PL EN


2016 | 9 | -403
Article title

OCENA POZIOMU I PRZYCZYN ZRÓŻNICOWANIA WYNAGRODZEŃ W POLSCE

Content
Title variants
EN
ASSESSMENT OF THE LEVEL AND CAUSES OF WAGE INEQUALITY IN POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Odpowiedni poziom i zróżnicowanie płac tratowane są jako jeden z warunków stabilnego wzrostu gospodarczego. Różnice przestrzenne w poziomie płac z jednej strony skłaniają przedsiębiorców do relokacji swoich inwestycji, z drugiej strony mogą być przyczyną ruchów demograficznych i przyczyniać się do powstawania nierównowagi demograficznej. Problemy poruszane w pracy dotyczą oceny zróżnicowania przestrzennego płac w Polsce oraz dynamiki wzrostu. Ocenie w pracy poddano zmiany w poziomie wynagrodzeń oraz czynniki potencjalnie wpływające na te zmiany w 30 powiatach. Zakres czasowy badań obejmuje lata 2008–2014. Wyniki uzyskane w pracy potwierdzają występowanie zróżnicowania płac w Polsce. Podstawowym czynnikiem wpływającym na taki stan okazuje się stopa bezrobocia oraz produkcja sprzedana przemysłu. Zaobserwowano wyrównywanie wynagrodzeń względnych. Czynnikami odpowiedzialnymi za wyrównywanie płac były zmiany w koncentracji produkcji. Produkcja sprzedana przemysłu oraz nakłady inwestycyjne rosły proporcjonalnie szybciej w powiatach o niższych średnich płacach. Wyrównywaniu względnej relacji płac w ujęciu przestrzennym sprzyjała w badanym okresie polityka rządu. Na zmianach w wysokości płacy minimalnej zyskiwały powiaty o najniższym średnim wynagrodzeniu. Potwierdza się zatem hipoteza o łącznym wpływie polityki rządu i mechanizmu rynkowego na wyrównywanie płac.
EN
The right level and wage differentiation are treated as one of the conditions for stable economic growth. From one side spatial differences in wage levels leads of companies to relocation their investments, on the other hand, may be the cause of the demographic movements and to contribute to the formation of demographic imbalances. Issues addressed in the work concerns the evaluation of the spatial differentiation of wages in Poland and dynamic growth of wages. Changes in the level of wages and factors potentially affecting the changes in the 30 districts were researched. Time scope of research covers 2008–2014.The results of the study confirm the existence of wage disparities in Poland. The main factor contributing to this condition turns out to be the unemployment rate and industrial production sold. It has been observed alignment relative wages. The factors responsible for the equalization of wages were changes in the concentration of production. Sold production of industry and investment grew proportionately faster in districts with lower average wages. Government policy promotes the equalization of wage relations in spatial terms. In changes in the minimum wage gained districts with the lowest average earnings. This confirmed the hypothesis about good impact of government policy and market mechanism in to equalize wages.
Contributors
 • Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska
References
 • Ashenfelter O.C., Farber H., Ransom M.R., Modern Models of Monopsony in Labor Markets: A Brief Survey, “Discussion Paper” 2010, No. 4915 IZA.
 • Czyżewski A.B., Łapińska-Sobczak N., Zatrudnienie i bezrobocie a płace i koszty pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej, „Ekonomista” 2001, nr 4.
 • Grotkowska G., Wpływ kosztów pracy na zagraniczne inwestycje bezpośrednie, „Ekonomista” 2001, nr 6.
 • Jarmołowicz W., Strużyna A., Regionalne zróżnicowanie płac, [w:] Jarmołowicz W. (red.), Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Kot S.M., Dobrobyt, [w:] Kot S. M., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 • Kumor P., Sztaudynger J.J., Optymalne zróżnicowanie płac w Polsce – analiza ekonometryczna, „Ekonomista” 2007, nr 1.
 • Lucas R.E., On the Mechanics of Economics Development, “Journal of Monetary Economics” 1998, July.
 • Ossowski J., Konkurencja monopsonistyczna na rynkach pracy a agregatowy model płac na przykładzie gospodarki polskiej, „Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej” 2009, nr 4/2, s. 95–116.
 • Persson T., Tabellini G., Is Inequality Harmful for Growth?, “The American Economic Review” 1994, vol. 84, nr 3.
 • Rokicki B., Teorie ekonomiczne a regionalne zróżnicowanie rynku, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008.
 • Roszkowska S., Rogut A., Rozkład płac i kapitału ludzkiego w Polsce, „Gospodarka Narodowa” 2007, nr 11–12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899−9573
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47212950-2704-49ac-a948-54473f86ede9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.