PL EN


2018 | 4(54) | 53-60
Article title

An Impact of Business Cycles on Revenues and Expenditures of Communes in Poland

Title variants
PL
Wpływ cykli koniunkturalnych na dochody i wydatki polskich gmin
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
One of the basic functions of the state is mitigation of fluctuations in the business cycle. Increased activity in the period of economic slowdown should be demonstrated both by the state budget and local government units. However, the effectiveness of state intervention depends on the condition of the public finance sector. Therefore, in conditions of economic recovery, the state not only should balance its budget, but also should try to pay off at least part of the previously incurred liabilities. According to the authors, the permanent lack of financial discipline of the state, in the near future, will contribute to the budgetary imbalance of communes and will cause serious disruptions in the functioning of local self-governments.
PL
Łagodzenie wahań cyklu koniunkturalnego stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Wzmożoną aktywność w okresie osłabienia gospodarczego powinien wykazać zarówno budżet państwa, jak i jednostki samorządu terytorialnego. Skuteczność interwencji państwa zależna jest jednak od kondycji sektora finansów publicznych. Należy zatem dążyć, aby w warunkach ożywienia gospodarczego państwo nie tylko równoważyło swój budżet, ale również podjęło próbę, przynajmniej częściowej, spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Zdaniem autorów permanentny brak dyscypliny finansowej państwa przyczyni się, już w niedalekiej przyszłości, do powstania nierównowagi budżetowej gmin i spowoduje poważne zakłócenia funkcjonowania samorządów.
Contributors
 • Opole University of Technology
 • Opole University of Technology
References
 • Adamiec, J., and P. Russel. 2009. “Światowy kryzys gospodarczy a sektor przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w Polsce.” In Kryzys finansowy. Wybrane zagadnienia, edited by J. Adamiec, 7–34. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2016. 2017. Studia i analizy statystyczne. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Górka, K., and M. Łuszczyk. 2013. “Współczesne tendencje rozwoju gospodarczego regionu w kontekście teorii cykli koniunkturalnych.” In Polityka rozwoju regionów oparta na specjalizacjach inteligentnych, edited by K. Malik, 84–94. Warszawa: KPZK PAN.
 • Jasińska-Biliczak, A. 2012. “Sektor małych i średnich przedsiębiorstw województwa opolskiego na tle polityki regionalnej Unii Europejskiej.” Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy (28): 326–336.
 • Jasińska-Biliczak, A. 2014. “Instrumenty wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie lokalnym — przykład powiatu nyskiego.” In Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, edited by R. Brol, A. Sztando and A. Raszkowski, 54–63. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Jasińska-Biliczak, A. 2015. “Problem samozatrudnienia — rola i miejsce mikroprzedsiębiorstw w gospodarce regionalnej.” Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 13 (4): 75–80.
 • Jevons, W.S. 1878. “Commercial Crises and Sun-Spots.” Nature 19: 33–37. doi: 10.1038/019033d0.
 • Jevons, W.S. 1882. “The Solar-Commercial Cycle.” Nature 26: 226–228. doi: 10.1038/026226a0.
 • Juglar, C.m. 1916. A Brief History of Panics and Their Periodical Occurrence in the United States. 3rd ed. New York: Putnam.
 • Kiiver, H., and R. Hijman. 2010. “Impact of the Crisis on Unemployment So Far Less Pronounced in the EU than in the US. Latest Developments Appear More Favourable in the US.” Statistics in Focus (20): 1–8.
 • Korotayev, A.V., and S.V. Tsirel. 2010. “A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 2008–2009 Economic Crisis.” Structure and Dynamics 4 (1).
 • Kurz-Kim, J.-R. 2016. “Black Monday, Globalization and Trading Behavior of Stock Investors.” Bundesbank Discussion Paper (18): 1–14.
 • Litterick, D. 2002. “Billionaire who broke the Bank of England.” The Telegraph, 2002.09.13.
 • Owsiak, S. 2001. Finanse publiczne. Teoria i praktyka. 2nd ed. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Piątek, Z., and S. Florek. 2009. “Wpływ zmian w systemach wartości na kształtowanie się społeczeństwa wiedzy.” In Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, edited by B. Poskrobko, 23–42. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej.
 • PWC: Kryzys na rynkach finansowych. Wyzwania stojące przed spółkami. Last updated 2009.03.26 [accessed 2018.12.17]. Available from http://inwestycje.pl/firma/PWC-Kryzys-na-rynkach-finansowych.-Wyzwania-stojace-przed-spolkami;53880;0.html.
 • Tempest, M. 2005. “Treasury Papers Reveal Cost of Black Wednesday.” The Guardian, 2005.02.09.
 • Yergin, D. 1991. The Prize. The Epic Quest for Oil, Money, and Power. New York – London: Simon & Schuster.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46ef6bda-28bd-419d-ae70-3ab5ca80e2ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.