PL EN


Journal
2017 | 1 | 255-280
Article title

Przekraczanie granic w edukacji – wyjście z marginalizacji dorosłych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Spiętrzenie się różnych wymiarów życia społecznego sprzyja rozwojowi procesów marginalizacji, zarówno osoby, jak i grupy społecznej. Ze zjawiskiem tym ścisły związek ma edukacja osób dorosłych, która jest kluczem do złagodzenia, a w efekcie do likwidacji zjawiska marginalizacji osób i grup społecznych. Złożoność zjawiska marginalizacji powoduje, że nie jest łatwo określić i zbadać przyczyny, skutki i możliwości wyjścia z tego problemu. Podjęta analiza zależności pomiędzy edukacją badanych osób dorosłych a marginalizacją społeczną pozwala poznać istotę tego zjawiska w szkole dla dorosłych, w której badanie zostało przeprowadzone. Podana w artykule koncepcja polega na tym, że edukacja dorosłych daje możliwości wyjścia ich za granice grupy marginalnej i normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Odwołanie się do sondażowych danych nie służy za podstawę do wyciągania wniosków na całą populację, ponieważ uczestnikami badania była 58 osobowa grupa losowo wybranych słuchaczy ze szkoły dla dorosłych. Badanie to jest reprezentatywne dla instytucji, w której zostało przeprowadzone.
EN
Crossing the Borders in Education as a Way out of Marginalization of the Adults The multiplication of various dimensions of social life favours the development of the processes of marginalization concerning both: a person and social groups. This phenomenon has a close connection with adult education, which, according to Tadeusz Kowalak is the key to weaken and finally, to eliminate the phenomenon of marginalization of individuals and social groups (Kowalak: 1998, 206). The complexity of the phenomenon of marginalization makes it difficult to identify and examine the causes, effects and possible ways of this problem. The analysis of the relationship between education of the examined adults and marginalization gives us the possibility to explore the essence of this phenomenon at a school for adults, where the study was conducted. The concept given in the article is that adult education gives them the opportunity to marry their marginal groups and to function normally in society. The reference to the survey data does not serve as a basis for drawing conclusions for the whole population because the study was based on a group of 58 randomly selected students attending the school for adults. This study is representative for the institution in which it was carried out.
Journal
Year
Volume
1
Pages
255-280
Physical description
Contributors
 • Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu
References
 • Dubisz S. Uniwersalny słownik języka polskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.
 • Drucker P. Theory of The Business. W: Harvard Business Review. Boston, Mass. USA. September-October, 1994, 95-106.
 • Dunaj B. Popularny słownik języka polskiego, Warszawa, 2001.
 • Kawula S. red. Pedagogika społeczna wobec zjawiska marginalizacji i normalizacji. Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej, Warszawa, 2006.
 • Kołodko G.W. red. Globalizacja a odrabianie zaległości rozwojowych, Globalizacja, marginalizacja, rozwój. Warszawa, 2003.
 • Kowalak T., red. Marginalność i marginalizacja społeczna, Warszawa, 1998.
 • Kwaśniewski J. red. Postrzeganie marginalizacji oraz strategii środków kontroli społecznej. W: Kontrola społeczna procesów marginalizacji. Warszawa, 1997,196-217.
 • Kwaśniewski J. red. Kontrola społeczna procesów marginalizacji. W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, tom III, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa. OECD. What Works in Innovation in Education Combatig Exslusion through Adult Learning, Paris, 1997.
 • Pilch T. Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, tom III, [w:] Marginalizacja społeczna a edukacja Wydawnictwo Akademickie Żak Warszawa, 2004.
 • Szczucka A., Turek K., Worek B. Kształcenie przez całe życie. Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Toffler A. Trzecia fala, PIW, Warszawa, 1997.
 • Kabaj M. Praca nierejestrowana we współczesnej literaturze ekonomicznej. W: Polityka społeczna, 2009 nr 10, Warszawa, 3-10.
 • Kalinowski S., Łuczka-Bakuła W. Wybrane monetarne wskaźniki społecznego wykluczenia w nowych krajach UE. W: Polityka społeczna, nr 7, Warszawa. 2005, 5-8.
 • Kubicki, P. Ubóstwo i wykluczenie społeczne osób starszych. Reżym dostępu:
 • [www.eapn.org.pl (18.11.2015)].
 • Stolarczyk-Szewc H. Wykształcenie jako czynnik włączenia lub wyłączenia społecznego. Reżym dostępu: [http://zawszeaktywny.byd.pl/ 2010, (18.11.2015)].
 • Deklaracja Europejskich Ministrów ds. Kształcenia Zawodowego i Szkoleń oraz Komisji Europejskiej, uzgodniona w Kopenhadze w dniach 29.-30.11.2002 w sprawie zwiększonej współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia zawodowego i szkoleń.
 • Raport o stanie edukacji. Liczą się efekty. Instytut Badań Edukacyjnych za rok 2012. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47054dbb-b284-4d60-8b56-6369f59e7b0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.