PL EN


2013 | 36 | 85-96
Article title

Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) w województwie lubelskim

Authors
Content
Title variants
EN
Knowledge-based economy (KBE) in the Lublin Province
Conference
36
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) to nowy model gospodarki odpowiadający na wyzwa-nia integracji i globalizacji. Charakteryzuje ją wykorzystanie wiedzy i informacji do tworzenia innowacji technologicznych dzięki istnieniu społeczeństwa informacyjnego oraz wsparciu instytu-cji rządowych w rozwój edukacji, badań i przedsiębiorczości. Działania związane z rozwo-jem/rozkwitem wiedzy można rozpatrywać z perspektywy mikroekonomicznej (małe i średnie przedsiębiorstwa), makroekonomicznej (tzw. wysokie technologie) oraz mezoekonomicznej (in-stytucje i urzędy szczebla samorządowego). Na efektywne tworzenie GOW w Polsce wpływ ma rozwój siedmiu elementów: przedsiębiorstwa oparte na wiedzy, polityka proinnowacyjna, rynek kapitałowy, rynek pracy, system edukacyjny, polityka naukowa i zarządzanie wiedzą oraz regiony i polityka regionalna. W tej ostatniej najważniejsze jest budowanie Regionalnych Systemów Innowacji, które niekoniecznie nakierowane są na GOW, choć na tym poziomie byłoby to najwłaściwsze i najefektywniejsze. Celem artykułu jest analiza wpływu polityki regionalnej na wzrost konkurencyjności regionu lubelskiego w odniesieniu do aspektów związanych z gospodarką opartą na wiedzy w oparciu analizę Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006–2020.
EN
Knowledge-based economy (KBE) is a new model of economy responding to the challenges of integration and globalization. It is characterized by the use of knowledge and information to create technological innovations thanks to information society and government support in the development of education, research and entrepreneurship. Activities related with the development of the knowledge can be viewed from the perspective of microeconomics (small and medium-sized enterprises), macroeconomics (so-called high-tech) and mezoeconomics (institutions and local government offices). The effective creation of knowledge-based economy in Poland is influenced by the development of seven elements: enterprises based on knowledge, innovation-oriented poli-cy, capital market, labor market, education system, scientific policy and knowledge management, the regions and regional policy. In last of those the most important is to build Regional Innovation Systems (RIS), which is not necessarily geared toward knowledge-based economy, although at this level it would be the most appropriate and most effective. This article aims to analyze the impact of the regional policy to increase competitiveness of the Lublin region in relation to aspects of the knowledge-based economy according to an analysis of the Lublin Regional Development Strategy for the years 2006–2020.
Year
Issue
36
Pages
85-96
Physical description
Contributors
References
 • Chojnicki Z., Czyż T., Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Bo-gucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006.
 • Czyż T., Konkurencyjność regionu wielkopolskiego w aspekcie gospodarki opartej na wiedzy, s. 79, dostępny: http://igsegp.amu.edu.pl/pliki/RR/BIUL9/RR_09_06.pdf (dostęp 18.10.2012).
 • Europejski Portal Integracji i Rozwoju, http://europejskiportal.eu/id03.html#3 (dostęp 18.10.2012).
 • Hejduk I.K., Korczak J. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2006.
 • http://www.instytut.info/images/stories/konferencje/01_seminarium/Kuklinski.pdf (do-stęp 18.10.2012).
 • http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=1071 (dostęp 18.06.2012).
 • http://www.pi.gov.pl/PARP/data/klastry (dostęp 18.06.2012).
 • http://www.strategia.lubelskie.pl/dok_strat/regionalne/Strategia%20Rozwoju%20Tom1.pdf (dostęp 18.10.2012).
 • http://zn.mwse.edu.pl/jolanta-stanienda-klastry-w-systemie-innowacji-regionu (dostęp 18.10.2012).
 • Kamińska T., Fryc J., Majecka B (red.)., Efektywność gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 • Kłak M., Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyż-szej Szkoły Ekonomii i Prawa, Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, Kielce 2010.
 • Nycz M., Pozyskiwanie wiedzy menedżerskiej, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław, 2007.
 • Poskrobko B., Gospodarka oparta na wiedzy: materiały do studiowania, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2011.
 • Tom I Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006–2020, Uwarunkowania i diagnoza stanu wyjściowego, s. 4, http://www.strategia.lubelskie.pl/dok_stra.
 • html (dostęp 29.06.2013).
 • Tom II Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006–2020, Cele i priorytety strategii oraz system wdrażania, http://www.strategia.lubelskie.pl/dok_stra.html (dostęp 29.06.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-472720f5-390c-4eca-bad4-a7ffb67f9909
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.