PL EN


2010 | 6(10) |
Article title

Wpływ czynników ryzyka na czas udrożnienia tętnicy wieńcowej u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi

Content
Title variants
EN
The impact of risk factors for the time of onset of pain to hospitalization in patients with acute coronary syndromes
Languages of publication
Abstracts
PL
Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów oraz chorobowości i inwalidztwa w rozwiniętych krajach świata, w tym także W PolsCE, stają się też dominującą przyczyną zgonów osób dorosłych w krajach rozwijających się. Spośród najważniejszych przyczyn należy wymienić niedostateczną wykrywalność i niską skuteczność leczenia zaburzeń lipidowych, nadciśnienia tętniczego i cukrzycy oraz palenie tytoniu, niezdrową dietę i minimalną aktywność fizyczną. Celem pracy jest ocena wpływu czynników ryzyka, tj. palenie tytoniu, hipercholesterolemii, cukrzycy, otyłości, płci, nadciśnienia tętniczego na czas hospitalizacji od wystąpienia bólu stenokardialnego u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi z przetrwałym uniesieniem odcinka ST (ST-ACS) oraz bez uniesienia ST (NSTE-ACS). Do badań włączono 478 chorych w wieku od 39 do 91 lat ( śr. 62 ) z OZW, u których wykonano pierwotną angioplastykę wieńcową. Płeć chorych mała istotny wpływ na czas od wystąpienia bólu do przybycia do szpitala. Czynnikami, które wpływały na opóźnienie transportu chorego do szpitala u chorych ze STEMI. były nadciśnienie tętnicze, otyłość oraz wcześniej przebyty zawał. Wśród chorych z NSTEMI,krótszy czas transportu do szpitala stwierdzono u chorych z cukrzycą, u palaczy tytoniu i chorych z hipercholesterolemią.
EN
Cardiovascular diseases are the leading cause of death and morbidity and disability in developed countries around the world, including Polish, as well as become the dominant cause of adult deaths in developing countries. Among the major causes of inadequate replace low efficiency of detection and treatment of lipid disorders, hypertension and diabetes and smoking, unhealthy diet and physical activity a minimum. Aim of this study is to assess the impact of risk factors such as smoking, diabetes, obesity, gender, hypertension for the duration of hospitalization after the onset of pain in patients with acute coronary syndromes with persistent ST-segment elevation (STACS) and without ST-segment elevation (NSTE-ACS). For the study included 478 consecutive patients aged from 39 to 91 (mean 62) years with ACS who underwent coronary primary angioplasty. The results. Gender sick little significant impact on the time of onset of chest pain to arrival at the hospital. Factors that influenced the delay in transport to hospital in patients with STEMI. were hypertension, obesity, and myocardial earlier. In patients with NSTEMI, shorter duration of transport to the hospital was found in patients with diabetes and in smokers.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47401e64-1956-495c-b03f-a7dacf015ee0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.