PL EN


2014 | 28 | 115-128
Article title

Konkurowanie uniwersytetów na rynku usług edukacyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego i nasilających się trudności tranzycji absolwentów

Authors
Content
Title variants
EN
Competition among universities on the educational services market in the circumstances of economics crisis and increased transition difficulties
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Uczelnie są szczególnym przypadkiem instytucji, w których ważną rolę odgrywają wartości wyższe i misja społeczna. Zmiany zachodzące w otoczeniu uniwersytetów, zwłaszcza urynkowienie i umasowienie szkolnictwa wyższego, globalizacja i internacjonalizacja oraz przemiany na rynku pracy spowodowały, że zaczęły one funkcjonować w przestrzeni silnej konkurencyjności. Skutkowało to m.in. potraktowaniem edukacji akademickiej jako usługi i przyniosło potrzebę nowego podejścia do celów działalności i zarządzania. Jakość usługi edukacyjnej na szczeblu wyższym znacząco wpływa na życie osobiste i zawodowe podmiotów oraz rozwój gospodarczy kraju. Celem artykułu jest dokonanie analizy najważniejszych strategii konkurowania uczelni na rynku edukacyjnym, szczególnie w aspekcie zapewnienia absolwentom pomyślnego wejścia na rynek pracy i jak najlepszej pozycji na nim. Uwagę skierowano przede wszystkim na instrumenty budowania długoterminowych relacji z szeroko pojętymi odbiorcami usług edukacyjnych i badawczych oraz zarządzania nimi jako kluczowego źródła przewagi konkurencyjnej.
EN
Universities are the kind of institutions where values, as well as social mission, play an essential role. A wide range of changes, especially marketisation and massification of the higher education system, globalisation, internalisation, turbulence on the labour market, has resulted in universities existing in an atmosphere of strong competitiveness. It re-evaluated higher education as a kind of a service. This process also led to a new way of treating higher education aims, and an innovative style of managing HE institutions became necessary. Moreover, the quality of the HE educational service significantly influences both the private and professional life of individuals, society and the economic development in the country. The aim of the paper is to present an analysis of key strategies and tools of competition among universities on the labour market, especially in the aspect of providing their graduates with a successful transition into the labour market. The principal consideration will be devoted to instruments of building and managing long-term relations with broadly understood customers as a fundamental source of competitiveness.
Contributors
author
References
 • Arrowsmith, C., Bagoly-Simó, P., Finchum, A., Oda, K., Pawson, E. (2011). Student Employability and its Implications for Geography Curricula and Learning Practices. Journal of Geography in Higher Education, 35(3), 365–377. Doi:10.1080/03098265.2011.563379
 • Banaszak, B. (2012). Zatrudnialność absolwentów w procesie bolońskim. Forum Akademickie, 9.
 • Bielecki, P. (2011). Kompetencje absolwentów studiów wyższych w świetle ogólnoeuropejskich badań CHEERS, REFLEX i TUNNG. W: K. Jędralska, K. Bernais (red.). Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Perspektywa nauki i biznesu. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 13–66.
 • Cichoń, S. (2010). Nauczanie w szkole wyższej i jego jakość. Problemy Jakości, 42(2), 33–37.
 • Clark, D., Healey, M., Kennedy, R. (1990). Careers for geographers: the employment experiences of Coventry polytechnic sandwich degree students. Journal of Geography in Higher Education, 14(2), 137–149. Doi:10.1080/03098269008709109
 • Cranmer, S. (2006). Enhancing graduate employability: best intentions and mixed outcomes. Studies in Higher Education, 3 (2), 169–184. Doi:10.1080/03075070600572041
 • Doroszewicz, S. (2011). Metodyka i badanie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Doucouliagos, Ch., Abbott, M. (2007). Competition and Efficiency: Overseas students and technical efficiency in Australian and New Zealand universities. School Working Paper – Economic Series, Faculty of Business and Law, 9, 1–36.
 • Douglas, J., Douglas, A., Barnes, B. (2006). Measuring students satisfaction at a UK University. Quality Assurance in Education, 14(3), 251–267. Doi: 10.1108/09684880610678568
 • Drapińska, A. (2011). Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych. Warszawa: PWN.
 • Dworak, J. (2011). Wizerunek szkoły wyższej. Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania. Gdańsk: Zeszyty Naukowe WSB, 14, 107–119.
 • Franck, E.P., Schönfelder, B. (2000). On the role of competition in higher education – uses and buses of the economic metaphor. Schmalenbach Business Review, 52, 214–237
 • Fulton, O. (1984). Needs, expectations and responses: new pressures on higher education. Higher Education, 13(2), 193–223.
