PL EN


Journal
2013 | 26 | 5-28
Article title

Kontakte der Familie von Kameke mit dem Deutschen Orden in Preussen um die Wende vom 14. bis zum 15. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Funktionierung der Ritterelite des Herzogtums Pommern-Stolp im Grenzraum von Pommern und dem Deutschordensstaat

Content
Title variants
PL
Kontakty rodu kameke z zakonem krzyżackim w Prusach na przełomie XiV i XV wieku. Przyczynek do funkcjonowania elit rycerskich księstwa słupskiego na pograniczu pomorsko-krzyżackim
Languages of publication
DE
Abstracts
PL
Na przełomie XIV i XV wieku dotychczasowa konstelacja geopolityczna Europy Środkowo-Wschodniej uległa znaczącej przebudowie. Połączone unią personalną Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie stały się dla państwa zakonu krzyżackiego w Prusach znaczącymi rywalami w regionie. Obie strony rozpoczęły wówczas intensywne starania o zdobycie sojuszników, których wsparcie mogło mieć znaczenie w ewentualnej bezpośredniej konfrontacji militarnej. Szczególna rola przypadła w tych zabiegach trzem księstwom zachodniopomorskim (słupskiemu, szczecińskiemu i wołogoskiemu). Nie bez znaczenia dla przedstawicieli obu bloków politycznych była możliwość pozyskania usług rycerstwa pomorskiego. Dostrzegali to zarówno krzyżacy, jak i strona polska. Elity rycerskie odgrywały ważną rolę w życiu politycznym Pomorza Zachodniego Udokumentowane źródłowo kontakty Kurda Kamekego i jego synów z zakonem krzyżackim w Prusach trwały ćwierć wieku. Przypadły na burzliwe okres w relacjach państwa krzyżackiego z Polską i Litwą na przełomie XIV i XV stulecia. Związki te miały różnorodny charakter. Kurd Kameke wstąpił na służbę zakonu jeszcze jako lennik biskupów kamieńskich. Z kolei jego synowie należeli do najbliższego otoczenia Bogusława VIII, który pozostawał w trwałym konflikcie z Krzyżakami. Klaus należał do radców księcia słupskiego, wpływając na kierunek jego polityki wobec zakonu. Sprawował również funkcję książęcego urzędnika w Polanowie. Karze przez co najmniej dekadę był książęcym wójtem w Szczecinku. Czynniki te sprawiają, że można ich określić jako typowych przedstawicieli rycerstwa pogranicznego. Zarówno sfera ich działalności publicznej, jak i interesy prywatne koncentrowały się w głównej mierze na pograniczu pomorsko-krzyżackim.
EN
At the turn of the 14th and 15th centuries the former geopolitical array in CentralEastern Europe was conspicuously remodeled. The personal union between the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania made these two countries serious regional rivals for the Teutonic state in Prussia. Both sides entered an intensive search for allies whose support could have been significant in a potential armed confrontation. Three Pomeranian Duchies – of Słupsk (Stolp), Szczecin (Stettin) and Wolgast – played an important part in these endeavours. It was a matter of importance for both political sides to win Pomeranian knighthood over to their cause. Both the Teutonic knights and the Polish side were aware of that. Knighthood elites played an important role in political life in West Pomerania. Source documentation reveals that Kurd Kemeke and his sons maintained links with the Teutonic Knights in Prussia for about 25 years, in the times of stormy relations between the Teutonic state and Poland and Lithuania at the turn of the 14th and 15th centuries. These links were of various kinds. Kurd Kemeke entered into service with the Teutonic Knights being still a liegeman of Kammin bishops. On the other hand, his sons belonged to the closest circle of Bogislaw VIII who was in a prolonged conflict with the Teutonic Knights. Klaus, as a counsellor to the Duke of Słupsk, influenced his policy on the Teutonic Knights. He also held the post of duke’s official in Polanów (Pollnow). Karze was duke’s alderman in Szczecinek (Neustettin) for at least ten years. All these allow us to identify them as typical representatives of the borderland knighthood. The sphere of their public activities as well as their private interests concentrated on the PomeranianTeutonic borderland.
