Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3-4(116-117) "Zarządzanie różnorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy" (Managing Diversity in Light of the Challenges of the Contemporary Labor Market) | 9-21

Article title

Percepcja cech i zachowań osób na stanowiskach kierowniczych przez pryzmat ich płci

Content

Title variants

EN
Perception of the Attributes and Behavior of Managers through the Prism of Their Gender

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł opiera się na założeniu, że stosunek do ludzi często wynika ze stereotypowego postrzegania innych przez pryzmat cech i postaw, które są przypisywane ze względu na płeć. W artykule podjęto następujący problem badawczy: jakie cechy i zachowania przypisywane są jako typowe dla kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych przez menedżerów. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w grupie 45 menedżerów reprezentujących sektor przedsiębiorstw. Wykazano, że cechy i zachowania przypisywane kobietom i mężczyznom na stanowiskach kierowniczych korelują z przyjętym w naszej kulturze stereotypem płci. Zmienne wpływające na postrzeganie cech i postaw typowych dla kierowników danej płci to staż pracy i płeć respondentów.
EN
The article is based on the assumption that attitudes towards other people are often derived from a tendency to have a stereotypical perception of others focused by a prism of qualities and attitudes that are attached to them because of gender. In the article, the following research problem is put into word: What qualities and attitudes characterize men and women in management positions in the view of the managerial staff? The results of questionnaire research conducted on a group of forty–five managers representing the enterprise sector are presented. The thesis that qualities and attitudes attached to men and women in management positions correlate with gender stereotype as diagnosed for our culture has found confirmation. The variables that significantly grade the perception of qualities and attitudes typical of managerial staff represented by the given gender are job seniority and respondent gender.

Contributors

 • Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka, Białystok

References

 • Aronson E., Wilson T., Akert R. (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Bee H. (1997), The Journey of Adulthood, New York, Macmillan Publishing Co.
 • Brannon L. (2002), Psychologia rodzaju, Gdańsk, GWP.
 • Deloitte (2015), Women in the Boardroom: A Global Perspective, b.m.w., Deloitte.
 • Dźwigoł-Barosz M. (2016), Wpływ kobiet na biznes, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, zeszyt 93.
 • Fisher H. (2003), Pierwsza płeć. Jak wrodzone talenty kobiet zmienią nasz świat, Warszawa, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co.
 • Grabowska M. (2007), Stereotypy płci we wczesnej dorosłości. Wybrane uwarunkowania, Bydgoszcz, Wydawnictwo UKW.
 • Jasińska M. (2009), Styl kierowania jako istotny element kształtowania zachowań w procesie zmian w organizacji, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej, nr 10 (83).
 • Juodvalkis J. L., Grefe B. A., Hogue M., Svyantek D. J., DeLamarter W. (2003), The effects of job stereotype, applicant gender, and communication style on ratings in screening interviews, The International Journal of Organizational Analysis, vol. 11, nr 1.
 • Królikowska S. (2011), Rola stereotypów płci w kształtowaniu postaw kobiet i mężczyzn wobec zdrowia, Nowiny Lekarskie, vol. 80, nr 5.
 • Kuc B. R., Moczydłowska J. M. (2009), Zachowania organizacyjne, Warszawa, Difin.
 • Kuczyńska I. (1992), Psychologiczny inwentarz płci. Podręcznik, Warszawa, Polskie Towa¬rzystwo Psychologiczne.
 • Lisowska E. (2009), Kobiecy styl zarządzania, Warszawa, Wydawnictwo Helion.
 • Mandal E., Banot A.E. (2007), Kobiecość i męskość a stereotyp feministki, w Mandal E. (red.), W kręgu gender, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Mandal E. (2004), Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Nelson T. (2003), Psychologia uprzedzeń, Gdańsk, GWP.
 • Powell G. N. (2003), Przywództwo i płeć: Vive la différence? w Walsh M. R. (red.), Kobiety, mężczyźni i płeć, Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Rosener J. B. (2003), Przywództwo i paradoks płci, w Walsh M. R. (red.), Kobiety, mężczyźni i płeć, Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Rubin H. (1997), The Princess. Machiavelli for Women, New York, b.w.
 • Schmitt D. P., Buss D. M. (2000), Sexual Dimensions of Person Description: Beyond or Subsumed by the Big Five? Journal of Research in Personality, nr 34.
 • Stojanowska E. (2008), Identyfikowanie płci i ocenianie szefów na podstawie ich autoprezentacji, dokonywane przez osoby z różnym doświadczeniem zawodowym, Psychologia Społeczna, nr 2 (7), tom 3.
 • Wojciszke B. (2012), Psychologiczne różnice płci, Wszechświat. Pismo Przyrodnicze, nr 113 (1–3).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2543-4411

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-47195ec2-0809-463a-adc8-dd5a67fbcb75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.