PL EN


2014 | 12 | 1-26
Article title

Program badań statystycznych statystyki publicznej na 2015 r.

Authors
Content
Title variants
EN
The Programme of statistical surveys of official statistics for 2015
FR
The Programme of statistical surveys of official statistics for 2015
RU
Программа статистических обследований официальной статистики на 2015 г.
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Opracowanie przedstawia zamierzenia badawcze statystyki publicznej przygotowane w ścisłej współpracy z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, a także organizacjami gospodarczymi, społecznymi i związkowymi. Podstawowym kryterium przygotowania programu było zapewnienie możliwości stałej obserwacji sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Projektowane badania zapewnią uzyskanie informacji umożliwiających prowadzenie analiz i bieżących ocen, służących do prognozowania tendencji oraz porównań historycznych i międzynarodowych.
EN
The paper presents the research intentions of official statistics prepared in close cooperation with government agencies, local government units, as well as business, social and union organizations. The basic criterion for the preparation of the program was to provide the continuous observation socio-economic situation of the country. The proposed research will provide information to enable the obtaining and analyzing current assessments used for forecasting trends and historical and international comparisons.
RU
Статья представляет научно-исследовательские планы официальной статистики подготовленные в тесном сотрудничестве с органами правительственной администрации, единицами территориального самоуправления, а также с экономическими, социальными и профсоюзными организациями. Основным критерием для подготовки программы было обеспечение возможностей постоянного наблюдения за социально- экономическим положением страны. Планированные обследования обеспечат получение информаций позволяющих проводить анализ и текущую оценку, используемые для прогнозирования тенденций, а также для исторических и международных сопоставлений.
Keywords
Year
Issue
12
Pages
1-26
Physical description
Dates
published
2014-12
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46ec7175-f8b1-4cd6-9a98-d98a37b5de6b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.