Journal
Year
Volume
26
Pages
5-28
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Archiwum Państwowe w Szczecinie
 • Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem: Codex Epistolaris Vitoldi magni ducis Lithuaniae 1376–1430; Ordensfoliant; Ordensbriefarchiv
 • Landesarchiv Greifswald, Rep. 1, Bistum Karmin; Rep. 2, Ducalia; Rep. 1, Kloster Köslin
 • Bagmihl J.T.: Pommersches Wappenbuch, gezeichnet und mit Beschreibung der Wappen der historischen Nachweisen versehen, Bd. 1, Stettin 1843
 • Berghaus H.: Landbuch des Herzogthums Pommern und des fürsthenthums Rügen, Th. 3, Bd. 1, Anklam 1867
 • Codex diplomaticus Regni Poloniae et magni ducatus Lithuaniae, ed. M. Dogiel, Bd. I, Vilnae 1758
 • Codex Epistolaris Vitoldi magni ducis Lithuaniae 1376–1430, ed. A. Prochaska, Cracoviae 1882
 • Das marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399–1409, hg. v. E. Joachim, Königsberg 1896
 • Die Staatsverträge des deutschen Ordens in Preußen im 15. Jahrhundert, Bd. I, hg. v. E. Weise, Königsberg 1939
 • Geschichte des Geschlechts von Kleist, T. 1: Urkundenbuch zur Geschichte des Geschlechts von Kleist, hg. v. G. Kratz, Berlin 1862
 • Geschichte des Geschlechts von Zitzewitz, hg. v. M. v. Stojentin, I. Teil: Urkundenbuch, Stettin 1900
 • Hansisches Urkundenbuch, Bd. 5 (1392–1414), hg. v. K. Kunze, Leipzig 1899
 • Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 1253–1506 [Diplomatisches Gesetzbuch der Stadt Krakau 1253–1506], Bd. I, ed. F. Piekosiński, Kraków 1879
 • Liber beneficiorum domus coronae marie prope Rugenwold 1406–1528, hg. v. H. Lemcke, Stettin 1919
 • Lites ac res gestae inter Polonos ordinemque cruciferorum, Bd. II–III
 • Liv-, est- und kurländisches Urkundenbuch nebst Regesten, hg. v. F. G. v. Bunge, Abt. 1, Bd. 4: 1394–1413, Reval 1859
 • Statuta capituli et episcopatus caminensis, in: diplomatische Beiträge zur Geschichte Pommerns aus der zeit Bogislafs X., hg. v. R. Klempin, Berlin 1859
 • Tomus Miraculorum Sancti Theobaldi im Original, hg. v. G. Stoffel, Colmar 1875
 • Benl R.: Anfänge und Entwicklung des Ständewesens im spätmittelalterlichen Pommern, in: die anfänge der ständischen Vertretungen in Preußen und seinen Nachbarländern, hg. v. H. Boockmann unter Mitarbeit v. E. Müller-Luckner, München 1992 (= „Schriften des Historischen Kollegs“: Kolloquien 16)
 • Bonin R.: Geschichte der Stadt Stolp, T. 1: Bis zur mitte des 16. Jahrhunderts, Stolp 1910
 • Brzustowicz G.J.: Rycerstwo ziemi choszczeńskiej wobec rządów krzyżackich (1402–1454) [Das Rittertum des Arnswalder Gebiets angesichts der Herrschaft des Deutschen Ordens (1402–1454)], in: Społeczeństwo Polski średniowiecznej. zbiór studiów [Die Gesellschaft des mittelalterlichen Polens. Eine Studiensammlung], Bd. 10, Warszawa 2004
 • Brzustowiecz G.J.: Wedlowie wobec zakonu krzyżackiego na tle stosunków pomorsko-krzyżackich w końcu XIV wieku [Die Familie von Wedel angesichts des Deutschen Ordens auf Grund Beziehungen zwischen Pommern und dem Deutschordensstaat Ende des 14. Jahrhunderts], in: Komturzy, rajcy, żupani [Komture, Ratsherren, Zupane], hg. v. B. Śliwiński, Gdańsk 2005 (= „Studia z Dziejów Średniowiecza“ 11)
 • Bujak G.: Das Söldnerwesen des deutschen Ordensstaat in Preußen bis 1466, „Zeitschrift für Preußische Geschichte und Landeskunde“ 6, 1869
 • Bütow E.: Staat und Kirche in Pommern im ausgehenden Mittelalter bis zur Einführung der Reformation, Baltische Studien Neue Folge 14, 1910
 • Codex diplomaticus Regni Poloniae et magni ducatus Lithuaniae, ed. M. Dogiel, Bd. I, Vilnae 1758
