PL EN


Journal
2018 | 2(54) | 33-48
Article title

Zmiany roli przedmiotów plastycznych i metod ich nauczania w kontekście programu kształcenia architektów na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Changes in the role of art subjects and methods of their teaching in the context of the architects’ curriculum at the Faculty of Architecture of Wrocław University of Science and Technology
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł ukazuje zmiany roli i metod nauczania przedmiotów plastycznych na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej podyktowanych kilkukrotną modyfikacją programu kształcenia architektów. Proces zmian zawierał w sobie dwa przeciwstawne bieguny. Z jednej strony skracany był czas przeznaczony na prowadzenie zajęć; z 450 godzin w 1946 r. do 182 godzin w 2007 r. Skutkowało to sukcesywnym zawężaniem problematyki zajęć. Sytuację skomplikowały jeszcze dwa fakty: zmiana filozofii prowadzenia projektowania wstępnego oraz postępująca obecność komputera w procesie projektowania zmieniająca istotnie zasady współpracy studenta z wykładowcami. Wiązało się to z rozszerzeniem problematyki kompozycji w programie zajęć tak, że duża część tych ćwiczeń realizowana była w trybie konsultacji z wykonaniem w domu. Zauważono również rosnący brak umiejętności zapisu przestrzeni przez studentów za pomocą rysunku odręcznego. Tak więc przy coraz krótszym programie zajęć pojawiła się jednocześnie potrzeba wprowadzenia nowych wątków do edukacji plastycznej. Autor proponuje zwiększenie liczby ćwiczeń służących badaniu i kreowaniu przestrzeni w różnej skali i różnych aspektach, tak by wydobyć potencjał studentów i pokazać im, jak w pełni obserwować i odczuwać świat wokół nas, dając im jednocześnie narzędzia do jej zmiany. Byłoby to możliwe przy całościowej rewizji programu kształcenia architektów na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.
EN
The article discusses changes in the role and methods of teaching art subjects at the Faculty of Architecture of Wrocław University of Science and Technology caused by several modifications of the architects’ education program. The change process contained two opposing poles. On the one hand, the time devoted to conducting classes was shortened; from 450 hours in 1946 to 182 hours in 2007. It was connected with the successive narrowing of the problem issues of classes. This situation was complicated by two more facts: a change in the philosophy of initial design classes and the progressive presence of the computer in the design process, significantly changing the principles of cooperation between students and lecturers. It was connected with the extension of the issues of composition in the curriculum so that a large part of these exercises was carried out in the consultation mode with assigning the work to be done by students as homework. Another problem that was also noticed was the growing lack of ability to record space by students by means of freehand drawing. Thus, with the ever­shorter curriculum, there was also a need to introduce new aspects to art education. The author suggests increasing the number of exercises/classes to explore and create space on various scales and in different aspects, so as to develop the potential of students and show them how to fully observe and experience the world around us, at the same time giving them the tools to change it. It would be possible with a comprehensive revision of the architects’ curriculum at the Faculty of Architecture of Wrocław University of Science and Technology.
Journal
Year
Issue
Pages
33-48
Physical description
Contributors
 • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
References
 • Pignanti T., Historia rysunku, Arkady, Warszawa 2006.
 • Misiągiewicz M., O prezentacji idei architektonicznej, Monografia 291, Politechnika Krakowska, Kraków 2003.
 • Politechnika Wrocławska w okresie dziesięciolecia 1945–1955, T. Broniewski, I. Kisiel, J. Kożuchowski (red.), PWN, Warszawa 1957.
 • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej 1949–1974. Historia Wydziału, Z. Bać (red.), Wrocław 1976.
 • Białkiewicz A., Rola rysunku w warsztacie architekta, Monografia 315, Politechnika Krakowska, Kraków 2004.
 • Nauczanie rysunku, malarstwa i rzeźby dla architektów, Ogólnopolska sesja zorganizowana przez Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej 21, 22.V.1979, Politechnika Krakowska, Kraków 1979.
 • Lam W., Malarstwo, PWN, Warszawa 1966.
 • Małachowicz E., Włosowicz R., Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej 50 lat, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 1995.
 • Jaszczuk P., Postrzeganie a kreacja, [w:] B. Siomkajło (red.), Rysunek i malarstwo. Problemy podstawowe. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2001, 13–14.
 • Ferguson Gussow S., Architects Draw, Princeton Architectural Press, New York 2008.
 • Rysunek i malarstwo. Problemy podstawowe. Wybrane zagadnienia, B. Siomkajło (red.), Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2001.
 • Siomkajło B., Rysunek i malarstwo. Pomiędzy naturą a architekturą, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2010.
 • Bammes G., Anatomia zwierząt. Przewodnik dla artystów, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1995.
 • Rossi A., Drawings and paintings, Princeton Architectural Press, New York 1993.
 • Ernst B., Impossible worlds, Taschen, Köln 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-472b8111-268e-406c-a214-356e0e59b84a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.