PL EN


2013 | 6 | 4(21) | 269-278
Article title

Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej na przykładzie województwa lubuskiego

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Zapewnienie dobrego stanu zdrowia mieszkańcom państw członkowskich to jeden z ważniejszych celów Unii Europejskiej w ramach wszystkich europejskich polityk i działań, zgodnie z art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zadaniem polityki zdrowotnej jest zagwarantowanie wszystkim mieszkańcom Unii Europejskiej dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Program „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” 2014-2020 jest wieloletnim programem działania Unii Europejskiej. Ma on na celu wsparcie państw członkowskich w podjęciu reform systemów opieki zdrowotnej, które uwzględniałyby zachodzące w Europie zmiany demograficzne i społeczne. Program ma także pomóc w promocji zdrowego stylu życia oraz przyczynić się do zmniejszenia transgranicznych zagrożeń dla zdrowia.
Keywords
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
References
 • Auleytner J., Polityka społeczna w Polsce i w świecie, Wyd WSP TWP. Warszawa 2011
 • Biała Księga – Razem na rzecz zdrowia: Strategiczne podejście dla UE na lata 2008-2013, COM (2007) 630, Październik 2007 Komisja Wspólnot Europejskich Bruksela, 23.10.2007
 • Dziadczyk B., Modele opieki zdrowotnej. (w:) M. Pierzchała, Procesy globalizacyjne a myśl ekonomiczna Kościoła katolickiego, Wyd WSB. Radom 2006
 • Głąbicka K., Socjalny wymiar Europy. Wyd PRad. Radom 2006
 • Głąbicka K., Strategie polityki społecznej w Unii Europejskiej. (w:) M. Brewiński, A Karwacki (red.), Strategie w polityce społecznej, Wyd MCPS. Warszawa 2009
 • Komisja Europejska: W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej, Publikacje, 1049. Bruksela, BELGIA
 • Projekt Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020
 • Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubuskiego
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego”, trzeciego wieloletniego programu działań UE w dziedzinie zdrowia na lata 2014-2020
 • Traktat o Unii Europejskiej, Lizbona 13.02.2010 r., Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 306/83 Komisja Europejska, Pakiet legislacyjny, http://europa.eu/legislation_summaries/public_health/index_pl.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4717dc61-81f5-4eb6-8d1f-9eaddfe815f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.