PL EN


2016 | 2/2016 (21), cz.1 | 71-79
Article title

Project Risk Assessment in Enterprises with the Use of TOPSIS Method in the 2014–2020 Perspective

Content
Title variants
EN
Zarządzanie ryzykiem projektu w przedsiębiorstwie w ramach perspektywy 2014–2020 z wykorzystaniem metody TOPSIS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Nowadays the homogeneous market with 500 billion consumers, 220 billion employees and 20 billion employers is the main instrument enabling the development of competitive and innovative Europe.One of the ways for companies to design innovative products is to participate in the execution of different projects. Each country offers many initiatives, mainly financed by the European Union (it is currently the 2014–2020 perspective). Thanks to participation in them, employers have the possibility to improve their business and develop products they need. In order to achieve a product of a good quality, it must be managed correctly. There are a lot of methods which can be used in the project management process; however, the chosen methods should be clear and give proper results. One of the crucial aspects of the evaluation process is risk assessment as it enables one to find any abnormalities in the project. Employers do not use any specialised tools enabling them to evaluate the risk during the project development. That is why many companies make products that are very difficult to sell on the market or even to use due to many defects. The risk can be evaluated with different methods, both qualitative and quantitative. The main objective of the article is to present the values for the company when using the semi-quantitative TOPSIS method (Hwang and Yoon, 1981) to measure risk in the projects executed in the 2014–2020 perspective. Therefore, the author indicates the advantages of TOPSIS method and presents how it can be used in practice.
PL
W obecnych czasach homogeniczny rynek obejmujący 500 milionów konsumentów, 220 milionów pracowników i 20 milionów pracodawców jest głównym instrumentem umożliwiającym rozwój konkurencyjnej i innowacyjnej Europy. Jednym ze sposobów uzyskania przez firmy innowacyjnych produktów jest uczestnictwo w realizacji różnego rodzaju projektów. Poszczególne kraje oferują wiele inicjatyw, głównie finansowanych przez Unię Europejską (obecnie jest to perspektywa 2014–2020). Dzięki uczestnictwu w programach unijnych pracodawcy mają możliwość wzmocnienia pozycji swojego przedsiębiorstwa i opracowania produktów, na które jest zapotrzebowanie. W celu uzyskania produktów o wysokiej jakości, projekt musi być odpowiednio zarządzany. Istnieje wiele metod mogących mieć zastosowanie w procesie zarządzania projektem, jednak wybrane metody muszą być jasne i odpowiednie do oceny danego rezultatu. Jednym z kluczowych aspektów procesu ewaluacji jest zarządzanie ryzykiem, jako że umożliwia ono wskazanie wszelkich odchyleń w realizacji projektu. Pracodawcy zazwyczaj nie stosują narzędzi specjalistycznych w ewaluacji ryzyka w trakcie realizacji projektu. Z tego też względu wiele firm wytwarza produkty, które później trudno sprzedać na rynku, bądź które obarczone są wieloma wadami. Ryzyko może być oceniane z wykorzystaniem wielu metod, zarówno jakościowych, jak i ilościowych. Głównym celem artykułu jest przedstawienie semi-ilościowej metody TOPSIS (Hwang i Yoon, 1981) do pomiaru ryzyka w projektach realizowanych w ramach perspektywy 2014–2020. Z tego względu autor wskazuje zalety metody TOPSIS i przedstawia, w jaki sposób może być ona wykorzystana w praktyce.
Year
Pages
71-79
Physical description
Dates
published
2016-09-15
Contributors
References
 • Albright, S.C., Wayne, W. and Zappe, Ch. (2014). Data analysis and decision making, 4th edition. South Western Cengage Learning. APM Risk Management Specific Interest Group (2010). Project Risk Analysis and Management Guide, 2nd edition.
 • Becker, J. (2011). Analiza funkcjonalna metod ilościowych na potrzeby systemu wspomagania decyzji (part I). Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, 12/2.
 • Behzadian, M., Otaghsara, S.K., Yazdani, M. and Ignatius, J. (2012). A State-of the-Art Survey of TOPSIS Applications. Expert Systems with Applications, 39. Elsevier.
 • Beruvides, G., Quiza, R. and Haber, R.E. (2016). Multi-objective optimization based on an improved cross-entropy method. A case study of a microscale manufacturing process. Information Sciences, 334–335.
 • BSI (2010). BS 6079-1:2010. Project management. Principles and guidelines for the management of projects.
 • Cebrowska, T. (2010). Rachunkowowść finansowa i podatkowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Corrente, S., Greco, S. and Słowiński, R. (2013). Multiple Criteria Hierarchy Process with ELECTRE and PROMETHEE. Omega, 41(5), 820–846.
 • Churchil, N.C. and Levis, V.L. (1983). The five stages of small business growth. Harvard Business Review, May–June.