 • Cramer R.: Geschichte der Lande Lauenburg und Bütow, Bd. I–II, Königsberg 1858
 • Ekdahl S.: Die Armbrust im Deutschordensland Preußen zu Beginn des 15. Jahrhunderts, in: L’état et besoins des recherches sur l’histoire d’armement en Europe médiévale, ed. A. Nowakowski, Wrocław 1992 (= „Fasciculi Archaeologiae Historicae“, Fasciculus V)
 • Ekdahl S.: Verträge des deutschen Ordens mit Söldnerführern aus den ersten Jahrzehnten nach Grunwald, „Quaestiones Medii Aevii Novae“ 11, 2006
 • Fenrych J.: Rycerstwo i miasta Nowej Marchii wobec rządów krzyżackich w latach 1402–1411 [Das Rittertum und die Städte der Neumark angesichts der Herrschaft des Deutschen Ordens in den Jahren 1402–1411], „Szczecin“ 2, 1958
 • Fenrych W.: Konflikt książąt wołogosko-słupskich z biskupstwem w Kamieniu na przełomie XIV–XV wieku [Der Streit von Stolper und Wolgaster Herzöge mit dem Bistum in Kammin um die Wende vom zum 15. Jahrhundert], Materiały Zachodnipomorkie 6, 1960
 • Gąsiorowski A.: Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386–1434 [Das Itinerarium des Königs Władysław II. Jagiełło 1386–1434], Warszawa 1972
 • Gersdorf H.: Der deutsche Orden im Zeitalter der Polnisch-Litauischen Union. Die Amtszeit des Hochmeisters Konrad Zöllner von Rotenstein (1382–1390), Marburg 1957
 • Gollub H.: Die Schadenbücher des deutschen Ordens, „Altpreußische Forschungen“ 1, 1924
 • Górski A.: Polityka Zakonu Krzyżackiego wobec średnich i małych miast Pomorza Gdańskiego w latach 1309–1454 [Die Politik des Deutschen Ordens mittelgroßen und kleinen Städten Pommerellens gegenüber in den Jahren 1309–1454], Nowa Sól 2007
 • Handfesten der Komturei Schlochau. Nebst einigen verwandten Urkunden, hg. v. P. Panske, Danzig 1921
 • Hoogeweg H.: Köslin – Cisterzienser – Nonnenkloster, in: H. Hoogeweg: Die Stifter und Klöster der Provinz Pommern, Bd. 1, Stettin 1924
 • Jähnig B.: Johann von Wallenrode o. t. Erzbischof von Riga, königlicher Rat, Deutschordensdiplomat und Bischof von Lüttich im Zeitalter des Schismas und des konstanzer Konzils (um 1370–1419), Bonn – Bad Godesberg 1970 (= „Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens“ 24)
 • Jähnig B.: Wykaz urzędów. dostojnicy zakonu krzyżackiego w Prusach [Ämterverzeichnis. Würdenträger des Deutschen Ordens in Preußen], in: Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały terytorialne administracyjne i kościelne od Xiii do XVI wieku [Der Deutschordensstaat in Preußen. Administrative und krichliche Territorialteilungen vom 13. bis zum 16. Jahrhundert], hg. v. Z. H. Nowak, unter der Zusammenarbeit mit R. Czaja, Toruń 2000
 • Jóźwiak S.: Centralne i terytorialne organy władzy zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1228–1410. Rozwój – przekształcenia – kompetencje [Zentrale und territoriale Verwaltungsbehörden des Deutschen Ordens in Preußen in den Jahren 1228–1410. Entwicklung – Umwandlungen – Befugnisse], Toruń 2001
 • Jóźwiak S.: Wywiad i kontrwywiad w państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach [Spionagedienst und -abwehr im Deutschordensstaat in Preußen], Malbork 2004
 • Kameke F. v.: Beiträge zur Geschichte der Familie von Kameke-Cratzig, Köslin 1892
 • Kameke-Kratzig G.: Nachträge zur Geschichte der Familie von Kameke, 1892 von f. v. Kameke-Kratzig. Nach dem Stande vom 1. April 1935 ergänzt und herausgegeben, Köslin 1935
 • Karp H.J.: Grenzen in Ostmitteuropa während des Mittelalters. Beitrag zur Entstehung der Grenzlinie aus dem Grenzsaum, Köln–Wien 1972
