PL EN


2017 | 85 | 4 | 443-476
Article title

Problematyka prasoznawcza na łamach wybranych polskich czasopism bibliologicznych

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Issues in Press Studies Reflected in Selected Book Studies Journals
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Teza/cel artykułu – Wspólny rodowód bibliologii i prasoznawstwa oraz podobieństwa w zakresie przedmiotu badań, stosowanej metodologii, celów badań i miejsca w klasyfikacji nauk powodują jednoczesne prezentowanie tematyki obu tych dyscyplin w czasopismach o charakterze bibliologicznym. Celem artykułu było zbadanie obecności tematyki prasoznawczej w czasopismach wydawanych przez instytuty kształcące pracowników książki we Wrocławiu, w Warszawie, w Krakowie, w Kielcach, w Toruniu. Analizie poddano siedem tytułów i ich kontynuacje: seria „Bibliotekoznawstwo” (kontynuacja: „Studia o Książce i Informacji”), „Studia o Książce”, „Roczniki Biblioteczne”, „Z badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” (kontynuacja: „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”), „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Bibliotekoznawcze” (kontynuacja: „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”), „Kieleckie Studia Bibliologiczne” (kontynuacje: „Studia Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej”, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”) oraz „Toruńskie Studia Bibliologiczne”. Metoda badań – wykorzystana została metoda analizy ilościowej, gdzie jednostką obliczeniową był artykuł (nie uwzględniano recenzji, przeglądów i polemik) o tematyce prasoznawczej, opublikowany na łamach wybranego czasopisma bibliologicznego. Wyniki i wnioski – badanie wykazało, iż tylko 14% wszystkich opublikowanych artykułów naukowych porusza problematykę prasoznawczą. Potwierdziło też znaczne rozproszenie artykułów naukowych.
EN
Thesis/Objective – Shared origins of book and press studies and similarities in research issues, research methods, research objectives and their place in the classification of science disciplines result in the parallel presentation of both research fields in book studies journals. The aim of the article was to analyze the presence of press studies issues in journals published by the institutes teaching book-related professionals in Wrocław, Warszawa, Kraków, Kielce and Toruń. The following 7 titles together with their continuations were analyzed: series „Bibliotekoznawstwo” (continued by: „Studia o Książce i Informacji”)”, „Studia o Książce”, „Roczniki Biblioteczne”, „Z badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” (continued by: „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”), „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Bibliotekoznawcze” (continued by: „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”), „Kieleckie Studia Bibliologiczne” (continued by: „Studia Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej”, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”) and „Toruńskie Studia Bibliologiczne”. Research method – The quantitative analysis was used, where the measurement unit was a journal article (reviews, surveys and polemics excluded) on press studies issues published in selected book studies journals. Results – The research proved that only 14% of all research journal articles discuss press studies issues and confirmed their considerable distribution.
Year
Volume
85
Issue
4
Pages
443-476
Physical description
Contributors
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
References
 • Cieślikowska, Agnieszka (2016). Historia mediów na łamach „Zeszytów Prasoznawczych”. W: Zeszyty Prasoznawcze. Analiza zawartości (1957-2012). Metody, tematy, autorzy. Pod red. Macieja Kawki, Ryszarda Filasa i Pawła Płanety. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Dziki, Sylwester (1984). Tendencje rozwojowe polskiego prasoznawstwa (1965-1981). Zeszyty Prasoznawcze, R. 25, nr 2, s. 21-36.
 • Głombiowski, Karol (1980). Książka w procesie komunikacji społecznej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Golka, Bartłomiej (1969). Kształtowanie się wiedzy o prasie w Polsce XIX w. Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe.
 • Jarowiecki, Jerzy (1982). Od Redakcji. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prace Bibliotekoznawcze, R. 1, s. [6].
 • Kafel, Mieczysław (1966). Prasoznawstwo. Wstęp do problematyki. Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe.
 • Kolasa, Władysław Marek (2002), Czasopisma prasoznawcze i prasoznawstwo w czasopismach. Rocznik Historii Prasy Polskiej, T.5, z. 1, s. 211-235.
 • Kolasa, Władysław Marek (2013). Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku). Naukometryczna analiza dyscypliny 1945-2009. Kraków: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Migoń, Krzysztof (2005). Bibliologia – nauka o kulturze książki. Nauka, nr 2, s. 49-57.
 • Migoń, Krzysztof (2002). Bibliologia wobec medioznawstwa: izolacja, komplementarność czy integracja. W: Książka i prasa w systemie komunikacji społecznej: przeszłość, dzień dzisiejszy, perspektywy. Pod red. M. Judy. Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 13-18.
 • Pisarek, Walery (1984). Współczesne orientacje i kierunki badań nad komunikowaniem masowym. Zeszyty Prasoznawcze, R. 25, nr 2, s. 5-20.
 • Pisarek, Walery (2008). Wstęp do nauki o komunikowaniu. Warszawa: Wydaw. Akademickie i Profesjonalne. Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy [online]. [dostęp: 25.04.2017]. Dostępny w WWW: <http://idi.ujk.edu.pl/studia/index.php>.
 • Sobieszczański, Franciszek (1861). Czasopisma polskie. W: Encyklopedia powszechna Orgelbranda. Warszawa, T. 6, s. 304-353.
 • Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo) [online]. [dostęp: 25.04.2017]. Dostępny w WWW: <http://bibl.wuwr.pl>.
 • Tetelowska, Irena (1965). Próba określenia przedmiotu nauki o środkach masowego przekazu informacji. Zeszyty Prasoznawcze, nr 1, s. 3-16.
 • Toruńskie Studia Bibliologiczne [online]. [dostęp: 25.04.2017]. Dostępny w WWW: <http://www.home.umk.pl/~tsb/?q=pl/>.
 • Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi [online]. [dostęp: 25.04.2017]. Dostępny w WWW: <http://www.lis.uw.edu.pl/badan/?page_id=82>.
 • Żbikowska-Migoń, Anna (2002). U początków bibliografii czasopism: Christiana Junckera Schediasma historicum de ephemeridibus sive diariis eruditorum (1692). Roczniki Biblioteczne, R. 46, s. 63-77.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-471eed2f-ca2a-467d-aa5a-71b23e386cae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.