 • De Salles, D.C., Celestino, A., Neto, G. and Marujo, L. (2016). Using fuzzy logic to implement decision policies in system dynamics models. Journal Expert Systems with Applications, 55(C). European Union Agency for Network and Information Security https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/current-risk/risk-managementinventory/rm-process (03.07.2016).
 • Govindan, M.E. and Jepsen, K. (2016). ELECTRE: A comprehensive literature review on methodologies and applications. European Journal of Operational Research, 200(1), 198–215.
 • Greco, S. (ed.) (2016). Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys. International Series in Operations Research & Management Science, Vol. 78.
 • Hulett, D. (2009). Practical schedule risk analysis. Gower Publishing Company.
 • Hwang, C.L. and Yoon, K. (1981). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. Berlin: Springer-Verlag.
 • Institute of Risk Management (2002). A risk management standard.
 • Institution of Civil Engineers (2014). Risk Analysis and Management for Projects (RAMP), 3rd edition.
 • International Organization for Standardization (2015). ISO 31000 Risk management – a practical guide for SMEs.
 • International Organization for Standardization (2016). ISO/IEC 31010:2009, Risk management – Risk assessment techniques.
 • Jakobsen, L. (ed.) (2002). Evaluation of the Programme for Interdisciplinary Materials Research Consortia. Oxford Research.
 • Juselius, K. (2006). The co-integrated VaR model: methodology and applications. Oxford University Press.
 • Kisielnicki, J. (2013). Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. Warsaw: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • Koponen, P., Kalander, J.K. and Kuursisto, M. (2008). FinNano Programme. Intermediate Evaluation. Helsinki: TEKES.
 • Książek, M. (2011). Analiza porównawcza wybranych metod wielokryterialnych oceny przedsięwzięć inwestycyjnych. Civil and Environmental Engineering, 2.
 • Łopacińska, L. (2011). Ponadstandardowe metody ewaluacji strategicznych programów badawczych. Problemy Eksploatacji, 3.
 • Łopacińska, L. (2014). Ewaluacja metodą TOPSIS projektów ERASMUS+. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2(85).
 • British Cabinet Office (2010). M_o_R® 2010 – Management of Risk: Guidance for Practitioners.
 • Ministerstwo Finansów (Ministry of Finance) (2004). Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce.
 • Polish Agency for Enterprise Development (2010). Ocena efektywności i skuteczności programu bon na innowacje. Warsaw.
 • Portal Innowacji (Innovation Portal). Zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych. Retrieved from: http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.
 • asp?soid=0CA59D0084174201BA6A9E770D6BE5AB (03.03.2016).
 • Project Management Institute (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 5th edition.
 • Saaty, T.L. (1994). Highlights and critical points in the theory and application of the Analytic Hierarchy Process. European Journal of Operational Research, 74(3).
 • Santana, E.A. (1996). Múltiplos critérios: uma alternativa, apesar das fragilidades das soluções. 2nd International Congress of Industrial Engineering.
 • Schutz, H. (ed.) (2006). Comparative Risk Assessment: Concepts, Problems and Applications. Wiley – VCH.
 • Soliński, B., Metody zarządzania jakością FMEA. Analiza przyczyn wadliwości i krytyczności wad. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem. Retrieved from: http://www.zarz.agh.edu.pl/bsolinsk/FMEA.html (03.03.2016).
 • Thlon, M. (2013). Charakterystyka i klasyfikacja ryzyka w działalności gospodarczej. Zeszyty Naukowe UEK, 902.
 • Triantaphyllou, E. (2010). Multi-Criteria Decision Making Methods: A Comparative Study. Springer US.
 • Walaszczyk, L. (2016). Metodyka zarządzania ryzykiem wdrożeniowym innowacyjnych produktów technicznych. E-mentor, 2(64), 34–43, http://dx.doi.org/10.15219/em64.1237.
 • Wardziński, A. (1996). Analiza drzew błędów systemów komputerowych związanych z bezpieczeństwem. Doctoral thesis, Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Gdańsk.
 • Wawrzynek, J. (2007). Metody opisu i wnioskowania statystycznego. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Wilson, C. (2013). Brainstorming and beyond. A user-centered design method. Elsevier.
 • Zanakis, S.H., Solomon, A., Wishart, N. and Dublish, S. (1998). Multi-Attribute Decision Making: A Simulation Comparison of Select Methods. European Journal of Operational Research, 107.
 • Ziarkowski, R. (2004). Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych. Katowice: WAE.
 • Ziglio, E. (1996). Gazing into the oracle: the Delphi method and its application to social policy and public health. London: Jessica Kingsley Publishers Ltd.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1733-9758
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4722e6d5-1077-4e17-a884-0cddc4af6192
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.