 • Kratz G.: Die Städte der Provinz Pommern. abriss ihrer Geschichte, zumeist nach Urkunden, Berlin 1865
 • Kutowski E.: Zur Geschichte der Söldner in den Heeren des Deutschordensstaates in Preußen bis zum ersten Thorner Frieden (1. Februar 1411), Phil. Diss., Königsberg i. Pr. 1912
 • Kwiatkowski K., Szweda A., Szybkowski S.: Działania dyplomatyczne i pokój toruński (1 lutego 1411 roku). Rezultaty wojny [Diplomatische Handlungen und der Friedensschluss von Thorn (1. Februar 1411). Kriegsfolgen], in: S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski: Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409–1411 [Der Krieg von Polen und Litauen gegen das Deutsche Orden in den Jahren 1409–1411], Malbork 2010
 • Kwiatkowski K.: Wyprawa letnia 1410 roku [Der Sommerfeldzug des Jahres 1410], in: S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski: Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409–1411 [Der Krieg von Polen und Litauen gegen das Deutsche Orden in den Jahren 1409–1411], Malbork 2010
 • Loos W.: Die Beziehungen zwischen dem deutschordensstaat und Pommern, Königsberg 1937
 • Mielcarz J.: Dzieje polityczne i społeczne księstwa Słupskiego w latach 1372–1411 [Politische und gesellschaftliche Geschichte des Herzogtums Pommern-Stolp in den Jahren 1372–1411], Poznań 1976
 • Mielcarz J.: Stanowisko Bogusława Viii wobec konfliktu polsko-krzyżackiego w latach 1403– 1411 [Die Stellung Bogislaws VIII. in Bezug auf den Konflikt zwischen Polen und dem Deutschordensstaat in den Jahren 1403–1411], Rocznik Koszaliński 10, 1974
 • Milkiewicz Z.: Identyfikacja rycerza Jarosława z listu dietricha von Logendorffa z 20 stycznia 1410 roku [Die Identifizierung des Ritters Jaroslaw vom Brief Dietrichs von Logendorff vom 20. Januar 1410], in: Opuscula minora in memoriam iosepho Spors, hg. v. J. Hauziński, Słupsk 1993
 • Müller U.: Das Geleit im deutschordensland Preußen, Köln–Weimar–Wien 1991 (= „Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz“, Beiheft 1)
 • Neitmann K.: Der Hochmeister des deutschen Ordens in Preußen – ein Residenzherrscher unterwegs. Untersuchungen zu den Hochmeisteritinerarer im 14. und 15. Jahrhundert, Köln–Weimar–Wien 1990 (= „Veröffentlichungen aus den Archiven Preussischer Kulturbseitz“ 30)
 • Nowak Z.H.: Międzynarodowe procesy polubowne jako narzędzie polityki zygmunta Luksemburskiego w północnej i środkowej Europie (1412–1424) [Internationale schiedsrichterliche Prozesse als ein Instrument in der Politik Sigismunds von Luxemburg in Nord- und Mitteleuropa (1412–1424)], Toruń 1981
 • Nowak Z.H.: Pommern zwischen Polen und dem deutschen orden an der wende vom 14. zum 15. Jahrhundert, in: Pommern. Geschichte – Kultur – Wissenschaft. 3. Kolloquium zur Pommerschen Geschichte, 13.–14. Oktober 1993, hg. v. H. Wernicke, R. G. Werlich, Greifswald 1996
 • Nowakowski A.: Some Remarkes about weapons Stored in the arsenals of the teutonic order’s castles in Prussia by the End of the 14th and early 15th centuries, in: Das Kriegswesen der Ritterorden im Mittelalter, hg. v. Z. H. Nowak, Toruń 1991 (= „Ordines militares – Colloquia Torunensia Historica“ 6)
 • Nowakowski A.: Uzbrojenie wojsk krzyżackich w Prusach w XiV w. i na początku XV w. [Die Bewaffnung des Deutschordensmilitärs in Preußen im 14. und Anfang des 15. Jh.], Wrocław 1980 (= „Acta Archaeologica Lodziensia“ 29)
