PL EN


2017 | 103 | 45-59
Article title

Znaczenie funkcji ochronnej prawa pracy i rola Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie jej realizacji

Content
Title variants
EN
Problems Related to Determining the Existence of an Employment Relationship by the National Labour Inspectorate, in Aspect of Implementation of the Protective Function
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagadnienie ustalania istnienia stosunku pracy przez Państwową Inspekcję Pracy w sytuacji zawarcia przez strony umowy cywilnoprawnej z naruszeniem przepisów, tj. na warunkach umowy o pracę. Jest to zagadnienie warte uwagi zwłaszcza w kontekście realizacji przez państwo i Inspekcję Pracy funkcji ochronnej wobec słabszej strony, jaką jest osoba zatrudniona. W artykule przedstawiono także różnice pomiędzy umowami prawa cywilnego a umowami prawa pracy i wykazano znaczenie tych drugich w związku z zapewnieniem stabilności zatrudnienia i pewności pracy. Wskazano także trudności związane z rozróżnianiem tychże umów i rolę jaką w tym zakresie odgrywa Inspekcja Pracy oraz sąd. W opracowaniu zasygnalizowano także, że postępowania w sprawie ustalenia istnienia stosunku pracy są skomplikowane oraz podniesiono kwestie, które wymagają poprawy w celu zapewnienia lepszej jakości działania Inspekcji Pracy. Na obecnie obowiązujących zasadach inspektorzy nie zawsze są w stanie działać w sposób odpowiedni i jakość postępowań nie spełnia oczekiwań osób zainteresowanych, czyli pracobiorców.
EN
Object of the present study is the issue of determining the existence of an employment relationship by the State Labour Inspectorate in case of concluding an agreement by the parties to a civil law in breach of the provisions, i.e. under the terms of the employment contract. This is an issue worth attention especially in the context of the implementation by the State and the State Labour Inspectorate protective function towards the weaker party, which is a person who is employed. The article also presents the differences between the civil law agreements and contracts of employment law and been shown the importance of the latter in connection with ensuring the stability of employment and job assurance. It shows also the difficulties involved in distinguishing between those agreements and the role that is played by the State Labour Inspectorate and by the court. The study also signalled that the procedure for the determination of the existence of an employment relationship is complicated and the issues which were raised need improvement in order to ensure better operation of the State Labour Inspectorate. The current rules, made that the inspectors are not always able to act in appropriate manner and the quality of the proceedings does not meet the expectations of interested person, namely employees.
Year
Volume
103
Pages
45-59
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, izabela.jakubowska@amu.edu.pl
References
 • Akty prawne
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1822, j.t.).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666, j.t.).
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645, j.t.).
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 640, j.t.).
 • Orzecznictwo
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 grudnia 1998 r., I PKN 494/98, OSNAPiUS 2000, nr 4, poz. 149.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 1975 r., I PRN 42/75, Sł. Prac. 1976/2, s. 28.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 1998 r., I PKN 521/97, OSNAPiUS 1999, nr 6, poz. 203.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2004 r., I PK 659/03, OSNP 2005, nr 10, poz.109.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2004 r., I PK 42/04, OSNP 2005, nr 14, poz. 209.
 • Opracowania
 • Drabek Agata, Nielegalne zatrudnienie w prawie polskim, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • Hajn Zbigniew, Regulacja prawnej pozycji pracodawcy i pracownika a funkcje prawa pracy, PiZS 2000/10, s. 3.
 • Makowski Dariusz, Pozycja prawna Państwowej Inspekcji Pracy, Państwo i Prawo 2010/3, s. 46–47.
 • Piątkowski Jan, Zagadnienia prawa stosunku pracy, TNOiK, Toruń 2000.
 • Prusinowski Piotr, Rozstrzyganie indywidualnych sporów ze stosunku pracy, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • Prusinowski Piotr, Umowne podstawy zatrudnienia, Zbigniew Góral (red.), LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Skąpski Michał, Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Kantor Wydawniczy Zamykacze, Kraków 2006.
 • Szubert Wacław, Funkcje prawa pracy, Państwo i Prawo 1971/3–4, s. 570.
 • Świątkowski Andrzej, Zasady prawa pracy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997, s. 42–43.
 • Szubert Wacław, Funkcje prawa pracy, Państwo i Prawo 1971/3–4 s. 570.
 • Wąż Piotr, Ustalenie istnienia stosunku pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, PiZS 2008/3, s. 32.
 • Zieliński Tadeusz, Prawo pracy: zarys systemu, PWN, Warszawa 1986.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-474d2873-ea91-436d-b930-835fcc645a41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.