PL EN


2013 | 136 | 193-208
Article title

Dynamika lojalności pracowników a deprecjacja kapitału ludzkiego organizacji

Content
Title variants
EN
Dynamics of Employee Loyalty and Depreciation of Organisation's Human Capital
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of the article is the depreciation of an organization's human capital caused by employees' disloyalty, or, in other words, (transformation of) their attitudes. To some extent the study develops ideas presented in the book: "Employee Loyalty. From the Diagnosis of Employee Loyalty Types to Employee Relationship Management". In the article key notions, i.e. employee loyalty and its economic meaning, were defined. The specification of lost benefits / losses associated with employee disloyalty was made. Conditions, types and economic implications of loyalty risk were characterized. Sample directions of employee loyalty dynamics leading to the depreciation of human capital as well as intervention methods were presented. Additionally, the term "social depreciation" was suggested. It would refer to the dynamics of attitudes, unwanted from the point of view of the organisation, as well as to the dynamics of the values represented by employees. It was emphasized that, taking into account practical aspects, it is worth conducting further research, focused on methodological objectives, exploring the types of employee loyalty (listed basing on its internal mechanisms: trust, habit and involvement).
Year
Volume
136
Pages
193-208
Physical description
Contributors
References
 • Borkowska S.: ZZL dźwignią innowacyjności przedsiębiorstw. W: Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji. Red. S. Borkowska. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Buchanan R., Gilles C.: Value Manager Relationship: The Key to Customer Retention and Profit-abilit. "European Management Journal" 1990, Vol. 8, No. 4.
 • Cichosz M.: Życiowa wartość klienta i jej znaczenie dla firmy. "Marketing i Rynek" 2005, nr 12.
 • Czerw A.: Satysfakcja i lojalność klienta na rynku farmaceutycznym. CeDeWu Wydawnictwo Fachowe, Warszawa 2008.
 • Dejnaka A.: Budowanie lojalności klientów. One Press, Gliwice 2007.
 • Dobija D.: Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Giegel A.: Deprecjacja kapitału ludzkiego a efekty histerezy bezrobocia w Polsce. Uniwersytet w Białymstoku. http://mikroekonomia.net/system/publication-files/235/ original/3.pdf?1314948749 (01.06.2012).
 • Hap W.: Ryzyko lojalnościowe - ze szczególnym uwzględnieniem jego oceny i pomiaru. "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty" 2012, nr 1 (23).
 • Heninborch-Buhaj M.: Deprecjacja i odtworzenie kapitału ludzkiego. "Przedsiębiorstwo Przyszłości" 2012, nr 1 (10).
 • Heninborch-Buhaj M.: Deprecjacja i odtworzenie kapitału ludzkiego. "Przedsiębiorstwo Przyszłości" 2012, nr 1 (10).
 • Hill N., Alexander J.: Pomiar satysfakcji i lojalności klientów. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003. http://slowniki.gazeta.pl/pl/deprecjacja (25.05.2012).
 • Klaffke M.: Strategisches Management von Personalrisiken. Konzepte. Instrumente, Best Practices. Gabler, Wiesbaden 2009. Kowalski T.: Zmiany w kapitale ludzkim a działania jednostek samorządu terytorialnego. PWSZ IPiA Studia Lubuskie. Tom VI. Sulechów 2010.
 • Król H.: Kapitał ludzki w organizacji. W: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Red. H. Król, A. Ludwiczyński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Krupski R., Piórkowska-Wojciechowska K.: Theoretical Basics of Employee Loyality. "Management" 2005, Vol. 9, No. 1.
 • Lawler E.: Talent. Making People Your Competitive Advantage. Jossey-Bass, San Francisco 2008.
 • Lipka A., Winnicka-Wejs A., Acedański J.: Lojalność pracownicza. Od diagnozy typów lojalności pracowników do Zarządzania Relacjami z Pracownikami (Employee Relationship Management). Difin, Warszawa 2012.
 • Lipka A.: Ryzyko niekoherencji motywowania autotelicznego i strategii personalnych. W: A. Lipka, M. Król, S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs: Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko. Difin, Warszawa 2010.
 • Makowski K.: Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie. Red. M. Rybak. SGH, Warszawa 2000.
 • Nowy słownik języka polskiego. Red. E. Sobol. Warszawa 2003.
 • Oliver R.L.: Whence Consumer Loyalty? "Journal of Marketing" Vol. 63, Is. 4, October.
 • Pocztowski A.: Podstawowe pojęcia. W: Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji. Red. A. Pocztowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2009.
 • Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. Red. H. Zgółkowa. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 1998, tom 19.
 • Reichheld F.F., Teal T.: The Loyalty Effect. The Hidden Force Behind Growth, Profits and Lasting Value. Harvard Business Scool Press, Boston 1996.
 • Rogala-Marciniak S.: Bezpieczna przestrzeń. Prozdrowotna kultura organizacyjna jako czynnik wzmacniający lojalność pracowników. "Personel i Zarządzanie" 2011, nr 6.
 • Schüller A.M., Fuchs G. : Marketing lojalnościowy. Total Loyalty Marketing. Jak z zadowolonymi klientami i lojalnymi pracownikami osiągnąć sukces firmy. Akademia Sukcesu - HDT Consulting, Warszawa 2005.
 • Schüller A.M.: Kunden mit Wertschätzung und Respekt verwöhnen. "Io New Management" 2010, Nr. 10.
 • Słownik współczesnego języka polskiego. Red. A. Sikorska-Michalak, O. Wojniłko. Wilga, Warszawa 1996.
 • Šmid W.: Psychologia i socjologia zarządzania. Słownik terminów. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec 2003.
 • Stotz W.: Employee Relationship Management. Der Weg zu engagierten und effizienten Mitarbeitern. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 2007.
 • Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
 • Świątek-Barylska I.: Lojalność pracownicza - mit czy rzeczywistość? W: Zarządzanie personelem dziś i jutro. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2000.
 • Świtała M.: Zachowania konsumpcyjne ludzi w wieku starszym. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2011.
 • Taylor S.: Płynność zatrudnienia. Jak zatrzymać pracowników w firmie. Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
 • Urban W., Siemieniako D.: Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Urbanek G.: Koncepcja kapitału marki. "Marketing i Rynek" 2000, nr 5. Winnicka-Wejs A.: Lojalność w wybranych metodach wyceny kapitału ludzkiego (w) organizacji.
 • Wójcik M.: Zaangażowanie i wsparcie pracowników. Ludzie, czyli kapitał nie do skopiowania. "Personelplus" 2010, nr 07-08.
 • Wronowska F.: Bariery rozwoju i absorpcji kapitału ludzkiego w Polsce w kontekście rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. www.instytut.info/images/stories/książki/ 01-ue-sl-gow/r22.pdf (01.06.2012).
 • Zadora H.: Wartość pieniądza i pieniądz jako wartość. W: Wartość w naukach ekonomicznych. Red. H. Zadora. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-471e9810-24f6-4707-a05b-27c4062db515
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.