 • Hemsley-Brown, J.V., Oplatka, I. (2006). Universities in a competitive global marketplace: a systematic review of the literature on higher education marketing. International Journal of Public Sector Management, 19(4), 316–338. Doi: 10.1108/09513550610669176
 • Hennemann, S., Liefner, I. (2010). German university education in geography and development: the mismatch between knowledge and competencies required. Journal of Geography in Higher Education, 34(2), 215–230. Doi:10.1080/03098260903227400
 • Ivy, J. (2008). A new tertiary education marketing mix: the 7ps for MBA marketing. International Journal of Educational Management, 22(4), 288–299. Doi:10.1108/095135408108756
 • Jakubowska, A., Rosa, A. (2011). Problemy dopasowania oferty kształcenia szkół wyższych do potrzeb rynku pracy w Polsce. Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania. Gdańsk: Zeszyty Naukowe WSB, 14, 29–43.
 • Kabaj, M., Jeruszka, U. (2009). Lepsze przygotowanie absolwentów szkół wyższych do potrzeb gospodarki i funkcjonowania na rynku pracy. Warszawa: IPiSS.
 • Kowalska, I. (2011). Doświadczenie praktyczne nauczycieli akademickich – wyznacznik wizerunku szkoły wyższej. W: J. Dworak, J. Jaworski (red.). Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania. Gdańsk: Zeszyty Naukowe WSB, 14, 121–137.
 • Kryńska, E. (2011). Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy. Oczekiwania i rzeczywistość. W: K. Jędralska, J. Bernais (red.). Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Perspektywa biznesu i nauki. Katowice: Prace Naukowe UE, 87–101.
 • Leja, K. (2002). Uniwersytet – świątynia wiedzy czy sprawnie działająca organizacja. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(19), 101–110.
 • Leja, K. (2013). Doskonalenie relacji z interesariuszami jako wyraz społecznej odpowiedzialności uczelni. W: J. Woźnicki (red.). Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku. Warszawa: Instytut Społeczeństwa Wiedzy Fundacji Rektorów Polskich, 303–311.
 • Marginson, S. (2004). Competition and markets in higher education: a “glonocal” analysis. Policy Futures in Education, 2(2), 175–244. Doi.org/10.2304/pfie.2004.2.2.2
 • Marginson, S. (2006). Dynamics of national and global competition in higher education. Higher Education, 52, 1–39. Doi: 10.1007/s10734-004-7649-x
 • Nunez, I., Livanos, I. (2010). Higher education and unemployment in Europe: an analysis of the academic subject and national effects. Higher Education, 59(4), 475–487. Doi: 10.1007/s10734-009- 9260-2
 • Pawson, E., Fournier, E., Haigh, M., Muniz, O., Trafford, J., Vajoczki, S. (2006). Problem-based Learning in Geography: towards critical assessment of its purposes, benefits and risks. Journal of Geography in Higher Education, 30(1), 103–116. Doi:10.1080/03098260500499709
 • Piróg, D. (2011). Usługi edukacyjne na poziomie akademickim w kontekście wymagań rynku pracy. Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18, 23–36.
 • Piróg, D. (2012a). Changes to the conception of geography curricula within university education in Poland in the 21st century in the face of labour market challenges. European Journal of Geography, 3(2), 24–41.
 • Piróg, D. (2012b). Methods for efficiency improvement of geographical studies within the scope of procurement of work by graduates exemplified by solutions applied in Great Britain and in Germany. W: B. Wójtowicz (red.). Natural sciences in educational systems of European countries in the 21st century. Kraków: Wydawnictwo Dehon, 129–141.
 • Romero, L., del Rey, E. (2004). Competition Between Public And Private Universities: Quality, Prices And Exams. Economics Working Papers, Universidad Carlos III, Departamento de Economía.
 • Schüller, D., Rašticová, M. (2011). Marketing communications mix of universities – communication with students in an increasing competitive university environment. Journal of Competitiveness, 3, 58–71.
 • Siwiński, W. (2013). Nowa misja uniwersytetów: zdolność konkurowania. W: J. Woźnicki (red.). Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku. Warszawa: Instytut Społeczeństwa Wiedzy Fundacji Rektorów Polskich, 127–132.
 • Solem, M., Kollasch, A., Lee, J. (2013). Career goals, pathways and competencies of geography graduate students in the USA. Journal of Geography in Higher Education 37(1), 92–116. Doi:10.108 0/03098265.2012.729563
 • Sztanderska, U., Minkiewicz, B., Bąba, M. (2005a). Absolwent na rynku pracy. Forum Akademickie, 6.
 • Sztanderska, U., Minkiewicz, B., Bąba, M. (2005b). Absolwent na rynku pracy, cz II. Forum Akademickie, 7–8.
 • Teichler, U. (2011). Bologna – Motor or Stumbling Block for the Mobility and Employability of Graduates? Employability and mobility of Bachelor Graduates in Europe. Key results of the Bologna process, Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers, 1–2, 3–41.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46f776f8-f832-455a-aec9-76b24c7c1ba8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.