PL EN


2016 | 4(14) | 82-93 (12)
Article title

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH JAKO POLITYKA PUBLICZNA – ANALIZA WPROWADZANIA MECHANIZMÓW I UREGULOWAŃ PRAWNYCH

Content
Title variants
EN
INFORMATION SECURITY AND THE PROTECTION OF PERSONAL DATA AS A PUBLIC POLICY – AN ANALYSIS OF THE INTRODUCTION OF LEGAL REGULATIONS AND MECHANISMS
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article aims to provide a comprehensive account of the legal regulations and mechanisms for the protection of personal data in Poland. In the last few years, considerable attention has been paid to this subject, which results in the wide-ranging character of the issues examined. The author classifies, based on sectors, the protection of personal data as a public policy and justifies such classification through the use of, among other tools, an institutional and legal method and factor analysis. The conclusions of the article are based on the analysis of the Polish legislation on the protection of personal data as well as on the analysis of the practical implementation of the solutions in companies, government and self-government institutions. Based on the results, it can be concluded that the protection of personal data falls within the scope of the public policy. However, it is necessary to take into account that some of its elements must be assigned to the policy of a party.
Year
Issue
Pages
82-93 (12)
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin, e-mail: lukasz.wojciechowski@wsei.lublin.pl
References
 • Fajgielski P. 2007, Informacja w administracji publicznej. Prawne aspekty gromadzenia,udostępniania i ochrony, Wrocław.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU nr 78, poz. 483).
 • Millard F. 2000, Presidents and Democratization in Poland: The Roles of Lech Walesa and Aleksander Kwaśniewski in Building a New Polity, „Journal of Communist Studies & Transition Politics”, vol. 16, no. 3.
 • Osiński J. 2015, Polityka publiczna w Polsce. Priorytety i wyzwania, Warszawa.
 • Pawlak P. 2015, Governance of Safety and Security in Cyberspace [w:] Global safety governance: Challenges and Solutions, red. P. Dąbrowska-Kłosińska, Warszawa.
 • Romaniuk P. 2014, Zarządzanie systemami bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej z wykorzystaniem instytucji audytu wewnętrznego [w:] Wymiary ochrony informacji i polityki bezpieczeństwa, red. M. Sitek, I. Niedziółka, A. Ukleja, Józefów.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (DzU 2004, nr 100, poz. 1024).
 • Siwicki M. 2013, Cyberprzestępczość, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity DzU z 2016 r., poz. 23).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU 2015. poz. 2135).
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU 2005, nr 64, poz. 565).
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. DzU z 2016 r.,poz. 1167).
 • Wesołowski J., Namiestnik J. 2007, Bezpieczeństwo i ochrona informacji, Gdańsk.
 • Wojciechowski Ł. 2016, Wykonywanie zadań ustawowych przez Generalnego Inspektora
 • Ochrony Danych Osobowych – wybrane zagadnienia, „Zeszyty Naukowe WSEI seria Administracja”, nr 5 (1/2015).
 • Zybała A. 2012, Polityki publiczne, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4711fa77-80a6-4027-8b42-baa309c18077
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.