PL EN


2016 | 2(40) | 223-230
Article title

Konwergencja wynagrodzeń realnych na obszarach wiejskich w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Convergence of real wages in rural areas in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article concerns the spatial diversity of rural areas. The aim of the article is to evaluate whether the process of convergence of real wages in rural areas in Poland can be observed. The author focuses on two concepts of convergence: absolute (unconditional) beta convergence and sigma convergence. The analysis regards rural districts at NUTS-4 level for 2002–2014. It was stated that rural areas in Poland became similar (converge) in terms of real wages what can help reducing the diff erences in living standard of inhabitants. An estimated regression function confi rms the existence of absolute beta convergence process. The growth rate of real wages was relatively higher in the districts with lower initial level. Moreover, the research carried out by the author indicates a decreasing dispersion of wages among rural districts. It shows the existence of sigma convergence process.
PL
Artykuł dotyczy problematyki przestrzennego zróżnicowania obszarów wiejskich. Celem opracowania jest określenie, czy na obszarach wiejskich w Polsce ma miejsce proces konwergencji wynagrodzeń realnych. Badanie przeprowadzono na poziomie powiatów (NTS4). Zakres czasowy pracy obejmuje lata 2002–2014. Z badania wynika, że obszary wiejskie różnego typu upodabniają się do siebie pod wzglę- dem wynagrodzeń realnych, co sprzyja zmniejszaniu różnic poziomu życia mieszkańców. W powiatach o relatywnie niskich wynagrodzeniach wzrastają one szybciej, co świadczy o występowaniu procesu konwergencji beta. Ponadto stwierdzono zmniejszenie dyspersji wynagrodzeń między powiatami, co oznacza, że zachodzi również konwergencja sigma
Contributors
References
 • Baer-Nawrocka, A., Markiewicz, N. (2012). Procesy konwergencji/dywergencji w zakresie wydajności pracy w rolnictwie Unii Europejskiej – analiza regionalna. J. Agribus.Rural Dev., 3(25), 13–23.
 • Barro, R. J., Sala-i-Martin, X. X. (1992). Convergence. J. Polit. Econ., 100(2), 223–251.
 • Baumol, W. J. (1986). Productivity Growth, Convergence and Welfare. Am. Econ. Rev., 76, 1072–1085.
 • Burda, M., Wyplosz, Ch. (2000). Makroekonomia – Podręcznik europejski (s. 161–167). Warszawa: Wyd. PWE.
 • Churski, P. (2004). Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej. W: S. Ciok,
 • D. Ilnicki (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcyjno-przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej (t. VIII/1, s. 31–45). Wrocław: Wyd. UW.
 • Fujita, M., Krugman, P. (2004). The new economic geography: Past, present and the future, Pap. Reg. Sci., 83, 1,139–164.
 • GUS (2015). Bank Danych Lokalnych. Pobrano 10 września 2015 r. z: http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name-=indeks.
 • Łaźniewska, E., Górecki, T., Chmielewski, R. (2011). Konwergencja regionalna. Poznań: Wyd. UE.
 • Majchrzak, A., Smędzik-Ambroży, K. (2014). Procesy konwergencji dochodów gospodarstw rolnych w Polsce po 2006 roku. J. Agribus. Rural Dev., 1(31), 89–98.
 • Markowska-Przybyła, U. (2010). Konwergencja regionalna w Polsce w latach 1999–2007. Gosp. Nar., 11–12, 85–110.
 • Misiak, T., Tokarski, T., Włodarczyk, R. W. (2011). Konwergencja czy dywergencja polskich rynków pracy? Gosp. Nar., 7–8, 47–69.
 • Nowak, W. (2006). Koncepcje konwergencji w teorii wzrostu gospodarczego. Nierówn. Społ. Wzrost Gosp., 8, 253–266.
 • Próchniak, M., Rapacki, R. (2007). Konwergencja beta i sigma w krajach postsocjalistycznych w latach 1990–2005. Bank Kredyt, 38, 8–9, 42–60.
 • Rokicki, B. (2013). Ewolucja regionalnego zróżnicowania płac realnych w Polsce. Gosp. Nar., 9, 53–67.
 • Rosner, A. (2010). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a dynamika przemian. W: M. Stanny, M. Drygas (red.),
 • Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce (s. 11–27). Warszawa: Wyd. IRWiR PAN.
 • Sala-i-Martin, X. X. (1996). Regional cohesion: Evidence and theories of regional growth and convergence. Eur. Econ. Rev., 40, 1325–1352.
 • Snowdon, B., Vane, H., Wynarczyk, P. (1998). Współczesne nurty teorii makroekonomii. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Stanny, M. (2010). Ludność i jej aktywność zawodowa – tendencje zmian na obszarach wiejskich. W: M. Stanny, M. Drygas (red.), Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce (s. 29–60). Warszawa: Wyd. IRWiR PAN.
 • Stanny, M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa: Wyd. IRWiR PAN.
 • Utzig, M. (2014). Konwergencja dochodowa ludności wiejskiej i miejskiej w Polsce. Rocz. Nauk. Ekon. Roln. Rozw. Obsz. Wiej., 101, 4, 144–152.
 • Wójcik, P. (2008). Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów. Stud. Reg. Lok., 2(32), 41–60.
 • Zieliński, K. (2011). Regionalne zróżnicowanie płac w Polsce – kierunki zmian. Zesz. Nauk. UE Krak., 863, 69–83
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47022eb1-c8c3-49ee-9404-5463d5453a4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.