PL EN


2014 | 2(11) | 177-186
Article title

Odpowiedzialność w życiu społecznym jako fundament budowania wspólnoty w ujęciu księdza Franciszka Mirka (1893–1970)

Content
Title variants
EN
Social responsibility as a community foundation from the perspective of Rev. Franciszek Mirek (1893–1970).
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy pojęcia odpowiedzialności w ujęciu księdza Franciszka Mirka i jej roli w życiu społecznym i budowaniu wspólnoty. Pierwsza część artykułu dotyczyć będzie postaci księdza Mirka, która jest postacią wyjątkową, aczkolwiek w polskiej socjologii zapomnianą. Odpowiedzialność jest często definiowana jako relacja działającego podmiotu do swych własnych, wolnych i świadomych czynów, polegająca na tym, że ponosi on związane z tymi czynami konsekwencje. Zgodnie z treścią odpowiedzialności. Wyróżnia się odpowiedzialność cywilną, związaną z obowiązkiem naprawienia komuś krzywdy, odpowiedzialność karną, która obejmuje działania przestępcze, odpowiedzialność moralną podmiotu za dobro i zło urzeczywistnione przezeń w działaniu. Ksiądz Mirek podkreślał, że tylko obywatel z poczuciem odpowiedzialności za dobro wspólne może przyczyniać się do dobra ojczyzny i społeczeństwa.
EN
The article concerns the concept of responsibility by Franciszek Mirek in relation to social life and the creation of community. The first part is about priest Franciszek Mirek himself, who is an exceptional figure in Polish sociology – although unfortunately, he has been forgotten. Responsibility is often defined as the relation of an acting subject to its own free and the deliberate acts which are associated with bearing adequate consequences. In accordance with the content of responsibility the following stand out: civil liability, which is associated with the obligation to repair any attempt to bring another to harm, criminal responsibility, which includes – criminal activities, and moral responsibility of the entity for good and evil embodied by him in action. Franciszek Mirek emphasized that only a citizen who truly knows – responsibility for the common good may contribute to the good of the country and society.
Year
Issue
Pages
177-186
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Adamski F., Ks. Franciszek Mirek: pionier socjologii parafii, [w:] Szkice z historii socjologii polskiej, pod red. K. Sowy, Warszawa 1983, s. 384–396.
 • Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Teki personalne: Pers A 1179.
 • Archiwum Parafii Zesłania Ducha Świętego w Nowej Górze, Kronika Parafii w Nowej Górze, T. 1.
 • Archiwum Parafii Zesłania Ducha Świętego w Nowej Górze, Kronika Parafii w Nowej Górze, T. 2.
 • Bystroń J., Rec. F. Mirek, „Elementy społeczne parafii rzymskokatolickiej”, „Przegląd Socjologiczny” 1930, t. 1, s. 101–103.
 • Dobrzanowski S., Pionier socjologii parafii (w dziesiątą rocznicę śmierci ks. Franciszka Mirka), „Tygodnik Powszechny” R. 34 (1980) nr 20, s. 2.
 • Forster F., Wychowanie obywatelskie, Warszawa 1936.
 • Gawlik M., Szczepaniak J., Księża katecheci diecezji krakowskiej 1880–1939. T. I Słownik biograficzny, Kraków 2000.
 • Górski T., Ks. Franciszek Mirek, „Życie i Myśl” 1970, nr 7–8, s. 228–229.
 • Jaworski W., Nauka prawa administracyjnego, Warszawa 1924.
 • Kmiecik R., Rec. F. Mirek, „Elementy społeczne parafii rzymskokatolickiej”, „Ateneum Kapłańskie” 1930, t. 26, s. 97–99.
 • Kracik J., Mirek Franciszek, [w:] Słownik polskich teologów katolickich 1918–1981, pod red. L. Grzebienia i H. Euga, T. VI, s. 487–488.
 • Kościelniak J., Pastoralne aspekty koncepcji socjologii parafii ks. Franciszka Mirka (1893–1970), Kraków 2013.
 • Malinowski D., Franciszka Mirka koncepcja socjologii humanistycznej, Kraków 2005.
 • Mariański J., Franciszek Mirek, [w:] Leksykon socjologii religii, pod red. M. Libiszowskiej-Żółtowskiej i J. Mariańskiego, Warszawa 2004, s. 243.
 • Mirek F., Idea odpowiedzialności w życiu społecznym. Studium socjologiczne, Księgarnia i Drukarnia Katolicka, Katowice 1925.
 • Pedrez E, Słownik Katolickiej Nauki Społecznej, www.kns.gower.pl/slownik/-odpowiedzialnosc.htm (12.12.2013).
 • Kowalski J, Odpowiedzialność moralna, [w:] Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania moralnego, Radom 2005.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-471ffe8b-cda8-4121-b1e7-402ec25856aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.