energetyczny nie jest (jak się dotychczas zwyczajowo przyjmowało) wyłącznie kwestią efektywności urządzeń produkujących energię oraz konsumpcji energii w fazie użytkowania. W treści artykułu starano się wykazać, że wspomniana efektywność to raczej suma energii powstałych i zużytych w fazie użytkowania, ale również w fazie produkcji materiałów, realizacji budynku i jego utylizacji. O ile w tych okresach funkcjonowania budynku mamy do czynienia w przeważającej większości ze zużywaniem energii (bilans ujemny), o tyle w fazie użytkowania energia może być produkowana. W tym kontekście może ulegać zmianom zależnym od ilości wyprodukowanej energii i zmiennej efektywności zastosowanych urządzeń. Wnioskiem z przedstawionych badań jest zatem stwierdzenie, że efektywność energetyczna budynk jest funkcją zmienną w czasie, a co za tym idzie w prosty sposób można zrealizować budynek o zerowym zużyciu energii w ujęciu holistycznym. To natomiast może posłużyć jako instrument mitygujący zmiany klimatyczne w aspekcie zarówno lokalnym, jak i globalnym, mając na uwadze, że przedmiotowy bilans jest ściśle powiązany ze śladem CO2.
EN
This article is an attempt to present the complex issue of energy efficiency in the field of architectural design, which was presented on the basis of a case study – a kindergarten in the village of Sierakowice. The building was built in wooden technology and equipped with a number of devices for obtaining renewable energy (photovoltaic panels, wind turbines, heat pumps and ground heat exchangers) and to minimize its impact on the natural environment. The data analyzed and published in the article, in the author's opinion shows that the energy balance is not only the issue of the efficiency of energy producing devices and energy consumption in the use phase. The content of the paper attempts to show that efficiency is rather the sum of energy generated and consumed in the use phase, but also in the phase of materials production, building implementation and its utilization. While in these periods of time we deal mostly with the consumption of energy (negative balance), in the phase of use, energy can be also produced. In this context, it can be assumed that the energy balance is not constant for a specific investment; it may change depending on the amount of energy produced and the variable efficiency of the devices used. The conclusion from the presented research is therefore the statement that the energy efficiency of the building is a variable function over time, and consequently, a building with zero energy consumption in a holistic approach can be easily implemented.
Year
Issue
Pages
43-57
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
References
 • Adoption of The Paris Agreement, „Framework Convention on Climate Change”, Paryż 2015.
 • Bribián I. Z., Capilla A. V., Usón A. A., Life cycle assessment of building materials: Comparative analysis of energy and environmental impacts and evaluation of the eco-efficiency improvement potential, „Building and Environment” 2011, vol. 46.
 • Bronselaer B., Winton M., Griffies S. M., Hurlin W. J., Rodgers K. B., Sergienko O. V., Stouffer R. J., Russell J. L., Change in future climate due to Antarctic meltwater, „Nature International journal of science”, vol. 564, 2018.
 • Brown O., Crawford A., Rising temperatures, rising tensions: Climate change and the risk of violent conflict in the Middle East, International Institute for Sustainable Development, Manitoba 2009. https://www.iisd.org/pdf/2009/rising_temps_middle_east.pdf, [dostęp: 30.01.2018].
 • Guinee J. B., Handbook on life cycle assessment operational guide to the ISOstandards, „The international journal of life cycle assessment”, 2002’ [dostęp:10.11.2018].
 • Hammond, G.P. and C.I. Jones, 2008, Embodied Energy and carbon in construction materials, Proc. Instn Civil. Engrs: Energy, in press.
 • https://bip.mos.gov.pl/prawo/inne-projekty/projekt-politykiekologicznej- panstwa-2030/, [dostęp: 10.12.2018].
 • http://paris-equity-check.org/warming-check.html#, [dostęp:10.01.2018].
 • Kelley C., Mohtadi S., Cane M., Seager R., Kushnir Y., Commentary on the Syria case: Climate as a contributing factor, „Political Geography”, vol. 60, 2017.
 • Koutroulis A. G., Dryland changes under different levels of global warming, „Science of The Total Environment” 2018, vol.28.
 • Pęczek G., Felski B., Estetyka i efektywność w polskiej przestrzeni architektonicznej w aspekcie instalacji solarnych i fotowoltaicznych, [w:] Piękno i Energia: Współczesny model budowania dzielnic mieszkaniowych w Europie, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2018.
 • Rao, N.D. & Min, J. Soc Indic Res (2018) 138: 225. https://doi.org/ 10.1007/s11205-017 1650-0, [dostęp: 25.01.2019].
 • „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2013.
 • Wiederkehr C., Beckmann M., Hermans K., Environmental change, adaptation strategies and the relevance of migration in Sub-Saharan dryland, „Environmental Research Letters” 2018, vol. 11.
 • Włodarski M., Efektywność energetyczna budownictwa w dokumentach europejskich i krajowych, [w:] Piękno i Energia: Współczesny model budowania dzielnic mieszkaniowych w Europie, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2018.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46e0f2ce-dad8-48b7-990d-36ef2f3b777d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.