PL EN


2015 | 2(13) | 93-99
Article title

Rola pracownika socjalnego w pomocy pacjentom hospicyjnym i ich rodzinom

Authors
Content
Title variants
EN
The role of the social worker in help hospice patients and their families.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule autor zajmuje się kwestią roli pracownika socjalnego w procesie pomocy pacjentom hospicyjnym i ich rodzinom. Pacjenci podlegający opiece paliatywno­‑hospicyjnej wymagają wszechstronnej pomocy i pracy wielu osób. W jej całokształcie znajdują się pracownicy socjalni, którzy rozwiązują wiele problemów chorego i jego otoczenia – w domowej opiece paliatywno­‑hospicyjnej nad dorosłymi, dziećmi i w opiece stacjonarnej. Uczestnictwo pracownika socjalnego w ruchu hospicyjnym jest wyrazem humanizacji medycyny. Osoba wykonująca tę pracę zobowiązana jest dysponować wiedzą z zakresu różnych dziedzin nauki – socjologii, psychologii, pedagogiki, podstaw prawa i medycyny. Autor przypomina w artykule, że pracownik socjalny musi być ekspertem socjalno­‑prawnym i terapeutą socjalnym.
EN
In this article the author deals with the matter of the role of a social worker in the process of help hospice patients and their families. Patients who require hospice palliative care require comprehensive help and work of many people. In its whole, there are social workers who solve many problems of the patient and his environment – in home hospice and palliative care for adults, children and stationary care. The participation of the social worker in the hospice activity is an expression of the medicine humanization. The person who carries out such work is required to have expertise knowledge in various fields of science – sociology, psychology, pedagogy, the foundations of law and medicine. The author recalls in an article the fact, that the social worker must be social and legal expert as well as social therapist.
Keywords
Year
Issue
Pages
93-99
Physical description
Contributors
author
 • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
References
 • Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est.
 • Daszkowska J. Zadania pracownia socjalnego w zakresie poprawy jakości życia osób nieuleczalnie chorych w ramach domowej opieki paliatywno­‑hospicyjnej, [w:] Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności, red. W. Walc, B. Szluz, I. Marczykowska, Rzeszów 2008, s. 323–325.
 • Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium.
 • Franciszek, Bądźmy opiekunami stworzenia. Msza św. na rozpoczęcie posługi Piotrowej (19.03.2013), „L’Osservatore Romano” 5 (2013), s. 18.
 • Franciszek, Najcięższą chorobą, na jaką są narażone osoby starsze, jest opuszczenie. Przesłanie z okazji 20-lecia Papieskiej Akademii Pro Vita (19.02.2014), „L’Osservatore Romano” 3–4 (2014), s. 21.
 • Grądalski T., Opieka hospicyjna w domu chorego, Wykład wygłoszony w trakcie I Spotkań Otwartych UNICORN 2002 – Żyj z chorobą nowotworową, w Krakowie 9 marca 2002 roku, http://www.unicorn.org.pl/konferencje/artykuly/hospicjum.htm [20.12.2012].
 • Jelinkova K., Socialni prace ve zdravotnickem tymu, „Sestra” 12 (2022) 1, s. 25.
 • Nęcek R., Od kapłaństwa do społeczeństwa. Wybrane kwestie z nauki społecznej papieża Franciszka, Kraków 2014.
 • Nęcek R., Pomoc społeczna elementem systemu zabezpieczenia społecznego, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2013, s. 587.
 • Vorlicek J., Adam Z., Pospisilova Y., Paliativní medicína, wyd. 2, Praha 2004, s. 540.
 • Wesołowska I., Makowska M., Sytuacja socjalna pacjentów Kliniki Opieki Paliatywnej w Poznaniu – przegląd typowych problemów. Rola pracownika socjalnego w opiece paliatywnej, „Nowa Medycyna” 1 (2000); www.czytelniamedyczna.pl [20.11.2012].
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4724baae-c612-4485-b8d9-9303e35c0db1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.