 • Olesen J.E.: Die pommerschen Herzöge in der nordischen Politik in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, in: Prusy – Polska – Europa: studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych. Prace ofiarowane Profesorowi zenonowi Hubertowi Nowakowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej [Preußen – Polen – Europa: Studien zur Geschichte des mittelalters und der frühneuzeit. arbeiten zum 65. Geburtstag und zum 40. Jubiläum der wissenschaftlichen arbeit von Professor zenon Hubert Nowak], hg. v. A. Radzimiński, J. Tandecki, Toruń 1999
 • Pelech M.: Der verlorene ordensfoliant 5 (früher Hochmeister-Registrant ii) des hist. Staatsarchiv königsberg, „Beiträge zur Geschichte des Deutschen Ordens“ 1, 1986
 • Petersohn J.: Die pommersche Geschichtsforschung und das Vatikanische Archiv, Baltische Studien Neue Folge., 50, 1964
 • Petersohn J.: Vatikanische Nachrichten zur Chronologie der kamminer Bischofsreihe in der späten Schismazeit (1410–1418), Baltische Studien Neue Folge 48, 1961
 • Popielas-Szultka B.: Klasztory cysterek na Pomorzu Zachodnim w średniowieczu [Zisterzienser Nonnenklöster in Westpommern im Mittelalter], Słupsk 2006
 • Prochaska A.: Spór o mitrę i pastorał w Rydze 1395–1397 [Der Streit um Mitra und Bischofsstab in Riga 1395–1397], KH 9, 1895
 • Riemann H.: Geschichte der Stadt Kolberg. Aus den Quellen dargestellt, Kolberg 1924
 • Rymar E.: Administracja krzyżacka w Nowej Marchii 1384/1402–1454/1455 [Die Verwaltung des Deutschen Ordens in der Neumark 1384/1402–1454/1455], in: E. Rymar: Studia i materiały z dziejów Nowej Marchii i Gorzowa. Szkice historyczne [Studien und Materialien aus der Geschichte der Neumark und Landsbergs an der Warthe. Historische Skizzen], Gorzów Wlkp. 1999
 • Rymar E.: Biskupi, sufragani, wikariusze generalni kamieńscy z XII– XVII wieku. Rodowody, drogi karier, chronologia [Kamminer Bischöfe, Weihbischöfe, Generalvikare vom 12. bis zum 17. Jahrhundert. Stammbäume, Karrierewege, Chronologie], in: E. Rymar: Biskupi – mnisi – reformatorzy. Studia z dziejów diecezji kamieńskiej [Bischöfe – Mönche – Reformatore. Studien zur Geschichte der Kamminer Diözese], Szczecin 2002
 • Rymar E.: Początki podkoszalińskiego klanu rycerskiego Kamyków i Boninów [Anfänge der Ritterfamilie von Kameke und Bonin von Kösliner Vororten], Rocznik Koszaliński 38, 2010
 • Rymar E.: W krainie cystersów i rodu Kamyków, czyli teren gminy Będzino w wiekach średnich (do XVi wieku) [Im Land der Zisterzienser und der Familie von Kameke, d. h. das Gebiet der Gemeinde Będzino im Mittelalter (bis zum 16. Jahrhundert)], in: Gmina Będzino. z dziejów dawnych i nowych [Die Gemeinde Będzino. Aus der alten und neuen Geschichte], Pruszcz Gdański 2009
 • Sarnowsky J.: Die wirtschaftsführung des deutschen Ordens in Preußen (1382–1454), Köln–Weimar–Wien 1993 (= „Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz“ 34)
 • Sauer E: Der Adel während der Besiedlung Ostpommerns 1250–1350 (der Länder Kolberg, Belgard, Schlawe, Stolp), Stettin 1939
 • Schmid B.: Baldenburg zur Ordenszeit, „Altpreußische Forschungen“ 7, 1930
 • Sieradzan W.: Książę słupski Bogusław VIII (1364–1418) a konflikt polsko-litewsko-mazowiecko-krzyżacki w latach 1411–1414 w świetle najnowszych badań [Der Stolper Herzog Bogislaw VIII. (1364–1418) und der Konflikt zwischen Polen, Litauen, Masowien und dem Deutschordensstaat in den Jahren 1411–1414 im Licht neuster Forschung], in: Krajobraz grunwaldzki w dziejach polsko-krzyżackich i polsko-niemieckich na przestrzeni wieków. Wokół mitów i rzeczywistości [Die Tannenberger Landschaft in der Geschichte der Beziehungen zwischen Polen und dem Deutschordensstaat und zwischen Polen und Deutschland während Jahrhunderte. Rund um Mythen und die Wirklichkeit], hg. v. J. Gancewski, Olsztyn
