PL EN


2015 | 2 (355) | 74-87
Article title

Konsumencka ocena innowacyjnych opakowań kosmetycznych

Content
Title variants
EN
Consumer Assessment of Innovative Packages of Cosmetics
RU
Потребительская оценка инновационной упаковки косметики
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Walka przedsiębiorstw o wzrost pozycji konkurencyjnej wpływa na innowacyjność oferty rynkowej, która z czasem staje się jednym z podstawowych wyzwań dla firm branży kosmetycznej. Konkurowanie poprzez innowacje, w połączeniu z zaspokajaniem potrzeb konsumentów i zwiększaniem dla nich wartości dodanej istotnie wpływają na jakość życia konsumentów. W artykule przedstawiono wyniki badań postaw i zachowań konsumentów wobec innowacji opakowaniowych w branży kosmetycznej. Analiza stanu wiedzy i postaw konsumentów wykazała, że konsumenci, podejmując decyzje zakupowe, w największym stopniu zwracają uwagę na innowacje konstrukcyjne, technologiczne oraz marketingowe. Natomiast mniejszą uwagę zwracają na innowacje materiałowe wprowadzane do opakowań produktów kosmetycznych. Implikacje praktyczne: zaprezentowano wpływ postaw i zachowań konsumenckich na zakres innowacji opakowaniowych w produktach kosmetycznych wprowadzanych na rynek.
EN
The enterprises’ struggle for growth of their competitive position affects innovativeness of their market offer which, over time, becomes one of the basic challenges for firms of the cosmetic branch. Competing through innovations, combined with meeting consumers’ needs and increasing the value added for them, significantly affects consumers’ quality of life. In her article, the author presented findings of surveys on consumers’ attitudes and behaviours towards packaging innovations in the cosmetic branch. The analysis of the state of consumers’ knowledge and attitudes revealed that consumers making purchasing decisions mostly pay attention to construction, technological and marketing innovations. On the other hand, they pay less attention to material innovations being introduced into packages of cosmetic products. Practical implications: the author presented the impact of consumer attitudes and behaviours on the scope of packaging innovations in cosmetic products being introduced into the market.
RU
Борьба предприятий за повышение конкурентоспособной позиции влияет на инновационность рыночного предложения, которая со временем становится одним из основных вызовов для фирм косметической отрасли. Конкурирование посредством инноваций, наряду с удовлетворением потребностей влияет на качество жизни потребителей. В статье представили результаты изучения поведения и отношения потребителей к инновациям в упаковке в косметической отрасли. Анализ состояния знаний и отношения потребителей показал, что потребители, принимая решения о покупке, в самой высокой степени обращают внимание на конструктивные, технологические и маркетинговые инновации, меньше же внимания они обращают на инновации в отношении материалов, вводимых в упаковку косметических продуктов. Практические импликации: представлено влияние потребительского отношения и поведения на диапазон инноваций в упаковке косметических продуктов, вводимых на рынок.
Year
Issue
Pages
74-87
Physical description
Dates
published
2015-03-2015-04
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Adamowicz M. (2006), Innowacje a innowacyjność konsumentów, „Handel Wewnętrzny”, Zeszyt Specjalny, nr 1.
 • Ankiel-Homa M. (2011), Innowacje i procesy innowacyjne w sektorze opakowaniowym, (w:) Korzeniowski A., (red.), Innowacje w opakowalnictwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Ankiel-Homa M. (2012), Wartość komunikacyjna opakowań jednostkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Ankiel-Homa M., Czaja-Jagielska N. (2011), Aktualne trendy we wzornictwie opakowań jednostkowych produktów kosmetycznych, „Opakowanie”, nr 2.
 • Bida A. (2012), Opakowania w roli „niemego sprzedawcy” produktów kosmetycznych, „Opakowanie”, nr 8.
 • Butler P. (2008), Smart Packaging in the health, beauty and personal care sectors, (w:) Kerry J., Butler P. (Eds.), Smart Packaging Technologies for Fast Moving Consumer Goods, Wiley, New York.
 • Cholewa-Wójcik A., Kawecka A. (2013), Aspekty innowacyjności materiałów opakowaniowych, opakowań i procesów pakowania, „Opakowanie”, nr 7.
 • Drucker P.F. (1985), Innovation and Enterpreneurship, Heinemann, London.
 • Hague P., Hague N., Morgan C. (2005), Badania rynkowe w praktyce, Helion, Gliwice.
 • Gębarowski M. (2009), Concept of Customer Experience Management as an element of raising the competitiveness of enterprises, (w:) Becht A. (Eds.), Creating Organisation’s Competitiveness, Technical University of Lodz, Łódź.
 • Kusińska A. (2009), Segmentacja rynku i typologia konsumentów, Instytut Badan Rynku Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M. (2011), Essence of Holistic angle on Development of Consumer Behaviour by Packaging, “Towaroznawcze Problemy Jakości”, nr 4.
 • Raport PMR (2013), Rynek dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce 2014. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2014-2019 , PMR Research, Kraków.
 • Rogers E. (2003), Diffusion of Innovations, Wyd. 5, Free Press, New York.
 • Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S., Hogg, M. (2010), Consumer Behavior. A European perspective, Pearson Education Limited, Harlow.
 • Szymczak J., Ankiel-Homa M. (2007), Aktualne trendy na rynku kosmetyków, „Opakowanie”, nr 2.
 • Świda J., Kuliński A. (2002) Opakowania produktów mleczarskich w opinii konsumentów, „Żywność, Nauka, Technologia, Jakość”, nr 3(32).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4712ac3b-1969-45fc-9aff-9f3a581b98f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.