 • Sieradzan W.: Misja Benedykta Makraia w latach 1412–1413. Z dziejów pokojowego rozwiązywania konfliktów międzypaństwowych w Europie Środkowo-wschodniej w późnym średniowieczu [Die Mission Benedikt Makrais in den Jahren 1412–1213. Aus der Geschichte friedlicher Lösung zwischenstaatlicher Konflikte in Mittelosteuropa im Spätmittelalter], Malbork 2009
 • Simiński R.: Konrad Bonow – archidiakon Tribsees, pleban Stralsundu i administrator diecezji kamieńskiej na tle stosunków pomorsko-krzyżackich w dwóch pierwszych dziesięcioleciach XV wieku [Konrad Bonow – Erzdiakon Tribsees, Stralsunder Pfaffrer und Verwalter der Camminer Diözese in Bezug auf Beziehungen zwischen Pommern und dem Deutschordensstaat in zwei ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts], in: Kościół i duchowieństwo w średniowiecznej Polsce i na obszarach sąsiednich [Kirche und Klerus im mittelalterlichen Polen und auf benachbarten Gebieten], hg. v. A. Radzimiński, R. Biskup (im Druck)
 • Simiński R.: W średniowieczu (do 1523 roku) [Im Mittelalter (bis 1523)], in: Dzieje Szczecinka [Die Geschichte Neustettins], Bd. 1 (bis 1939), hg. v. R. Gaziński, Szczecin – Szczecinek – Pruszcz Gdański 2010
 • Szweda A.: Na polsko-krzyżackim pograniczu. działalność starosty nakielskiego Jarosława z Iwna (1413–1423) [Im Grenzgebiet von Pommern und dem Deutschordensstaat. Die Tätigkeit des Nakeler Starostes Jarosław aus Iwno], RH 69, 2003
 • Szweda, A., Szybkowski S.: Aktywność dyplomatyczna stron konfliktu na dworach europejskich [Die diplomatische Aktivität der Konfliktparteien auf europäischen Höfen], in: S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski: Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409–1411 [Der Krieg von Polen und Litauen gegen das Deutsche Orden in den Jahren 1409–1411], Malbork 2010
 • Voigt J.: Geschichte Preußens von den ältesten Zeiten bis zum Untergange der Herrschaft des deutschen Ordens, Bd. V: Die zeit vom Hochmeister Ludolf König von Weizau 1342 bis zum Tode des Hochmeisters Konrad von Wallenrod, Königsberg 1832
 • Zdrenak J.: Polityka zagraniczna książąt szczecińskich w latach 1295–1411 [Die Außenpolitik der Stettiner Herzöge in den Jahren 1295–1411], Słupsk 1987
 • Zdrenka J.: Annäherung Polens, Litauens und Pommerns im Jahre 1396, „Baltische Studien“ Neue Folge 72, 1986
 • Zdrenka J.: Elity Pomorza zachodniego w późnym średniowieczu [Eliten Westpommerns im Spätmittelalter], in: Kolory i struktury średniowiecza [Farben und Strukturen des Mittelalters], hg. v. W. Fałkowski, Warszawa 2004
 • Zdrenka J.: Stan badań nad rycerstwem zachodniopomorskim: osiągnięcia historiografii niemieckiej i polskiej [Stand der Forschung über das westpommersche Rittertum: Erlangungen der deutschen und polnischen Historiographie], in: Genealogia. Studia nad wspólnotami krewniaczymi [Genealogie. Studien über Verwandschaftsgemeinschaften], hg. v. J. Hertel, J. Wroniszewski, Toruń 1987
 • Zientara B.: Bydgoszcz, Nakło i hołd w Pyzdrach. księstwo Słupskie a Polska w latach 1386–1412 [Bromberg, Nakel und Huldigung in Peisern. Das Herzogtum Pommern-Stolp und Polen in den Jahren 1386–1412], „Zapiski Historyczne“ 34, 1969, H. 1
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46e23931-b510-4b8a-b391-bd51b5278af6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.